Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CÂU HỎI 11

Điều gì xảy ra khi một người qua đời?

“Hơi thở tắt đi, người trở về đất; vào chính ngày đó, tư tưởng biến tan”.

Thi thiên 146:4

“Người sống biết mình sẽ chết, nhưng người chết chẳng biết chi hết... Việc gì tay con làm được, hãy làm hết sức mình, vì dưới mồ mả là nơi con đi đến, chẳng có việc làm, dự tính, tri thức hay sự khôn ngoan”.

Truyền đạo 9:5, 10

“[Chúa Giê-su] nói thêm: ‘Anh bạn La-xa-rơ của chúng ta đã ngủ rồi, nhưng tôi sắp đến đó để đánh thức anh ấy’. Tuy nhiên, Chúa Giê-su nói về cái chết của La-xa-rơ. Nhưng họ tưởng ngài nói về giấc ngủ để nghỉ ngơi. Rồi Chúa Giê-su nói rõ với họ: ‘La-xa-rơ chết rồi’”.

Giăng 11:11, 13, 14