Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CÂU HỎI 10

Kinh Thánh hứa điều gì về tương lai?

“Người công chính sẽ hưởng trái đất và được sống trên đó mãi mãi”.

Thi thiên 37:29

“Trái đất đứng vững muôn đời”.

Truyền đạo 1:4

“Ngài sẽ nuốt sự chết đến muôn đời, Chúa Tối Thượng Giê-hô-va sẽ lau nước mắt trên mọi mặt”.

Ê-sai 25:8

“Bấy giờ, mắt người mù sẽ mở, tai người điếc sẽ thông. Bấy giờ, người bị què sẽ nhảy như nai, lưỡi người câm cất tiếng reo mừng. Nước sẽ tuôn chảy trong hoang mạc, sông suối tuôn trào trong đồng bằng khô cằn”.

Ê-sai 35:5, 6

“Ngài sẽ lau hết nước mắt trên mắt họ, sẽ không còn sự chết, than van, khóc lóc hay đau đớn nữa. Những điều trước kia nay đã qua rồi”.

Khải huyền 21:4

“Dân ta sẽ xây nhà và được ở đó, trồng vườn nho và được ăn trái. Họ sẽ không xây để rồi người khác ở, không trồng để rồi người khác ăn. Tuổi dân ta sẽ như tuổi cây, và những người ta chọn sẽ hưởng trọn vẹn công việc tay mình”.

Ê-sai 65:21, 22