Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bảng tra cứu từ ngữ

A

A-BA

, Rô 8:15 chúng ta gọi: ~!

A-BÊN

, Sa 4:8 Ca-in đánh ~

Mat 23:35 huyết người công chính ~

A-BI-GA-IN

, 1Sa 25:3 ~ khôn khéo và xinh đẹp

A-BÔ-LÔ

, Cv 18:24 ~, có tài hùng biện

A-CAN

, Gs 7:1 ~ đã lấy vài thứ

A-ĐAM

, Sa 5:5 ~ hưởng thọ 930 tuổi

1Cô 15:22 trong ~ mọi người đều chết

1Cô 15:45 ~ sau cùng

1Ti 2:14 không phải ~ bị lừa

A-MEN

, Phu 27:15 dân chúng đáp lại: ~!

1Cô 14:16 nói ~ sau lời tạ ơn

2Cô 1:20 qua đấng ấy mà nói ~ với ĐCT

A-NA-NIA

, Cv 5:1 ~ cùng vợ là Sa-phi-ra

A-QUI-LA

, Cv 18:2 gặp người Do Thái tên ~

A-RA-RÁT

, Sa 8:4 tàu tấp trên núi ~

A-RÊ-Ô-BA

, Cv 17:22 Phao-lô đứng giữa ~

A-XA-XÊN

, Lê 16:8 A-rôn sẽ bắt thăm cho ~

ÁC

, Th 37:10 kẻ ~ sẽ không còn

Ch 15:8 Vật tế lễ của kẻ ~ đáng ghê tởm

Ch 15:29 GHV xa cách kẻ gian ~

Ch 29:2 kẻ ~ cai trị, dân rên xiết

Ês 26:10 kẻ ~, dù được ơn cũng không học sự công chính

Ês 57:21 Không có bình an cho kẻ ~

Mat 7:23 kẻ làm điều ~, hãy đi cho khuất mắt ta!

Mat 24:12 gian ~ gia tăng, yêu thương nguội lạnh

Rô 12:17 Đừng lấy ~ trả ~ cho ai

1Tê 5:22 tránh mọi hình thức gian ~

1Gi 5:19 thế gian dưới quyền Kẻ ~

ÁC QUỶ

, Mat 25:41 lửa muôn đời dành cho ~

Lu 8:12 ~ lấy lời đó khỏi lòng họ

Gi 8:44 Các người ra từ cha là ~

Êph 4:27 đừng tạo cơ hội cho ~

Êph 6:11 đứng vững trước mưu kế ~

Gia 4:7 chống lại ~, hắn sẽ lánh xa

1Ph 5:8 ~ đi lảng vảng như sư tử

1Gi 3:8 đến phá hủy công việc của ~

Kh 12:12 Khốn cho đất vì ~ đã xuống

Kh 20:10 ~ bị quăng vào hồ lửa

ÁC-TÊ-MI

, Cv 19:34 Vĩ đại thay thần ~!

ÁC THẦN

, Êph 6:12 chiến đấu với các thế lực ~

ÁCH

, 1V 12:14 Cha ta khiến ~ các ngươi nặng nề

Mat 11:30 ~ tôi dễ chịu và gánh tôi nhẹ nhàng

2Cô 6:14 Chớ mang ~ chung với người không tin

AI CẬP

, Mat 2:15 Ta gọi con ta ra khỏi ~

AN-NA

, Lu 2:36, 37 nữ tiên tri ~, 84 tuổi

AN ỔN

, 1V 4:25 Y-sơ-ra-ên được sống ~

Ês 32:17 bông trái của công chính là sự ~ lâu dài

Ôsê 2:18 ta sẽ cho họ sống ~

AN-PHA

, Kh 1:8 Ta là ~ và Ô-mê-ga

AN TOÀN

, Ch 3:23 con sẽ bước ~ trong đường mình

Phl 3:1 viết lại cùng một điều, vì sự ~ anh em

AN ỦI

, Gp 2:11 đi chia buồn và ~ Gióp

Gp 16:2 là kẻ ~ gây thêm đau khổ!

Th 94:19 Khi âu lo, ngài ~

Ês 49:13 GHV ~ dân ngài

Ês 61:2 ~ hết thảy người than khóc

Mat 5:4 phúc cho ai than khóc, sẽ được ~

Rô 15:4 bởi sự ~ đến từ Kinh Thánh

2Cô 1:3 ĐCT ban mọi sự ~

2Cô 1:4 nhờ sự ~ mà chúng ta có thể ~

1Tê 2:11 khuyên bảo, ~

ÁN

, Tr 8:11 ~ phạt không thi hành nhanh chóng

2Cô 1:9 cảm thấy như đã nhận bản ~ tử hình

ANH EM

, Ch 17:17~ sinh ra cho lúc khốn khổ

Ch 18:24 người bạn gắn bó hơn ~ ruột

Mat 23:8 tất cả đều là ~

Mat 25:40 làm cho ~ nhỏ nhất của ta là làm cho ta

1Cô 5:11 người được gọi là ~ mà gian dâm

1Ph 5:9 đoàn thể ~

ÁNH SÁNG

, Th 36:9 được thấy ~ nhờ ~ ngài

Th 119:105 Lời ngài là ~ cho đường lối con

Ês 42:6 ban con làm ~ của các nước

Mat 5:14 Anh em là ~ của thế gian

Mat 5:16 hãy chiếu ~ trước mặt người ta

Gi 8:12 Tôi là ~ của thế gian

2Cô 4:6 ~ hãy chiếu ra từ bóng tối

AO ƯỚC

, Th 37:4 sẽ ban điều lòng ~

ÁO

, Sa 3:21 ĐCT làm ~ dài

ÁP BỨC

, Th 72:14 Người cứu họ khỏi ~ và hung bạo

Tr 4:1 Kẻ ~ họ có quyền thế

Tr 7:7 ~ khiến người khôn hóa điên dại

ÁP LỰC

, 2Cô 1:8 phải chịu ~ cùng cực quá sức

ÁP-RA-HAM

, Sa 21:12 phán với ~: Hãy nghe vợ con

2Sử 20:7 bạn ngài là ~

Mat 22:32 ĐCT của ~, ĐCT của người sống

Rô 4:3 ~ đặt đức tin, được kể là công chính

Ă

ĂN

, 1Cô 5:11 không ~ chung với người như thế

2Tê 3:10 không làm việc thì đừng ~

ĂN CẮP

, Ch 6:30 nếu ~ để thỏa cơn đói

Ch 30:9 khi nghèo khó lại ~, làm ô danh ĐCT

ĂN NĂN

, Lu 15:7 trên trời vui mừng vì một người ~

Cv 3:19 hãy ~ và thay đổi

Cv 17:30 tuyên bố cho mọi người khắp nơi phải ~

Cv 26:20 hành động phù hợp với sự ~

Rô 2:4 ĐCT cố giúp anh ~

2Cô 7:10 sự buồn rầu sinh ra sự ~

Kh 16:11 phỉ báng ĐCT, chẳng ~

ĂN Ở

, 1Ph 2:12 giữ cách ~ tốt giữa thế gian

ĂN XIN

, Th 37:25 nào thấy con cháu người đi ~

Â

ÂN HUỆ

, Gi 1:17 ~ ban qua GS

ẬP

, Lu 21:34 kẻo ngày ấy ~ đến anh em

B

BA-ANH

, Giê 19:5 thiêu con cái làm lễ vật cho ~

BA-BÊN

, Sa 11:9 thành được đặt tên là ~

BA-BY-LÔN

, Giê 51:6 Hãy chạy khỏi ~

Giê 51:30 chiến binh ~ thôi đánh

Giê 51:37 ~ sẽ ra đống đá

Kh 17:5 ~ Lớn, mẹ các kỹ nữ

Kh 18:2 ~ Lớn đã sụp đổ

BA-LA-AM

, Dân 22:28 con lừa nói với ~

BA-NA-BA

, Cv 9:27 ~ đến giúp và dẫn ông

BA-RÚC

, Giê 45:2 Hỡi ~, GHV phán về anh

BẠC

, Ch 2:4 Nếu con luôn tìm nó như ~

Êxê 7:19 Chúng sẽ quăng ~ ra đường

Xô 1:18 ~, vàng không thể cứu

BÀI CA

, Th 98:1 Hãy hát cho GHV một ~ mới

BÀI HÁT

, Nê 12:46 ~ ngợi khen và tạ ơn ĐCT

BẠI HOẠI

, Đa 6:4 không thấy sự ~ nơi Đa-ni-ên

BẠI LIỆT

, Lu 5:24 phán với người ~: Hãy cầm cáng về

BÁM LẤY

, Rô 12:9 ~ điều lành

BAN ĐẦU

, Ês 46:10 Từ ~, ta báo trước kết cuộc

BAN ƠN

, 2Cô 6:2 Hiện nay là kỳ ~

BAN PHƯỚC

, Ru 2:12 Nguyện GHV ~ điều con làm

BAN THƯỞNG

, Hê 11:6 là đấng ~ ai tìm kiếm ngài

BÀN

, Đa 11:27 ngồi cùng ~ mà lại nói dối

1Cô 10:21 ăn tại ~ của GHV

BÀN BẠC

, Ch 15:22 không có ~, kế hoạch thất bại

BÀN THỜ

, Sa 8:20 Nô-ê dựng ~

Xu 27:1 làm ~ bằng gỗ cây keo

Mat 5:24 để lễ vật nơi ~

Cv 17:23 ~ khắc chữ: Thờ Chúa Không Biết

BẠN

, 2Sử 20:7 ~ ngài là Áp-ra-ham

Th 55:13 ~ tâm phúc, thân quen

Ch 14:20 người giàu, ~ bè nhiều biết bao

Ch 16:28 tên vu khống chia rẽ ~ thân thiết

Ch 17:17 ~ chân thật yêu thương luôn luôn

Ch 18:24 người ~ gắn bó hơn anh em ruột

Ch 27:6 Thương tích ~ hữu gây ra là trung tín

Lu 16:9 lấy của bất chính kết ~

Gi 15:13 hy sinh mạng sống vì ~ mình

Gi 15:14~ tôi nếu làm những gì tôi truyền

Gia 2:23 Áp-ra-ham được gọi là ~ GHV

Gia 4:4 làm ~ thế gian, thù nghịch ĐCT

BẢNG ĐÁ

, Xu 31:18 ban cho Môi-se hai ~

BÁNH

, Nê 9:15 ban cho họ ~ từ trời

Mat 4:4 Loài người sống không chỉ nhờ ~

Mat 26:26 GS cầm ~, bẻ ra

Gi 6:35 Tôi là ~ sự sống

1Cô 10:17 một cái ~, tất cả ăn cùng cái ~

BÁNH XE

, Êxê 1:16 ~ lồng trong ~

BÀO CHỮA

, Rô 1:20 họ không thể ~ cho mình

BẢO ĐẢM

, Cv 17:31 ~ qua việc làm người sống lại

2Cô 1:22 ban vật ~ là thần khí

Êph 1:14 vật ~ cho phần thừa kế

BẢO LÃNH

, Ch 17:18 bắt tay đồng ý làm người ~

BẢO VỆ

, Ch 4:23 Hãy ~ lòng hơn mọi thứ khác

1Ph 2:25 đấng chăn dắt và ~ sự sống anh em

BÁO

, Ês 11:6 ~ nằm bên cạnh dê con

Đa 7:6 một con thú khác như con ~

BÁO CÁO

, Lê 5:1 nhân chứng thấy mà không ~

Dân 14:36 trở lại với ~ tiêu cực về xứ

BÁO ĐỘNG

, Êxê 33:4 Nếu không chú ý tiếng ~

BÁO THÙ

, Phu 32:35 Sự ~ thuộc về ta

Ch 20:22 Đừng nói: Ta sẽ ~!

