Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

B12-B

Tuần lễ cuối của cuộc đời Chúa Giê-su (Phần 2)

Giê-ru-sa-lem và vùng phụ cận

 1. Đền thờ

 2.   Vườn Ghết-sê-ma-nê (?)

 3.    Dinh quan tổng đốc

 4.   Nhà Cai-pha (?)

 5.   Dinh Hê-rốt An-ti-ba (?)

 6. Hồ Bết-da-tha

 7. Hồ Si-lô-am

 8.   Tòa Tối Cao (?)

 9.   Gô-gô-tha (?)

 10. A-ken-đa-ma (?)

     Đến ngày:  Ni-san 12 |  Ni-san 13 |  Ni-san 14 |  Ni-san 15 |  Ni-san 16

 12 Ni-san

MẶT TRỜI LẶN (Ngày của người Do Thái bắt đầu và kết thúc lúc mặt trời lặn)

MẶT TRỜI MỌC

 • Một ngày yên ả bên các môn đồ

 • Giu-đa lên kế hoạch phản bội

MẶT TRỜI LẶN

 13 Ni-san

MẶT TRỜI LẶN

MẶT TRỜI MỌC

 • Phi-e-rơ và Giăng chuẩn bị cho Lễ Vượt Qua

 • Chúa Giê-su và các sứ đồ khác đến vào lúc xế chiều

MẶT TRỜI LẶN

 14 Ni-san

MẶT TRỜI LẶN

 • Ăn Lễ Vượt Qua với các sứ đồ

 • Rửa chân cho các sứ đồ

 • Bảo Giu-đa đi khỏi

 • Thiết lập Bữa Ăn Tối Của Chúa

 • Bị phản bội và bị bắt tại vườn Ghết-sê-ma-nê ( 2)

 • Các sứ đồ chạy trốn

 • Bị Tòa Tối Cao xét xử tại nhà Cai-pha ( 4)

 • Phi-e-rơ chối bỏ Chúa Giê-su

MẶT TRỜI MỌC

 • Đứng trước Tòa Tối Cao lần nữa ( 8)

 • Bị giải tới Phi-lát ( 3), tới Hê-rốt ( 5), rồi trở lại Phi-lát ( 3)

 • Bị kết án tử hình và bị hành hình tại Gô-gô-tha ( 9)

 • Chết vào khoảng 3 giờ chiều

 • Thi thể được mang đi và chôn cất

MẶT TRỜI LẶN

 15 Ni-san (Sa-bát)

MẶT TRỜI LẶN

MẶT TRỜI MỌC

 • Phi-lát cho phép đặt lính canh nơi mộ Chúa Giê-su

MẶT TRỜI LẶN

 16 Ni-san

MẶT TRỜI LẶN

 • Người ta mua thêm hương liệu để xức thi thể ngài

MẶT TRỜI MỌC

 • Được sống lại

 • Hiện ra với các môn đồ

MẶT TRỜI LẶN