Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CÂU HỎI 18

Làm thế nào bạn có thể đến gần Đức Chúa Trời?

“Lạy Đấng Nghe Lời Cầu Nguyện, mọi loại người sẽ đến cùng ngài”.

Thi thiên 65:2

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng dựa vào sự hiểu biết của riêng mình. Trong mọi đường con, hãy nhận biết ngài thì ngài sẽ san bằng các lối con”.

Châm ngôn 3:5, 6

“Để có được sự sống vĩnh cửu, họ cần phải tìm hiểu về Cha, là Đức Chúa Trời thật và duy nhất, cùng đấng mà Cha đã phái đến là Chúa Giê-su Ki-tô”.

Giăng 17:3

“[Đức Chúa Trời] không ở xa mỗi người trong chúng ta”.

Công vụ 17:27

“Tôi luôn cầu nguyện cho tình yêu thương của anh em ngày càng gia tăng cùng với sự hiểu biết chính xác và sự thông sáng trọn vẹn”.

Phi-líp 1:9

“Nếu ai trong anh em thiếu sự khôn ngoan thì hãy tiếp tục cầu xin Đức Chúa Trời, vì ngài rộng rãi ban cho mọi người mà không trách mắng gì; và người ấy sẽ được ban sự khôn ngoan”.

Gia-cơ 1:5

“Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi những người tội lỗi, hãy rửa sạch tay mình; hỡi những người lưỡng lự, hãy tẩy sạch lòng mình”.

Gia-cơ 4:8

“Yêu thương Đức Chúa Trời nghĩa là vâng giữ các điều răn ngài; và điều răn của ngài chẳng hề nặng nề”.

1 Giăng 5:3