2Tê 1:8 ~ kẻ không nhận biết ĐCT

BÁO TRẢ

, Rô 12:19 Sự báo thù thuộc về ta, ta sẽ ~

2Tê 1:6 lấy hoạn nạn ~ kẻ gây hoạn nạn

BẠO TÀN

, Ch 11:17 kẻ ~ chuốc rắc rối

BÁP-TÊM

, Mat 3:13 GS đến để được Giăng làm ~

Mat 28:19 hãy làm phép ~ cho họ

Lu 3:3 ~, biểu trưng sự ăn năn

Cv 2:41 3.000 người chịu phép ~

Cv 8:36 Có gì cản tôi chịu phép ~ không?

Rô 6:4 ~ trong sự chết

1Ph 3:21 Phép ~ đang cứu anh em

BÁT-SÊ-BA

, 2Sa 11:3 ~ vợ của U-ri-a

BÁU

, 1Ph 1:19 huyết ~ của Đấng Ki-tô

BÁU VẬT

, Ch 2:4 kiếm như ~ ẩn giấu

Hag 2:7 ~ của các nước sẽ đổ về đây

Mat 13:44 Nước Trời như ~ ngoài ruộng

BĂNG BÓ

, Ês 61:1 ~ người có lòng tan vỡ

Êxê 34:16 con bị thương, ta sẽ ~

BẰNG CHỨNG

, Cv 17:3 giải thích và đưa ra ~

BẰNG PHẲNG

, Th 26:12 chân con đứng trên nơi ~

BẮT BỚ

, Cv 22:4 Tôi ~ người theo Đường Lối Chúa

2Cô 4:9 bị ~ nhưng không bị bỏ rơi

BẮT CHIM

, Th 91:3 thoát khỏi bẫy kẻ ~

BẮT CHƯỚC

, 1Cô 11:1 ~ tôi, như tôi ~ Đấng Ki-tô

Êph 5:1 là con cái, hãy ~ ngài

BẮT CÓC

, Phu 24:7 kẻ ~ phải chết

BẮT THĂM

, Th 22:18 y phục con, chúng ~ lấy

BẬC CẦM QUYỀN

, Rô 13:1 hãy phục tùng ~

Tít 3:1 vâng lời ~, làm việc lành

BẨN THỈU

, Rô 1:27 đàn ông làm chuyện ~

BẤT CẨN

, Ch 14:16 kẻ ngu muội thì ~ và quá tự tin

Đa 6:4 không thể tìm nơi Đa-ni-ên sự ~

BẤT CHÍNH

, Ch 15:27 làm lợi ~ chuốc rắc rối

Lu 16:9 Hãy lấy của ~ mà kết bạn

BẤT CÔNG

, Phu 32:4 ĐCT chẳng bao giờ ~

Rô 9:14 ĐCT ~ sao? Chắc chắn là không!

1Cô 6:7 Sao không thà chịu ~?

1Ph 2:19 chịu đựng ~ thì vừa lòng ngài

BẤT HÒA

, Ch 6:19 gieo ~ giữa anh em

BẤT KÍNH

, 2Sa 12:14 ngài quá ~ với GHV

BẤT TRẮC

, Tr 9:11 thời thế và chuyện ~

BẤT TỬ

, 1Cô 15:53 thân thể hay chết thành ~

BẦU NẬM

, Gn 4:10 Con xót thương một cây ~

BẦY NHỎ

, Lu 12:32 Hỡi ~, đừng sợ

BẪY

, Th 91:3 thoát khỏi ~ kẻ bắt chim

Ch 29:25 Run sợ con người là cái ~

Lu 21:34, 35 kẻo ngày ấy ập đến như ~ sập

BÉ GÁI

, 2V 5:2 bắt ~ từ Y-sơ-ra-ên

BEN-SÁT-XA

, Đa 5:1 ~ mở đại tiệc

BÊ-RÍT-SIN

, Cv 18:26 ~ và A-qui-la giải thích cho ông

BÊ-TÊN

, Sa 28:19 đặt tên nơi ấy là ~

BỀ NGOÀI

, 1Sa 16:7 Đừng chú ý đến ~

Mat 22:16 Thầy chẳng nhìn ~ người ta

Gi 7:24 Đừng xét đoán theo ~

2Cô 10:7 đánh giá theo ~

Ga 2:6 ĐCT không đánh giá theo ~

BỀ TRONG

, 2Cô 4:16 con người ~ đổi mới

Êph 3:16 con người ~ được mạnh mẽ

BỂ

, Ch 5:15 Hãy uống nước từ ~ riêng

BỀN LÒNG

, Lu 8:15 ~ sinh hoa kết quả

BÊNH VỰC

, Phl 1:7 ~ và hợp pháp hóa

1Ph 3:15 sẵn sàng ~ niềm hy vọng

BỆNH

, Ês 53:4 người mang lấy ~ tật chúng con

Mat 9:35 chữa lành mọi thứ ~ tật

Gia 5:14 Có ai trong anh em đau ~ không?

BẾT-LÊ-HEM

, Mi 5:2 hỡi ~ Ép-ra-ta

BẾT-XA-LÊ-ÊN

, Xu 31:2 ta đã chọn ~

BÍ QUYẾT

, Phl 4:12 tôi học ~ để thỏa lòng

BIỂN

, Xu 14:21 khiến đáy ~ ra khô ráo

Ês 57:20 kẻ ác giống ~ không thể lặng yên

BIẾN ĐỔI

, Rô 12:2 hãy ~ tâm trí

BIẾN HÌNH

, Mat 17:2 Ngài ~ trước mặt họ

BIẾNG NHÁC

, Mat 25:26 Hỡi đầy tớ gian ác và ~

Rô 12:11 Hãy siêng năng, chớ ~

BIẾT

, Tr 7:14 không thể ~ chắc điều sẽ xảy đến

Ga 4:9 anh em được ngài ~ đến

1Tê 5:21 ~ chắc có đúng hay không

BIẾT ƠN

, Cô 3:15 Hãy tỏ lòng ~

1Ti 1:12 Ta ~ Đấng Ki-tô GS

BIỆT RIÊNG

, Giê 1:5 trước khi con lọt lòng, ta ~ con

BIỂU LỘ

, Rô 5:8 ĐCT ~ tình yêu thương chúng ta

BIỂU QUYẾT

, Lu 23:51 Ông không ~ ủng hộ mưu đồ

BÌNH

, Rô 9:21 ~ dùng cho việc sang trọng

BÌNH AN

, Th 29:11 GHV ban ~ cho dân ngài

Th 37:11 hoan hỉ trong ~ dư dật

Th 72:7 ~ dư tràn, đến ngày vầng trăng không còn

Th 119:165 Ai yêu luật pháp ngài được ~ tràn đầy

Ch 17:1 Thà một miếng bánh khô mà ~

Ês 9:7 sự ~ kéo dài vô tận

Ês 32:18 Dân tôi sống trong nơi ở ~

Ês 48:18 Sự ~ con sẽ như dòng sông

Ês 54:13 sự ~ của con cái ngươi sẽ tràn đầy

Ês 57:21 Không có ~ cho kẻ ác

Gi 14:27 Tôi để lại cho anh em sự ~

Cv 9:31 hội thánh bước vào giai đoạn ~

Rô 8:6 chú tâm đến thần khí mang lại ~

Phl 4:7 sự ~ của ĐCT sẽ bảo vệ lòng

1Ph 3:11 hãy tìm kiếm sự ~ và theo đuổi nó

BÌNH LẶNG

, 1Tê 4:11 cố gắng sống cuộc đời ~

BÌNH TĨNH

, Ch 17:27 người thông sáng sẽ giữ ~

BỊT MIỆNG

, Phu 25:4 không được ~ con bò

, Xu 21:28 Nếu ~ đực húc chết một người

Xu 32:4 làm nên một tượng ~ con

Phu 25:4 không bịt miệng ~ khi nó đạp lúa

Ch 7:22 như con ~ đến lò sát sinh

Ês 11:6 ~ con và sư tử ở cùng nhau

Ôsê 14:2 dâng lời ngợi khen như dâng ~ đực

1Cô 9:9 ĐCT lo cho mấy con ~?

BỎ

, Phu 31:8 Ngài không để mặc hay ~ rơi anh

1Sa 12:22 GHV không từ ~ dân ngài

Th 27:10 Dẫu cha mẹ ruồng ~ tôi

Th 37:28 người trung thành, GHV không ~ mặc

Ês 1:28 kẻ lìa ~ GHV sẽ diệt vong

Giê 8:9 Chúng đã ~ lời GHV

Mat 16:24 từ ~ chính mình, vác cây

Mat 19:29 Ai đã ~ nhà cửa, đất đai

Lu 14:33 không từ ~ những gì mình có

Gi 8:29 ngài ở cùng tôi, không ~ mặc tôi

1Cô 5:13 Hãy loại ~ kẻ gian ác khỏi anh em

Phl 2:7 ngài từ ~ tất cả

Hê 13:5 Ta sẽ chẳng bao giờ ~ con

BỎ CUỘC

, 2Cô 4:1 có thánh chức nên không ~

2Cô 4:16 chúng ta không ~

Ga 6:9 chớ ~ trong việc làm điều lành

BÓ BUỘC

, 1Cô 7:35 Tôi nói không phải để ~ anh em

BÓI

, Dân 23:23 không có thuật ~ chống Y-sơ-ra-ên

Phu 18:10 chớ có ai xem ~

BÓNG

, 1Sử 29:15 chuỗi ngày khác nào cái ~

Th 91:1 trú ngụ dưới ~ Đấng Toàn Năng

Cô 2:17 Chúng là ~ của những điều sẽ đến

Gia 1:17 đấng không xê dịch như cái ~

BÓP NGHẸT

, Mác 4:19 lời bị ~ không kết quả

BỒ CÂU,

Mat 3:16 thần khí xuống như ~

Mat 10:16 hiền lành như ~

BỘ KHÍ GIỚI

, Êph 6:11 Hãy mang trọn ~ ĐCT ban

BỘ PHẬN

, Rô 12:4 nhiều ~, không cùng chức năng

1Cô 12:18 ĐCT sắp xếp mỗi ~ theo ý ngài

Êph 4:16 mỗi ~ hoạt động đúng cách

BỘI ĐẠO

, 2Tê 2:3 không đến trước khi có sự ~

BỘI NGHỊCH,

Ch 11:9 kẻ ~ hủy hoại người khác

BỔN PHẬN

, Tr 12:13 giữ điều răn là ~ của loài người

1Cô 7:3 làm tròn ~ với vợ

1Gi 3:16~ hy sinh mạng sống cho anh em

BÔNG TRÁI

, Mat 21:43 một dân sinh ~ của nước ấy

Ga 5:22 ~ của thần khí là yêu thương

BỒNG BỘT

, 1Cô 7:36 đã qua tuổi ~

BỤI

, Ês 40:15 Các dân như lớp ~ trên cân

BỤI ĐẤT

, Sa 2:7 lấy ~ nắn nên con người

Sa 3:19 Con là ~, sẽ trở về ~

Th 103:14 ngài nhớ chúng ta là ~

BỤI GAI

, Cv 7:30 hiện ra qua ngọn lửa của ~

BỤNG

, Phl 3:19 chúa của họ là ~ họ

BUỘC

, Mat 16:19 ~ ở dưới đất là đã ~ ở trên trời

BUỔI ĐẦU

, Xa 4:10 Có ai xem thường ~ khiêm tốn?

