Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Phụ lục A

 1. A1 Các nguyên tắc dịch Kinh Thánh

 2. A2 Đặc điểm của bản dịch này

 3. A3 Cách Kinh Thánh đến với chúng ta

 4. A4 Danh Đức Chúa Trời trong phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ

 5. A5 Danh Đức Chúa Trời trong phần Kinh Thánh tiếng Hy Lạp

 6. A6-A Biểu đồ: Các nhà tiên tri và vua của Giu-đa và Y-sơ-ra-ên (Phần 1)

 7. A6-B Biểu đồ: Các nhà tiên tri và vua của Giu-đa và Y-sơ-ra-ên (Phần 2)

 8. A7-A Các sự kiện chính trong đời sống trên đất của Chúa Giê-su—Giai đoạn trước khi bắt đầu thánh chức

 9. A7-B Các sự kiện chính trong đời sống trên đất của Chúa Giê-su—Giai đoạn bắt đầu thánh chức

 10. A7-C Các sự kiện chính trong đời sống trên đất của Chúa Giê-su—Thánh chức vĩ đại tại Ga-li-lê (Phần 1)

 11. A7-D Các sự kiện chính trong đời sống trên đất của Chúa Giê-su—Thánh chức vĩ đại tại Ga-li-lê (Phần 2)

 12. A7-E Các sự kiện chính trong đời sống trên đất của Chúa Giê-su—Thánh chức vĩ đại tại Ga-li-lê (Phần 3)

 13. A7-F Các sự kiện chính trong đời sống trên đất của Chúa Giê-su—Giai đoạn sau trong thánh chức ở phía đông Giô-đanh

 14. A7-G Các sự kiện chính trong đời sống trên đất của Chúa Giê-su—Giai đoạn cuối trong thánh chức ở Giê-ru-sa-lem (Phần 1)

 15. A7-H Các sự kiện chính trong đời sống trên đất của Chúa Giê-su—Giai đoạn cuối trong thánh chức ở Giê-ru-sa-lem (Phần 2)