BUÔN BÁN

, Mat 22:5 thờ ơ bỏ đi, lo việc ~

2Cô 2:17 không ~ lời ĐCT

Gia 4:13 sẽ làm ăn ~ kiếm lời

BUỒN

, Th 38:6 suốt cả ngày dài con ~

Tr 7:3 mặt ~ thì lòng trở nên tốt hơn

2Cô 7:9 ~ rầu theo ý ĐCT

Phl 2:26 [Ép-ba-phô-đi] ~ nản

1Tê 5:14 an ủi người ~ nản

BỮA ĂN TỐI

, 1Cô 11:20 ~ Của Chúa

BỰC BỘI

, Th 4:4 Nếu ~ cũng đừng phạm tội

BỰC TỨC

, Th 37:8 chớ ~ mà quay sang làm dữ

Êph 6:4 đừng làm cho con cái ~

Cô 3:21 đừng làm cho con cái ~

BƯỚC

, Giê 10:23 chẳng có quyền dẫn đưa ~ mình

Mi 6:8 ~ đi khiêm tốn cùng ĐCT

Ga 5:25 tiếp tục ~ đúng theo thần khí

1Gi 3:6 hợp nhất với ngài, chẳng ~ đi trong tội lỗi

C

CA-IN

, 1Gi 3:12 đừng như ~ đã giết em

CA-LÉP

, Dân 13:30 ~ cố trấn an dân chúng

Dân 14:24 ~ có tinh thần khác

CA-NA

, Gi 2:1 tiệc cưới tại ~

, Gn 1:17 sai con ~ lớn nuốt Giô-na

Gi 21:11 lưới đầy ~ lớn, 153 con

CÁCH

, 1Sử 15:13 không tìm hiểu để làm đúng ~

Cv 1:11 trở lại như ~ ngài lên trời

1Cô 4:17 nhắc ~ thức của tôi khi hầu việc Ki-tô

CAI TRỊ

, Ch 29:2 kẻ ác ~, dân rên xiết

Tr 8:9 loài người ~ trên loài người

Ês 9:7 Quyền ~ ngài kéo dài vô tận

Đa 4:34 quyền ~ ngài kéo dài mãi mãi

Gi 12:31 kẻ ~ thế gian này sẽ bị trục xuất

Gi 14:30 kẻ ~ thế gian này đang đến

Cv 4:26 các nhà ~ hiệp nhau chống GHV

CÃI

, Ch 15:18 người chậm giận làm dịu cuộc ~ lộn

Ch 17:14 tránh đi trước khi cuộc ~ lộn bùng nổ

Cv 15:39 hai người ~ nhau dữ dội

2Ti 2:24 tôi tớ Chúa không cần ~ cọ

CẢM NGHIỆM

, 1Ph 2:3 ~ Chúa là nhân từ

CẢM TẠ

, Th 92:1 tốt thay được ~ GHV

Gi 11:41 ~ Cha vì đã nghe con

1Cô 1:4 luôn ~ ĐCT về anh em

CẢM THÔNG

, Hê 4:15 ~ sự yếu đuối chúng ta

CẢM XÚC

, Gia 5:17 Ê-li-gia có ~ như chúng ta

CÁM DỖ

, Mat 6:13 đừng để chúng con sa vào ~

Mat 26:41 cầu nguyện để không sa vào ~

1Cô 10:13 không gặp ~ khác mọi người

CAN ĐẢM

, Gs 1:7 hãy ~, mạnh mẽ

1Cô 16:13 ~ và mạnh mẽ lên

Phl 1:14 càng ~ để giảng lời

1Tê 2:2 nhờ ĐCT mà thu hết ~

CẢN

, Ês 14:27 GHV quyết định, ai ~ được?

CẢN TRỞ

, 1Tê 5:19 Đừng ~ hoạt động của thần khí

2Tê 2:6 ~ để hắn được tỏ lộ đúng thời điểm

CẢNH BÁO

, Êxê 3:17 con phải thay ta ~ chúng

Êxê 33:9 nếu con ~ kẻ ác

1Cô 10:11 được ghi lại để ~ chúng ta

CẢNH TRẠNG

, 1Cô 7:31 ~ thế gian này đang thay đổi

CÁNH

, Ru 2:12 tìm nơi trú ẩn dưới ~ ngài

CÁNH ĐỒNG

, Gi 4:35 nhìn ~, lúa đã chín

CAO

, Rô 12:3 đừng nghĩ ~ quá về mình

Phl 2:3 xem người khác ~ hơn mình

CAO LƯƠNG MỸ VỊ

, Đa 1:5 cho họ ~ của vua

CAO NGẠO

, Rô 12:16 đừng nuôi ý tưởng ~

Gia 4:6 ĐCT chống lại kẻ ~

CAO TRỌNG

, Gi 14:28 Cha ~ hơn tôi

CAO XA

, 1Cô 2:1 không dùng lời lẽ ~

CÀO CÀO

, Ês 40:22 cư dân giống như ~

CÁO

, Mat 8:20 ~ có hang, chim có tổ

CÁO BUỘC

, 1Ti 5:19 Đừng chấp nhận lời ~ một trưởng lão

Tít 1:7 giám thị phải không bị ai ~

Kh 12:10 kẻ ~ anh em bị quăng xuống

CẠO ĐẦU

, Lê 21:5 Đừng ~ hay mép râu

CÁT

, Sa 22:17 làm dòng dõi con gia tăng như ~

Kh 20:8 Số của họ nhiều như ~ biển

CÁU GẮT

, Ch 21:19 còn hơn ở với vợ hay cãi và ~

CAY ĐẮNG

, Ch 14:10 Nỗi ~ chỉ riêng lòng biết

Mat 26:75 ông ra ngoài khóc lóc ~

Êph 4:31 sự ~ hiểm độc, tức giận, thịnh nộ

CÀY

, Lu 9:62 tra tay cầm ~ mà nhìn lại phía sau

CĂM GIẬN

, Lê 19:18 không được ~

CẰN NHẰN

, Dân 14:27 dân Y-sơ-ra-ên ~ ta

1Cô 10:10 chớ ~ để rồi bị diệt

Phl 2:14 Hãy tiếp tục làm mọi việc mà không ~

Giu 16 kẻ hay ~, than về đời mình

CẮN XÉ

, Ga 5:15 nếu cứ ~ nhau

CĂNG THẲNG

, 1Sa 1:15 Ha-na đáp: Tôi chịu nhiều ~

CẮT

, Lê 21:5 Đừng ~ thịt mình

CẮT BÌ

, Rô 2:29 ~ trong lòng bởi thần khí

1Cô 7:19 ~ không có nghĩa gì

CÂM

, Ês 35:6 lưỡi người ~ cất tiếng reo mừng

CÂN

, Lê 19:36 phải dùng những cái ~ chính xác

Ch 11:1 ~ gian thì đáng ghê tởm với GHV

Đa 5:27 đặt trên ~, thấy thiếu kém

CÂN BẰNG

, 2Cô 8:14 vậy là có sự ~

CẦN

, Mat 6:32 Cha biết anh em ~ mọi thứ ấy

CẦN MẪN

, Ch 10:4 tay ~ mang lại giàu có

Ch 12:27 sự ~ là vốn quý

Ch 21:5 Kế hoạch người ~ sẽ thành công

CẨN THẬN

, Cv 20:28 ~ giữ mình và giữ cả bầy

CẤP BÁCH

, 2Ti 4:2 ~ làm khi thuận tiện

CẦU HÒA

, 1Gi 2:2 Ngài là vật tế lễ ~

CẦU NGUYỆN

, 2V 19:15 Ê-xê-chia bắt đầu ~

Th 65:2 Lạy Đấng Nghe Lời ~

Th 141:2 Nguyện lời ~ của con như hương

Ch 15:8 lời ~ của người ngay là niềm vui cho ngài

Ch 28:9 lời ~ của hắn cũng đáng ghê tởm

Đa 6:13 Đa-ni-ên cứ ~ một ngày ba lần

Mat 5:44 ~ cho người ngược đãi mình

Mat 6:9 Anh em phải ~ như vầy:

Mác 1:35 Sáng sớm, ngài ra nơi hẻo lánh ~

Lu 5:16 ngài thường đến nơi vắng vẻ để ~

Cv 12:5 Phi-e-rơ bị tù, hội thánh ~

Rô 8:26 không biết mình cần ~ về điều gì

Rô 12:12 kiên trì ~

1Tê 5:17 Không ngừng ~

2Tê 3:1 hãy luôn ~ cho chúng tôi

Gia 5:15 ~ với đức tin giúp người bệnh được lành

1Ph 3:7 để lời ~ của các anh không bị cản trở

Kh 8:4 Khói hương cùng lời ~ của người thánh

CẦU THANG

, Sa 28:12 ~ bắc từ đất, đỉnh chạm trời

CẦU THAY

, Rô 8:34 GS ~ cho chúng ta

CẦU VỒNG

, Sa 9:13 ~ là dấu hiệu của giao ước

CẦU XIN

, Th 20:5 lời ~, nguyện GHV làm thành

Mat 6:8 biết anh em cần gì trước khi ~

Mác 11:24 hễ ~ điều gì, hãy tin mình nhận được

Êph 3:20 gấp bội mọi điều chúng ta ~

CÂY

, Sa 2:9 ~ biết điều thiện và điều ác

Sa 2:9 ~ sự sống ở giữa vườn

Th 1:3 như ~ trồng gần nước

Ês 61:3 gọi là ~ lớn công chính

Êxê 47:12 hai bên bờ sẽ mọc mọi loài ~

Đa 4:14 Hãy đốn ~ và chặt cành

Kh 2:7 cho ăn trái của ~ sự sống

Kh 22:14 được quyền đến các ~ sự sống

CÂY KHỔ HÌNH

, Mat 10:38 Ai không vác ~

Lu 9:23 hằng ngày vác ~

CHA

, Sa 2:24 người nam sẽ rời ~ mẹ

Th 2:7 hôm nay ta trở thành ~ của con

Th 89:26 Ngài là ~ của con

Th 103:13 GHV như người ~ thương xót con

Mat 6:9 Lạy ~ chúng con ở trên trời

Mat 23:9 Đừng gọi ai trên đất là ~

Lu 2:49 con phải ở trong nhà ~ con

Lu 15:20 ~ chạy đến ôm choàng lấy anh

Gi 5:20 ~ chỉ cho Con mọi điều ~ làm

Gi 10:30 Tôi với ~ là một

Gi 14:6 Không ai đến với ~ nếu không qua tôi

Gi 14:9 thấy tôi là đã thấy ~

Gi 14:28 ~ cao trọng hơn tôi

Gi 14:28 vui mừng vì tôi sắp đến cùng ~

CHA MẸ

, Lu 18:29 bỏ ~ vì Nước Trời

Lu 21:16 Anh em sẽ bị ~ nộp cho tòa án

2Cô 12:14 ~ dành dụm cho con cái

Êph 6:1 hãy vâng lời ~

Cô 3:20 hãy vâng lời ~ trong mọi sự

CHA MUÔN ĐỜI

, Ês 9:6 có danh là ~

CHAI CỨNG

, Mat 13:15 lòng dân này ~

CHAI LÌ

, Mác 3:5 Ngài buồn vì lòng họ ~ vô cảm

CHẠM

, Mat 8:3 Ngài giơ tay ra ~ vào người

CHAO ĐẢO

, Êph 4:14 không nên như trẻ con, ~

CHÀO ĐỜI

, Th 51:5 mang lỗi lầm khi ~

CHÀO HỎI

, 2Gi 10 đừng ~ người ấy

CHẠY

, Cv 20:24 ~ xong cuộc đua

1Cô 9:24 hãy ~ sao cho đoạt giải

Ga 5:7 Anh em đã ~ tốt. Ai cản trở anh em?

2Ti 4:7 ~ đến đích cuộc đua

CHẠY TRỐN

, 1Cô 6:18 Hãy ~ sự gian dâm!

CHĂM SÓC

, 1Tê 2:7 như mẹ dịu dàng ~ con mọn

CHĂN

, Cv 20:28 làm giám thị, để ~ dắt hội thánh

1Ph 5:2 Hãy ~ bầy đã giao cho anh em

CHẬM

, Hab 2:3~ tới, hãy trông đợi

Hê 5:11 anh em đã trở nên ~ hiểu

Gia 1:19 ~ nói, ~ nóng giận

CHẬM TRỄ

, Hab 2:3 nó sẽ thành sự thật, không ~

2Ph 3:9 GHV không ~ về lời hứa ngài

CHÂN

, Ês 52:7 đẹp thay ~ người đem tin mừng

Gi 13:5 rửa ~ cho môn đồ

Rô 16:20 giày đạp Sa-tan dưới ~ anh em

CHÂN LÝ

, Ch 23:23 mua ~, đừng bán đi

Gi 4:24 thờ phượng theo thần khí và ~

Gi 8:32 ~ sẽ giải thoát anh em

Gi 14:6 Tôi là đường đi, ~ và sự sống

Gi 16:13 thần khí tỏ bày ~ sẽ hướng dẫn

Gi 17:17 lời Cha là ~

Gi 18:38 Phi-lát hỏi: ~ là gì?

2Cô 13:8 không thể chống lại ~

2Ph 1:12 lập vững vàng trong ~

3Gi 4 nghe con cái tôi bước theo ~

CHÂN THẬT

, Th 119:160 Toàn bộ lời ngài là ~

CHẤP NHẬN

, 1Cô 9:27 kẻo mình không được ~

2Ti 2:15 là người được ĐCT ~

CHÂU CHẤU

, Gê 1:4 Những gì ~ ăn nuốt chừa lại

CHE CHỞ

, Tr 7:12 sự khôn ngoan là nguồn ~

CHE ĐẬY

, Ch 28:13 ai ~ sai phạm sẽ

CHE GIẤU

, Lu 8:17 Chẳng gì ~ không bị phơi bày

CHÉN

, Mat 20:22 Các anh uống được ~

Lu 22:42 cất ~ này khỏi con

CHÉP

, Phu 17:18 phải ~ một bản Luật pháp

CHÊ-RÚP

, Sa 3:24 đặt ~ với lưỡi gươm rực lửa

Êxê 28:14 làm ~ được xức dầu

CHẾ GIỄU

, 2Ph 3:3 ngày sau cùng sẽ có những kẻ ~

CHẾ NGỰ

, Th 119:133 nguyện không điều ác nào ~

2Cô 10:5 ~ mọi ý tưởng, bắt vâng theo Ki-tô

CHẾ NHẠO

, 1Sa 17:26 ai dám ~ đội quân ĐCT

Lu 18:32 ngài sẽ bị ~ và nhổ lên người

Lu 22:63 người canh giữ ~ và đánh ngài

CHẾT

, Sa 3:4 Các người sẽ không ~

Ru 1:17 Mẹ ~ nơi nào, con ~ nơi đó

Gp 14:14 người ~ có thể sống lại chăng?

Th 89:48 Có người nào chẳng bao giờ ~?

Tr 9:5 người ~ chẳng biết chi hết

Ês 25:8 nuốt sự ~ đến muôn đời

Êxê 18:32 Ta không vui trước cái ~ của ai

Ôsê 13:14 sự ~, nọc độc ngươi đâu?

Lu 15:24 con ta đã ~ nay sống lại

Lu 20:38 không phải ĐCT của người ~

Gi 8:51 ai làm theo lời tôi sẽ không ~

Gi 11:25 dù có ~ cũng sẽ sống lại

Gi 11:26 tin nơi tôi sẽ chẳng ~

Rô 5:12 sự ~ trải trên mọi người

Rô 6:23 tiền công tội lỗi là sự ~

Rô 14:8 chúng ta ~~ cho GHV

1Cô 15:26 kẻ thù sau cùng là sự ~

2Cô 5:15 sống cho đấng đã ~ cho họ

Êph 2:1 sống, dù đã ~ vì tội lỗi

Cô 3:5 làm ~ bộ phận thân thể

Hê 2:9 GS nếm trải cái ~ vì mọi người

Hê 2:15 bị nô lệ vì sợ hãi cái ~

Kh 14:13 phúc cho người ~ trong Chúa

Kh 21:4 sẽ không còn sự ~

CHI PHÁI

, Sa 49:28 12 ~ của Y-sơ-ra-ên

CHỈ

, Gi 5:20 ~ cho Con mọi điều Cha làm

CHỈ DẠY

, Rô 15:4 Mọi điều được viết để ~

CHỈ DẪN

, Qu 13:8 Ma-nô-a nói: Xin ~ về đứa trẻ

Th 32:8 Ta sẽ ~ đường con phải đi

CHỈ TRÍCH

, 1Ti 5:1 Đừng ~ người lớn tuổi

CHỊ EM

, Phu 27:22 Đáng rủa sả kẻ ăn nằm với ~

CHIA RẼ

, Mat 10:35 tôi đến để gây ~

Rô 16:17 để mắt đến kẻ gây ~

1Cô 1:10 phải hợp nhất, không ~

CHIA SẺ

, Rô 12:13 ~ với người thánh theo nhu cầu

CHÌA KHÓA

, Mat 16:19 Tôi sẽ cho anh ~ Nước Trời

Lu 11:52 cất đi ~ của sự hiểu biết

Kh 1:18 tôi có ~ của sự chết và mồ mả

CHIÊM BAO

, Tr 5:3 lo nghĩ nhiều sinh ~

CHIÊM NGƯỠNG

, Th 27:4 ~ đền ngài

CHIÊM TINH

, Mat 2:1 các nhà ~ đến Giê-ru-sa-lem

CHIÊN

, Th 100:3 là dân ngài, ~ của đồng cỏ ngài

Êxê 34:12 ta cũng sẽ chăm sóc ~ ta

Mat 25:33 Ngài sẽ đặt ~ ở bên phải

Gi 21:15 Hãy nuôi ~ con của tôi

Gi 21:16 Hãy chăn những con ~ bé bỏng của tôi

CHIÊN CON

, Gi 1:29 ~ là đấng cất tội lỗi

CHIÊN KHÁC

, Gi 10:16 còn ~ không thuộc chuồng này

CHIẾN

, Kh 16:14 quy tụ cho cuộc ~ trong ngày lớn

CHIẾN BINH

, Giê 20:11 GHV như ~ đáng sợ

CHIẾN ĐẤU

, 2Sử 20:17 Các con không cần ~

Êph 6:12 chúng ta chẳng ~ với con người

CHIẾN LỢI PHẨM

, Giê 39:18 được mạng mình làm ~

CHIẾN THẮNG

, 2Cô 2:14 trong cuộc diễu hành ~

Kh 2:7 Người nào ~, tôi cho trái của cây sự sống

CHIẾN TRANH

, Th 46:9 Ngài dẹp ~ khắp bờ cõi đất

CHIẾN TRẬN

, 1Sa 17:47 ~ thuộc về GHV

Ôsê 2:18 trừ bỏ gươm, ~ khỏi xứ

CHIẾN XA

, Qu 4:13 900 ~ gắn lưỡi hái

2V 6:17 ~ bằng lửa bao quanh Ê-li-sê

CHIM

, Mat 6:26 Hãy quan sát kỹ loài ~ trời

CHIM SẺ

, Mat 10:29 hai con ~ chỉ bán được một xu

CHINH CHIẾN

, Ês 2:4 họ chẳng tập luyện ~ nữa

CHINH PHỤC

, Kh 6:2 hoàn thành cuộc ~

CHỊU ĐỰNG

, Mat 24:13 ai ~ cho đến cuối cùng

Lu 21:19 Nhờ ~, bảo toàn mạng sống

Rô 5:3 hoạn nạn sinh ra tính ~

Rô 9:22 ~ bình đáng gánh cơn thịnh nộ

Rô 12:12 ~ trong lúc hoạn nạn

1Cô 4:12 khi bị ngược đãi, kiên nhẫn ~

Êph 4:2 ~ nhau bằng tình yêu thương

Gia 1:4 để sự ~ hoàn tất công việc

Gia 5:11 nghe về sự ~ của Gióp

CHỊU KHỔ

, Mat 16:22 Sao Chúa nghĩ mình phải ~?

Rô 8:17 người thừa kế, cùng ~ với ngài

Phl 1:29 được ban đặc ân ~ vì ngài

1Ph 3:14~ vì sự công chính, anh em hạnh phúc

1Ph 5:9 đoàn thể anh em đang ~ giống như vậy

CHO

, Lu 12:48 được ~ nhiều, bị đòi hỏi nhiều

Cv 20:35 ~ thì hạnh phúc hơn nhận

CHO THẤY

, 2Cô 6:4 bằng mọi cách, ~ mình phụng sự

CHÓ

, Ch 26:17 nắm hai tai con ~

Tr 9:4 ~ sống hơn sư tử chết

2Ph 2:22 ~ trở lại ăn đồ nó mửa

CHOÁN

, Lu 21:34 đừng để lo lắng ~ hết lòng

CHOÁNG NGỢP

, Th 40:12 lỗi lầm khiến con ~

CHỌN

, Phu 30:19 anh em phải ~ sự sống

Gs 24:15 hãy ~ thần mà anh em sẽ hầu việc

Mat 24:22 ngày ấy giảm bớt vì cớ người được ~

Mat 24:31 thiên sứ sẽ thu nhóm người được ~

Rô 9:11 việc lựa ~ tùy thuộc đấng kêu gọi

CHỒI

, Giê 23:5 dấy lên cho Đa-vít một ~ công chính

CHỐI

, Ch 30:9 e khi ấm no, con ~ ngài

Mác 14:30 anh sẽ ~ bỏ tôi ba lần

Tít 1:16 qua việc làm thì ~ bỏ ngài

CHỒNG

, 1Cô 7:2 mỗi người nữ hãy có ~

1Cô 7:14 ~ không tin đạo được nên thanh sạch

Êph 5:25 người làm ~, hãy luôn yêu vợ

Cô 3:18 người làm vợ, hãy vâng phục ~

CHỐNG ĐỐI

, Lu 21:15 sự khôn ngoan mà kẻ ~ không thể chống

1Cô 16:9 cửa lớn mở ra, nhưng nhiều kẻ ~

Phl 1:28 không hoảng sợ trước kẻ ~

1Tê 2:2 can đảm, dù đối mặt với nhiều sự ~

CHỐNG LẠI

, Cv 5:39 trở thành kẻ ~ ĐCT

Cv 17:7 ~ sắc lệnh của Sê-sa

Rô 8:31 ĐCT ở với chúng ta, ai có thể ~?

CHỢ

, Cv 17:17 lý luận với người ở ~

CHỚP

, Mat 24:27 tia ~ phát ra và chiếu sáng

Lu 10:18 Tôi thấy Sa-tan rơi xuống như tia ~

CHU CẤP

, 1Ti 5:8 không ~ cho người nhà mình

CHỦ

, Mat 6:24 Không ai có thể làm tôi hai ~

Mat 9:38 nài xin ~ mùa gặt sai thợ gặt

Rô 14:4 đứng hay ngã là việc của ~ anh ta

Cô 4:1 anh em có một ~ ở trên trời

CHÚ TÂM

, Rô 8:6 ~ đến xác thịt mang lại sự chết

Cô 3:2 ~ đến những điều ở trên cao

CHÚA

, Phu 10:17 GHV là ~ của các ~

Mat 7:22 Lạy ~, lạy ~, chúng tôi nhân danh ngài

Mat 22:44 GHV phán cùng ~ tôi

1Cô 7:39 tự do kết hôn, miễn là môn đồ ~

1Cô 8:5 có nhiều thần nhiều ~

2Cô 4:4 ~ thế gian làm mù tâm trí

CHÚA TỐI THƯỢNG

, Th 73:28 chọn ~ làm nơi trú náu

Cv 4:24 Lạy ~, ngài là đấng dựng nên trời, đất

CHUẨN BỊ

, Gi 14:2 tôi đi ~ một chỗ cho anh em

CHUNG TÌNH

, Nhã 8:6 sự ~ quyết liệt tựa mồ mả

CHUỘC

, Th 49:7 Chẳng ai ~ được người khác

Ôsê 13:14 Ta sẽ ~ chúng khỏi tay mồ mả

CHUỘC TỘI

, Lê 16:34 ~ mỗi năm một lần

CHUỒNG

, Gi 10:16 chiên khác không thuộc ~ này

CHUỘNG

, Giê 8:6 trở lại đường thiên hạ ~

CHỮA

, 2Sử 36:16 đến khi họ vô phương cứu ~

Th 147:3 Ngài ~ lành người có lòng tan vỡ

Ch 12:18 lưỡi người khôn ngoan ~ lành

Lu 4:23 thầy thuốc, hãy tự ~ cho mình

Lu 9:11 ngài ~ lành người cần được ~ bệnh

Lu 10:9 ~ lành người bệnh

Cv 5:16 tất cả được ~ khỏi

Kh 22:2 Lá dùng để ~ lành các nước

CHỨC

, Cv 1:20 Nguyện ~ giám thị về tay người khác

CHỨNG GIAN

, Mat 26:59 Tòa Tối Cao tìm ~

CHƯỚNG TAI

, Gi 6:60 Lời này thật ~

, Mat 5:37 khi nói: ~ thì phải là ~

CON

, Xu 11:5 mọi ~ đầu lòng trong xứ sẽ chết

Phu 7:14 dân được phước, không ai không có ~

Th 2:12 Hãy tôn kính ~, kẻo ĐCT phẫn nộ

Ch 13:24 Ai kiêng roi vọt ghét ~ mình

Ch 15:20 ~ khôn ngoan làm cha vui mừng

Mat 3:17 Đây là ~ yêu dấu của ta

Rô 8:14 ai được thần khí hướng dẫn là ~ ĐCT

Rô 8:15 được nhận làm ~ nhờ thần khí

Êph 6:1 người làm ~, hãy vâng lời

CON CÁI

, Ês 54:13 ~ ngươi sẽ được GHV dạy dỗ

Ês 66:8 Si-ôn vừa chuyển dạ đã sinh ~

Rô 8:21 tự do vinh hiển của ~ ĐCT

1Cô 7:14 ~ anh chị sẽ không thanh sạch

2Cô 12:14 chẳng phải ~ dành dụm cho cha mẹ

1Gi 3:2 chúng ta là ~ ĐCT

CON GÁI

, Gê 2:28 con trai ~ sẽ tiên tri

Lu 8:49 ~ ông chết rồi

Cv 21:9 bốn ~ nói tiên tri

2Cô 6:18 sẽ làm con trai ~ ta

CON MỘT

, Gi 1:18 ~ đã giải thích về Cha

Gi 3:16 yêu thương thế gian đến nỗi ban ~

CON NGƯƠI

, Th 17:8 gìn giữ con như ~ mắt ngài

Xa 2:8 đụng đến các con là đụng đến ~ mắt ta

CON NGƯỜI

, Đa 7:13 ~ trình diện Đấng Thượng Cổ

Mat 10:23 chưa rao giảng hết thì ~ đã đến

Lu 21:27 ~ đến trong một đám mây

CON TRAI

, Sa 6:2 ~ ĐCT lấy con gái loài người

1Sa 8:3 ~ Sa-mu-ên không theo đường lối cha

Gp 38:7 ~ ĐCT cất tiếng tung hô

CÒN LẠI

, 1Gi 2:17 làm theo ý muốn ĐCT ~ đời đời

Kh 12:17 rồng gây chiến với những người ~

CONG

, Tr 1:15 Thứ gì ~ không sao làm thẳng

CỌT-NÂY

, Cv 10:24 ~ gọi họ hàng và bạn bè đến

CÔ BÉ

, Mác 5:42 ~ ngồi dậy và bước đi

CÔ DÂU

, Kh 21:9 sẽ cho anh thấy ~, vợ Chiên Con

CÔ LẬP

, Ch 18:1 Ai ~ mình là theo ước muốn ích kỷ

CÔ-RÊ

, Dân 26:11 các con trai ~ không chết

Giu 11 nói lời phản nghịch như ~

CÔ THẾ

, Th 40:17 con là kẻ ~ khốn cùng

CỐ CHẤP

, 2Ph 2:10 Họ cả gan và ~

CỐ TÌNH

, Hê 10:26 ~ bước đi trong tội lỗi

CỐ VẤN

, Ch 15:22 có nhiều ~, được thành công

CÔNG BỐ

, Rô 10:10 miệng ~ mà được cứu

Hê 10:23 giữ chắc việc ~ hy vọng

CÔNG CHÍNH

, Sa 15:6 ngài kể việc đó là ~ cho người

Sa 18:25 diệt người ~ với kẻ gian ác

Th 34:19 người ~ chịu bao gian khổ

Th 37:25 nào thấy người ~ bị bỏ

Th 45:7 Ngài yêu sự ~ và ghét sự gian ác

Th 72:7 Trong triều vua, người ~ sẽ đâm chồi

Th 141:5 người ~ đánh con là yêu thương

Ch 24:16 Người ~ ngã bảy lần cũng đứng dậy

Ês 26:9 cư dân của xứ học về sự ~

Ês 32:1 Sẽ có vua vì lẽ ~ mà trị vì

Ês 60:17 lập sự ~ làm người giao việc

Xô 2:3 tìm kiếm sự ~, tìm kiếm sự khiêm hòa

1Ph 3:12 mắt GHV đoái nhìn người ~

2Ph 3:13 nơi đó sự ~ sẽ ngự trị

CÔNG DÂN

, Phl 3:20 chúng ta là ~ trên trời

CÔNG GIÁ

, Sa 31:7 đổi ~ tôi chục lần

CÔNG LÝ

, Gp 34:12 Đấng Toàn Năng chẳng sai ~

Gp 40:8 Con nêu nghi vấn về ~ ta sao?

Th 37:28 GHV yêu chuộng ~

Ch 29:4 Vua nhờ ~ khiến xứ yên ổn

Tr 5:8 thấy ~ bị chà đạp, đừng ngạc nhiên

Ês 32:1 các quan vì ~ mà cai trị

Mi 6:8 thực thi ~, yêu sự thành tín

Lu 18:7 lẽ nào ĐCT không thực thi ~?

Cv 28:4 ~ không để ông ta sống

CÔNG VIỆC

, Nê 4:6 dân chúng hết lòng với ~

Th 104:24 Lạy GHV, các ~ ngài nhiều thay!

Tr 2:24 tìm niềm vui trong ~ khó nhọc mình

Gi 14:12 người ấy sẽ làm những ~ lớn hơn thế

Hê 9:14 tẩy sạch lương tâm khỏi các ~ chết

1Ph 1:13 chuẩn bị tâm trí cho ~

CỔNG

, Mat 7:13 Hãy vào ~ hẹp

CỘT

, Mác 15:25 họ đóng đinh ngài trên cây ~

Lu 23:21 Treo hắn lên ~!

Ga 3:13 Đáng nguyền rủa kẻ bị treo trên cây ~

CƠ BẢN

, Rô 2:20 nắm được ~ về chân lý

CƠ HỘI

, Ga 6:10 khi còn ~, hãy làm điều lành

CỚ

, Gi 15:22 họ không có ~ bào chữa tội lỗi

Giu 4 ~ cho hành vi trâng tráo

CỞI MỞ

, Cv 17:11 người thành Bê-rê có tinh thần ~

CỦA

, Th 62:10 Dẫu ~ thêm nhiều, chớ để lòng đến

Ch 10:2 ~ phi nghĩa không ích lợi

Mat 6:21 ~ báu ở đâu, lòng ở đó

2Cô 4:7 ~ báu trong bình bằng đất

CỦA CẢI

, Ch 11:4 ngày thịnh nộ, ~ ích chi

Hê 10:34 vui mừng chịu ~ mình bị cướp

CỦI

, Ch 26:20 Không có ~, lửa tàn lụi

CUNG PHI

, 1V 11:3 700 vợ và 300 ~

CUỘC ĐUA

, Cv 20:24 miễn sao chạy xong ~

CUỐI CÙNG

, Gi 13:1 GS yêu họ đến ~

CUỘN SÁCH

, Kh 20:12 trước ngai, các ~ mở ra

CỬA

, Gi 20:19 ~ đã khóa, GS đến đứng giữa họ

1Cô 16:9 cánh ~ lớn đã mở ra

Kh 3:20 Tôi đang đứng trước ~ mà gõ

CỬA SỔ

, Cv 20:9 Ơ-ty-cơ ngồi nơi ~

CỨNG LÒNG

, Hê 3:13 ~ bởi quyền lực tội lỗi

CƯỜI

, Sa 18:13 Tại sao Sa-ra ~?

Th 2:4 Đấng ngự ngai trên trời sẽ ~

Ch 14:13 trong tiếng ~, lòng đớn đau

CƯỚI

, Mat 22:2 vua tổ chức tiệc ~ cho con

Mat 22:30 khi sống lại, không ~ vợ gả chồng

Mat 24:38 trước Đại Hồng Thủy, người ta lo ~ gả

Gi 2:1 có một tiệc ~ tại Ca-na

Kh 19:7 lễ ~ của Chiên Con đã đến

CƯỚP

, Lê 19:13 không được ~ bóc

Hê 10:34 vui mừng chịu của cải bị ~

CỪU

, 2Sa 12:3 chỉ có một con ~ cái nhỏ

Ês 40:11 ngài sẽ gom lại ~ con

Ês 53:7 như con ~ bị đem đi giết

CỨU

, Ês 59:1 tay ngài chẳng ngắn mà không ~ được

Mat 16:25 ai muốn ~ mạng mình thì sẽ mất

Mat 24:22 ngày ấy không giảm, không ai được ~

Lu 19:10 Con Người đến để tìm và ~ người lầm lạc

1Ti 4:16 ~ chính mình và những người lắng nghe

CỨU RỖI

, Cv 4:12 không có sự ~ nơi người nào khác

Rô 13:11 sự ~ chúng ta gần hơn lúc mới tin

Phl 2:12 hãy tiếp tục nỗ lực để được ~

Kh 7:10 Sự ~ đến từ ĐCT

D

DẠI

, Th 14:1 kẻ ngu ~ nói: Chẳng có GHV

Ch 19:3 Đường lối hư đi tại chính mình ~

Ch 22:15 Sự ~ dột buộc vào lòng con trẻ

Lu 12:20 kẻ ~ kia, đêm nay sự sống ngươi bị đòi lại

1Cô 3:19 sự khôn ngoan thế gian là ngu ~

DẠN DĨ

, Cv 4:31 rao giảng lời với lòng ~

Êph 6:20 [cầu nguyện] để tôi nói với lòng ~

DANH

, Sa 11:4 chúng ta hãy làm rạng ~ mình

Xu 3:13 Giả sử họ hỏi: ~ ngài là gì?

Xu 3:15 GHV mãi mãi là ~ ta

Xu 9:16 để ~ ta được loan truyền khắp đất

Xu 20:7 không được dùng ~ GHV thiếu suy xét

1Sa 17:45 ta chiến đấu với ngươi nhân ~ GHV

1Sử 29:13 chúng con ngợi khen ~ cao đẹp ngài

Th 9:10 ai biết ~ ngài sẽ tin cậy ngài

Th 79:9 xin tha tội chúng con vì cớ ~ ngài

Ch 18:10 ~ GHV là ngọn tháp kiên cố

Ch 22:1 ~ tiếng tốt đáng chuộng hơn của dư dật

Tr 7:1 ~ thơm thì hơn dầu quý

Giê 23:27 Chúng khiến dân ta quên ~ ta

Êxê 39:25 ta sẽ sốt sắng bênh vực ~ thánh ta

Mal 1:11 ~ ta sẽ vĩ đại giữa các nước

Mal 3:16 người kính sợ và ngẫm nghĩ về ~ ngài

Mat 6:9 xin cho ~ Cha được nên thánh

Gi 12:28 Cha ơi, xin làm vinh hiển ~ Cha

Gi 14:14 Nếu nhân ~ tôi mà xin bất cứ điều gì

Gi 17:26 Con đã cho họ biết ~ Cha

Cv 4:12 chẳng có ~ khác để nhờ đó được cứu

Cv 15:14 lấy ra một dân cho ~ ngài

Rô 10:13 ai kêu cầu ~ GHV sẽ được cứu

Phl 2:9 ban cho ngài ~ trên hết mọi ~

DANH DỰ

, Ch 5:9 nộp ~ cho người khác

DANH GIÁ

, 1Cô 1:26 không nhiều người ~

DẠY

, Êxr 7:10 Ê-xơ-ra chuẩn bị lòng để ~

Th 143:10 Xin ~ con làm theo ý ngài

Giê 31:34 Ai nấy sẽ không ~ người khác

Mat 7:28 kinh ngạc về cách giảng ~ của ngài

Mat 7:29 ~ như người có uy quyền

Mat 15:9 giáo lý chúng ~ là điều răn con người

Mat 28:20 ~ họ giữ mọi điều tôi truyền

Gi 7:16 điều tôi ~ không phải của tôi

Rô 2:21 ~ người khác mà không dạy mình

DẠY DỖ

, Ch 9:9 Hãy ~ người công chính

Ês 48:17 ~ hầu con được ích

Ês 54:13 con cái ngươi sẽ được GHV ~

1Ti 2:12 không cho phép người nữ ~

DÂN

, Sa 22:18 mọi ~ tộc sẽ đạt được ân phước

Xu 19:6 vương quốc thầy tế lễ và ~ tộc thánh

Mat 21:43 Nước Trời ban cho ~ sinh bông trái

Mat 24:7 ~ này sẽ đánh ~ kia

Cv 17:26 Từ một người, ngài làm nên muôn ~

1Ph 2:9 dòng giống được lựa chọn, ~ tộc thánh

DÂN NGOẠI

, Lu 21:24 đến khi thời kỳ ~ được trọn

Cv 9:15 mang danh tôi đến ~

DÂN THƯỜNG

, Cv 4:13 biết hai người ấy là ~, ít học

DẪN DẮT

, Th 48:14 ĐCT sẽ ~ chúng ta mãi mãi

DẪN ĐẦU

, Rô 12:8 ai ~, hãy chuyên cần làm

Hê 13:7, 17 nhớ những người ~ trong anh em

DẪN ĐƯA

, Giê 10:23 chẳng có quyền ~ bước mình

DÂNG

, Rô 6:13 ~ thân thể cho ngài

DẬP TẮT

, 1Ph 2:15 ~ lời ngu muội của kẻ không lý lẽ

DẦU

, 1V 17:16 ~ trong bình chẳng cạn

Mat 25:4 năm cô khôn mang thêm lọ ~

Mác 14:4 Sao phí phạm ~ thơm như vậy?

DẤU

, Nhã 8:6 làm ~ đóng trên trái tim anh

Êxê 9:4 đánh ~ trên trán người than thở

2Cô 1:22 đóng ~ chúng ta và ban vật bảo đảm

Êph 1:13 Khi tin rồi, anh em được đóng ~

2Tê 3:14 ghi ~ người ấy và đừng kết hợp

Kh 7:3 đến khi đã đóng ~ trên trán đầy tớ

Kh 13:17 không mua bán được nếu không có ~

DẤU CHÂN

, 1Ph 2:21 hầu anh em theo sát ~ ngài

DẤU HIỆU

, Mat 24:3~ gì cho thấy sự hiện diện?

Mat 24:30 ~ của Con Người sẽ xuất hiện

DẤU LẠ

, Lu 21:25~ trên mặt trời, mặt trăng

2Tê 2:9 ~ và việc kỳ diệu mang tính giả dối

DÂY

, Tr 4:12 ~ bện ba tao khó đứt

Ês 54:2 nối ~ lều dài ra

DÂY THẮT

, Ês 11:5 Sự công chính sẽ là ~

DÈ DẶT

, Mat 10:16 ~ như rắn

, Mat 25:32 người chăn tách chiên với ~

DỊCH BỆNH

, Lu 21:11 hết nơi này đến nơi khác có ~

DIỄN TRÒ

, 1Cô 4:9 trở thành người ~

DIỆU KỲ

, Th 139:14 con được tạo nên cách ~

DO THÁI

, Xa 8:23 nắm áo một người ~

Rô 3:29 ngài chỉ là ĐCT của người ~?

1Cô 9:20 Với người ~, tôi trở nên như người ~

DÒ XÉT

, Th 26:2 xin ~, luyện lọc tấm lòng

Ch 21:2 GHV ~ tấm lòng

DÒNG DÕI

, Sa 3:15 mối thù giữa ~ ngươi và ~ người nữ

Sa 22:17 làm cho ~ con gia tăng nhiều

Ês 65:23 ~ gồm người được GHV ban phước

Ga 3:16 cho ~ con chỉ về Đấng Ki-tô

Ga 3:29 anh em thật sự là ~ Áp-ra-ham

DỖ DÀNH

, Giê 20:7 GHV đã ~ con

DỒI DÀO

, Th 72:16 thóc lúa sẽ ~

DỐI TRÁ

, Êph 4:25 bỏ sự ~, nói thật với nhau

DỚT

, Cv 14:12 họ gọi Ba-na-ba là thần ~

DUNG TÚNG

, 2V 10:16 không ~ sự kình địch

DÙNG

, 1Cô 7:31 ~ thế gian nhưng không tận dụng nó

DUYÊN

, Ch 31:30 ~ là giả dối

DƯ DẬT

, Lu 12:15 ~ của cải không mang lại sự sống

Gi 10:10 có sự sống cách ~

1Cô 15:58 làm công việc Chúa cách ~

DỮ

, Th 37:9 kẻ ~ sẽ bị diệt mất

Êph 4:29 Chớ để lời ~ nào ra khỏi miệng

DỰ TÍNH

, Ch 19:21 Lòng người ta có nhiều ~

DỰA

, Ch 3:5 đừng ~ vào sự hiểu biết riêng

DỰNG NÊN

, Rô 1:20 từ lúc thế gian được ~

Cô 1:16 qua Con ấy, mọi vật được ~

Đ

ĐA-VÍT

, 1Sa 16:13 Sa-mu-ên xức dầu cho ~

Lu 1:32 ban cho ngài ngôi ~

Cv 2:34 ~ không lên trời

ĐÁ

, Th 118:22 thành ~ chốt nơi góc nhà

Đa 2:34 ~ tách khỏi núi, chẳng do tay người

Mat 7:24 người khôn ngoan xây nhà trên nền ~

Mat 21:42 Hòn ~ mà thợ xây loại bỏ

Lu 19:40 nếu họ im lặng, ~ sẽ kêu lên

Êph 2:20 GS là hòn ~ góc nơi nền nhà

ĐẠI BÀNG

, Ês 40:31 cất cánh như ~

ĐẠI DIỆN

, Gi 7:29 tôi là người ~ cho ngài

ĐẠI HỒNG THỦY

. Cũng xem NƯỚC LỤT, Mat 24:38 trước ~, người ta lo ăn uống

ĐẠI SỨ

, 2Cô 5:20 ~ thay mặt Đấng Ki-tô

ĐAM MÊ

, Rô 1:26 ~ tình dục ghê tởm

Cô 3:5 ~ tình dục buông thả

1Tê 4:5 không theo ~ tình dục buông thả

2Ti 2:22 chạy trốn ~ của tuổi trẻ

ĐÁM ĐÔNG

, Xu 23:2 không hùa theo ~

Cv 17:5 hợp thành ~ và gây náo loạn

Kh 7:9 một ~ lớn không đếm được

ĐÀN BÀ

, Tr 7:26 ~ đắng cay hơn cái chết

ĐÁNG THƯƠNG

, 1Cô 15:19 là những kẻ ~ nhất

ĐÁNH LƯỚI

, Lu 5:10 anh sẽ trở thành tay ~ người

ĐÁNH THỨC

, Gi 11:11 tôi sắp đến đó để ~ anh ấy

ĐẠO LÝ

, Êph 4:19 không nhận biết luân thường ~

ĐẠO QUÂN

, Th 68:11 người nữ loan tin mừng là ~

Kh 19:14 ~ trên trời theo sau ngài

ĐÁP

, Ch 15:1 Lời ~ êm dịu làm nguôi cơn thịnh nộ

Ch 15:23 Miệng ~ lời đúng khiến vui mừng

Ch 15:28 người công chính suy ngẫm trước khi ~

Ês 65:24 Họ chưa kêu cầu, ta đã ~ lời

ĐAU BUỒN

, Gp 6:2 Giá mà nỗi ~ tôi được cân

Th 78:41 làm Đấng Thánh ~

Ês 51:11 ~ thở than sẽ biến tan

2Cô 2:7 không chìm ngập trong nỗi ~ quá lớn

1Tê 4:13 không ~ như người không có hy vọng

ĐAU ĐỚN

, Rô 8:22 mọi tạo vật cùng than thở, chịu ~

Rô 9:2 lòng tôi vô cùng sầu não và ~ khôn nguôi

1Cô 12:26 một bộ phận ~, tất cả cùng ~

ĐAU KHỔ

, Ês 57:15 Ta ở cùng ai ~

ĐAU LÒNG

, Th 78:40 làm ngài ~ nơi sa mạc

ĐAU ỐM

, Ês 33:24 Không cư dân nào nói: Tôi ~

ĐẶC

, Hê 5:14 thức ăn ~ cho người trưởng thành

ĐẶC ÂN

, Phl 1:29 được ban ~ chịu khổ vì ngài

ĐẶC BIỆT

, 2Ti 3:1 thời kỳ ~ khó đương đầu

ĐẮM

, 2Cô 11:25 ba lần bị ~ tàu

1Ti 1:19 đức tin bị chìm ~

ĐẮN ĐO

, 1V 18:21 ~ giữa hai quan điểm

ĐẮNG CAY

, Ch 17:25 Con ngu muội là nỗi sầu và ~

ĐÂM

, Xa 12:10 họ sẽ nhìn đấng họ đã ~

ĐẤNG CAI TRỊ

, Đa 4:17 biết rằng Đấng Tối Cao là ~

ĐẤNG CHĂN GIỮ

, Th 23:1 GHV là ~ của tôi

ĐẤNG CỨU RỖI

, Cv 5:31 nâng lên để làm ~

ĐẤNG LÃNH ĐẠO

, Mat 23:10 một ~ là Đấng Ki-tô

ĐẤNG LÃNH ĐẠO CHÍNH

, Cv 3:15 giết ~ của sự sống

Hê 12:2 ~ và Đấng Làm Trọn Vẹn đức tin là GS

ĐẤNG LẬP LUẬT

, Gia 4:12 một ~ và Đấng Phán Xét

ĐẤNG PHÁN XÉT

, Ês 33:22 GHV là ~, là Vua

ĐẤNG TẠO HÓA

, Tr 12:1 hãy nhớ đến ~

ĐẤNG THƯỢNG CỔ

, Đa 7:9 ~ ngồi xuống

ĐẤNG TỐI CAO

, Th 83:18 GHV là ~ trên khắp trái đất

Đa 4:17 biết rằng ~ là Đấng Cai Trị

ĐẤT

, Sa 1:28 làm cho đầy cả ~ và quản trị nó

Ch 2:21 người ngay thẳng sống trên ~

Mat 13:23 hạt rơi nơi ~ tốt

ĐẤT SÉT

, Ês 45:9 ~ há hỏi Thợ Gốm

Ês 64:8 Chúng con là ~, ngài là Thợ Gốm

Đa 2:42 có phần bằng sắt và ~

ĐẦU

, Sa 3:15 Người sẽ giày đạp ~ ngươi

Đa 2:32 ~ của pho tượng bằng vàng tốt

Mat 19:30 người ~ sẽ thành người cuối

Mác 9:35 muốn đứng ~ thì phải đứng cuối

1Cô 11:3 người nam là ~ của người nữ

Êph 5:23 Đấng Ki-tô là ~ hội thánh

Êph 5:23 chồng là ~ vợ

ĐẦU TIÊN

, Cô 1:15 con ~ trong tất cả tạo vật

ĐẦY

, Sa 1:28 làm cho ~ cả đất và quản trị nó

ĐẦY TỚ

, Mat 24:45 Ai là ~ trung tín và khôn ngoan?

Mat 25:21 Tốt lắm, ~ trung tín!

Lu 17:10 Chúng tôi là ~ vô dụng

ĐẦY TRÀN

, Lu 6:45 lòng ~, miệng nói ra

ĐE DỌA

, Cv 4:17 hãy ~ và cấm họ nói

Êph 6:9 đừng ~ nô lệ

1Ph 2:23 Khi đau đớn, ngài chẳng ~

ĐÈN

, Th 119:105 Lời ngài là ngọn ~ cho chân

Mat 6:22 Mắt là ~ của thân thể

Mat 25:1 mười trinh nữ cầm ~

Phl 2:15 chiếu sáng như ngọn ~

ĐẸP LÒNG

, Gi 8:29 tôi luôn làm điều ~ ngài

1Cô 7:33 lo sao cho vợ ~

Êph 1:5 được nhận làm con theo điều ~ ngài

Êph 5:10 xem điều gì ~ Chúa

ĐÊ MẠT

, Th 101:3 không để điều chi ~ trước mắt

ĐỂ Ý

, 1Ti 4:16 ~ chính con và sự dạy dỗ của con

ĐÊM

, Th 19:2 ~ tỏ bày tri thức

Rô 13:12 ~ sắp tàn, ngày gần đến

ĐẾM

, Sa 15:5 hãy ngước mắt lên trời, ~ các ngôi sao

Th 90:12 ~ chuỗi ngày đời mình

ĐỀN

, Xu 21:36 phải ~ bò đực

ĐỀN ĐÁP

, Th 116:12 Tôi sẽ lấy gì ~ GHV?

ĐỀN THỜ

. Cũng xem NHÀ, Th 11:4 GHV ngự nơi ~

Th 27:4 chiêm ngưỡng ~ ngài

Giê 7:4 Đây là ~ GHV, ~ GHV

Êxê 41:13 đo ~, dài 100 cu-bít

Mal 3:1 Thình lình, Chúa sẽ đến ~ ngài

Mat 21:12 GS vào ~, đuổi hết kẻ bán

Gi 2:19 trong ba ngày tôi sẽ dựng lại ~

Cv 17:24 không ở trong ~ con người làm

1Cô 3:16 Anh em là ~ của ĐCT

ĐẾN

, Ês 55:1 ai khát, hãy ~!

Gia 4:8 Hãy ~ gần ĐCT

Kh 22:17 ai nghe, hãy nói: Hãy ~!

ĐẾN GẦN

, Th 73:28 thật tốt khi được ~ ĐCT

ĐI

, Đa 12:4 Nhiều người sẽ ~ qua ~ lại

Gi 6:19 GS ~ trên mặt biển

1Cô 7:15 chồng hay vợ không tin đạo bỏ ~

ĐI-NA

, Sa 34:1 ~ thường giao du với

ĐỊA ĐÀNG

, Lu 23:43 anh sẽ ở với tôi trong ~

2Cô 12:4 được đem vào ~

ĐÍCH

, 2Ti 4:7 chạy đến ~ cuộc đua

ĐIẾC

, Lê 19:14 không được nguyền rủa người ~

Ês 35:5 tai người ~ sẽ thông

Mác 7:37 khiến người ~ nghe được

ĐIỀM

, Dân 23:23 Không có ~ dữ chống lại Gia-cốp

Phu 18:10 chớ nên có ai tìm ~ báo

ĐIỀM ĐẠM

, 1Ph 3:4 tinh thần mềm mại và ~

ĐIỀU ÁC

, Sa 3:5 giống như ĐCT, biết điều thiện và ~

ĐIỀU GÌ

, Phl 4:8 hễ ~ chân thật thì hãy nghĩ đến

ĐIỀU KIỆN

, 2Cô 3:5 không nói tự chúng tôi đủ ~

Ga 6:1 người hội đủ ~ về thiêng liêng

2Ti 2:2 để họ cũng hội đủ ~ dạy người khác

ĐIỀU RĂN

, Mat 22:40 Luật pháp dựa trên hai ~

Mác 12:28 ~ nào quan trọng nhất?

Mác 12:31 Không ~ nào quan trọng hơn

Gi 13:34 ~ mới, hãy yêu thương nhau

ĐIỀU TRA

, Phu 13:14 anh em phải ~ kỹ càng

ĐỎ

, Sa 25:30 cho anh chút món hầm đo ~

Ês 1:18 Dù tội lỗi các ngươi ~ thắm

ĐOÀN THỂ

, 1Ph 2:17 yêu thương cả ~ anh em

ĐỌC

, Phu 17:19 vua phải ~ nó mỗi ngày

Cv 8:30 Ông hiểu điều mình ~ không?

ĐỌC NHẨM

, Gs 1:8 phải ~ Luật pháp ngày lẫn đêm

Th 1:2 ngày đêm ~ luật pháp

ĐÒI HỎI

, Phu 10:12 GHV ~ điều gì nơi anh em?

Gp 23:12 quý trọng lời ngài còn hơn ngài ~

Mi 6:8 GHV ~ người điều chi?

Lu 12:48 ai được cho nhiều, bị ~ nhiều

ĐÓI

, Th 37:19 ngày ~ kém, họ vẫn no đủ

Ch 19:15 kẻ nhác việc sẽ phải chịu ~

Ês 65:13 Tôi tớ ta sẽ ăn, các ngươi thì ~

Am 8:11 chẳng phải ~ về bánh, khát về nước

Mat 24:7 sẽ có ~ kém

ĐÒN VỌT

, 2Cô 6:5 qua ~, tù đày

ĐONG

, Lu 6:38 ~ mực nào, họ sẽ ~ lại mực ấy

ĐÓNG GÓP

, 2Sử 31:10 mang phần ~ vào

ĐÔ-CA

, Cv 9:36 môn đồ tên Ta-bi-tha, ~

ĐỐ KỴ

, Th 37:1 chớ ~ kẻ làm quấy

Th 73:3 tôi ~ với kẻ ngạo mạn

ĐỘC THÂN

, 1Cô 7:8 tôi nói với người ~

ĐÔI

, Lu 10:1 chọn 70 người, phái từng ~

ĐỔI LẠI

, Mat 16:26 người lấy gì để ~ mạng sống?

ĐỐI ĐÁP

, Cô 4:6 biết nên ~ mỗi người thế nào

ĐỒNG

, Ês 30:23 gia súc gặm cỏ trên cánh ~

Lu 15:8 người đàn bà có mười ~ bạc

ĐỒNG BÓNG

, Phu 18:11 chớ nên có ai cầu hỏi ~

ĐỒNG HƯƠNG

, 1Tê 2:14 chịu khổ bởi tay ~

ĐỒNG TÍNH

, 1Cô 6:9 người nam chịu quan hệ ~

ĐỘNG

, Ês 52:11 Đừng ~ đến điều ô uế!

2Cô 6:17 đừng ~ đến đồ ô uế nữa

ĐỘNG CƠ

, Ch 16:2 GHV dò xét ~

ĐỘNG ĐẤT

, Lu 21:11 Sẽ có những trận ~ lớn

ĐỘNG KINH

, Mat 4:24 mang đến người bị ~

ĐƠ-NA-RI-ON

, Lu 7:41 một người nợ 500 ~

ĐỢI

, Th 37:7 Hãy kiên nhẫn chờ ~ GHV

Mi 7:7 Tôi sẽ kiên nhẫn chờ ~

Hab 2:3 Dù nó chậm tới, hãy luôn trông ~!

Lu 3:15 dân chúng trông ~ Đấng Ki-tô

Lu 21:26 ngất xỉu vì thất kinh, thấp thỏm chờ ~

Rô 8:25 mong ~ với lòng kiên trì

ĐỦ

, 1Ph 4:3 khoảng thời gian qua đã ~ cho anh em

ĐÙA

, Sa 19:14 hai con rể Lót xem là ~

Ch 26:19 Tôi ~ thôi!

ĐỤNG

, Ch 6:29 ~ đến vợ người sẽ bị phạt

ĐỨC CHÚA TRỜI

, Mat 27:46 ~ con ơi, sao lìa bỏ con?

Gi 1:18 Chưa từng có người nào thấy ~

Gi 17:3 tìm hiểu Cha, là ~ thật và duy nhất

Gi 20:17 sắp lên với ~ tôi và ~ anh em

1Cô 8:4 chỉ có một ~

Êph 4:6 chỉ có một ~, là Cha mọi người

1Gi 4:8 ~ là tình yêu thương

ĐỨC TIN

, Lu 17:6 Nếu có ~ bằng hạt cải

Lu 18:8 Con Người đến sẽ thấy ~ như thế?

Gi 3:16 ai thể hiện ~ nơi Con

Cv 26:11 tôi ép họ chối bỏ ~

Rô 1:17 người công chính sẽ sống nhờ ~

Rô 4:20 trở nên mạnh mẽ bởi ~

2Cô 4:13 chúng tôi có ~ nên nói

2Cô 5:7 bước đi bởi ~, chẳng bởi mắt thấy

Ga 6:10 anh em đồng ~

Êph 4:5 một Chúa, một ~, một phép báp-têm

2Tê 3:2 không phải mọi người đều có ~

2Ti 1:5 nhớ đến ~ chân thật

Hê 11:1 ~ là sự tin chắc

Hê 11:6 không có ~, chẳng thể vui lòng ĐCT

Gia 2:26 ~ không có việc làm là chết

1Ph 1:7 ~ đã qua thử thách

ĐỨNG

, 1Cô 10:12 ai nghĩ mình ~, coi chừng kẻo ngã

ĐỨNG ĐẮN

, Rô 13:13 sống ~ như giữa ban ngày

1Cô 14:40 làm mọi việc cách ~

ĐỨNG VỮNG

, Ch 12:3 Chẳng ai nhờ tội ác mà ~

1Cô 1:8 Ngài làm anh em ~

1Cô 16:13 Hãy luôn tỉnh thức, ~ trong đức tin

ĐƯỢC PHÉP

, 1Cô 6:12 Tôi ~ làm mọi việc

ĐƯỜNG

, Ch 16:25 Có con ~ dường như đúng

Ês 30:21 Đây là ~, hãy đi theo

Gê 2:7 mỗi người theo ~ mình

Mat 7:14 cổng hẹp và ~ chật dẫn đến sự sống

Mat 13:4 một số hạt rơi dọc ~

Gi 14:6 Tôi là ~ đi, chân lý và sự sống

Cv 9:2 bắt người nào theo ~ Lối Chúa

E

EM TRAI

, Mat 13:55 ~ là Gia-cơ, Giô-sép

Ê

Ê-ĐEN

, Sa 2:8 trồng khu vườn ở ~

Ê-LI-GIA

, Gia 5:17 ~ có cảm xúc như chúng ta

Ê-PHÊ-SÔ

, 1Cô 15:32 đấu với thú dữ ở ~

Ê-SAU

, Sa 25:34 ~ khinh quyền trưởng nam

Hê 12:16 chẳng quý điều thánh, như ~

Ê-THI-Ô-BI

, Cv 8:27 triều thần người ~

Ê-VÔ-ĐI

, Phl 4:2 ~ và Sin-ty-cơ

Ê-XÊ-CHIA

, 2V 19:15 ~ cầu nguyện trước GHV

Ê-XƠ-RA

, Êxr 7:11 ~ là thầy tế lễ và người sao chép

ÊM TAI

, Rô 16:18 dùng lời ~ mà dụ dỗ

2Ti 4:3 nghe những lời ~

G

GA-BA-ÔN

, Gs 9:3 Dân thành ~ cũng nghe

GA-MA-LI-ÊN

, Cv 22:3 được ~ dạy dỗ

, Mat 23:37 như ~ mẹ túc con dưới cánh

Mat 26:34 trước khi ~ gáy, anh sẽ chối tôi ba lần

GAI

, Mác 15:17 bện vương miện bằng ~

2Cô 12:7 bị cái ~ xóc vào thịt

GÁI ĐIẾM

, Lu 15:30 phung phí hết tài sản với bọn ~

1Cô 6:16 quan hệ với ~ nên một thân với ả

GANH ĐUA

, Ga 5:26 chớ kích động tinh thần ~

GÁNH

, Rô 15:1 người mạnh phải ~ sự yếu đuối

Ga 6:5 mỗi người sẽ ~ lấy phần riêng

GÁNH NẶNG

, Th 38:4 lỗi lầm khác nào ~

Th 55:22 Hãy trút ~ cho GHV

Th 68:19 GHV mang ~ chúng ta

Lu 11:46 chất ~ nhưng không động ngón tay vào

Cv 15:28 không gán ~ nào khác

Ga 6:2 mang lấy ~ cho nhau

1Tê 2:6 tạo ~ về tài chính

Hê 12:1 quăng hết mọi ~

Kh 2:24 không đặt bất cứ ~ nào khác

GÁP-RI-ÊN

, Lu 1:19 ~ chầu trước ĐCT

GAY GẮT

, Ch 15:1 lời ~ khơi cơn giận dữ

GẮN BÓ

, Sa 2:24 người nam rời cha mẹ và ~ với vợ

Phu 10:20 phải ~ với GHV

Gs 23:8 hãy ~ với GHV ĐCT

Lu 22:28 ~ với tôi khi tôi gặp thử thách

GẮNG HẾT SỨC

, Lu 13:24 Hãy ~ vào cửa hẹp

2Ti 2:15 ~ để trình diện

2Ph 3:14 ~ để không tì vết

GẶT

, Lê 19:9 không được ~ hết rìa ruộng

Tr 11:4 ai nhìn mây sẽ không ~

Ôsê 8:7 gieo gió, ~ bão

2Cô 9:6 gieo ít sẽ ~ ít

Ga 6:7 ai gieo gì sẽ ~ nấy

Ga 6:9 nếu không nản lòng thì sẽ ~

GẦN

, Th 145:18 GHV ở ~ người kêu cầu ngài

GẤP BỘI

, Êph 3:20 ngài có thể làm nhiều hơn ~

GẤU

, 1Sa 17:37 giải cứu con khỏi sư tử và ~

Ês 11:7 Bò cái và ~ sẽ cùng ăn

GẬY

, Kh 12:5 cai trị mọi dân bằng cây ~ sắt

GHEN

, Th 106:16 họ đem lòng ~ tị Môi-se

Ch 6:34 cơn ~ tuông khiến chồng thịnh nộ

Ch 14:30 ~ tị là sự mục nát cho xương cốt

1Cô 13:4 Tình yêu thương không ~ tị

GHÉT

, Lê 19:17 không được ~ anh em

Th 45:7 Ngài ~ sự gian ác

Th 97:10 người yêu GHV, hãy ~ điều xấu

Ch 6:16 sáu điều GHV ~

Ch 8:13 Kính sợ GHV là ~ điều xấu

Am 5:15 Hãy ~ điều dữ và yêu điều lành

Mat 24:9 bị mọi dân thù ~ vì danh tôi

Lu 6:27 làm điều tốt cho người ~ mình

Gi 7:7 Thế gian ~ anh vì anh làm chứng

Gi 15:25 Họ ~ con vô cớ

1Gi 3:15 Ai ~ anh em là kẻ giết người

GHÊ-HA-XI

, 2V 5:20 ~ tự nhủ: mình sẽ chạy theo

GHÊ-HEN-NA

, Mat 10:28 diệt sự sống, thân thể trong ~

GHÊ TỞM

, Rô 12:9 ~ điều ác, bám lấy điều lành

GHI-ĐÊ-ÔN

, Qu 7:20 Gươm của GHV và của ~!

GHI NHẬN

, 2Cô 6:9 vô danh tiểu tốt nhưng được ~

GIA

, Xu 15:2 ~ là sức mạnh và quyền năng tôi

Ês 12:2 ~ GHV là sức mạnh con

GIA-CỐP

, Sa 32:24 một vị vật lộn với ~

GIA-CƠ 1

, Lu 6:16 Giu-đa con ~

GIA-CƠ 2

, Cv 12:2 giết ~, anh của Giăng

GIA-CƠ 3

, Mác 15:40 Ma-ri mẹ của ~ nhỏ

GIA-CƠ 4

, Mat 13:55 em trai ông là ~

Cv 15:13 Khi họ kể xong, ~ lên tiếng

1Cô 15:7 ngài hiện ra với ~

Gia 1:1 ~, là đầy tớ của ĐCT

GIA ĐÌNH

, Êph 3:15 nhờ ngài, mọi ~ được đặt tên

GIÀ

, Th 37:25 Trước tôi trẻ, nay đã ~

GIẢ

, Ga 2:4 anh em ~ đã lẻn vào

GIẢ DỐI

, 2Ph 2:3 lợi dụng bằng lời ~

GIẢ TẠO

, Rô 12:9 yêu thương không được ~

GIÁ

, 1Cô 7:23 Anh em được mua với ~ cao

GIÁ CHUỘC

, Th 49:7 Chẳng ai trả được ~ cho ngài

Mat 20:28 Con Người đến hiến mạng sống làm ~

Rô 8:23 được thoát khỏi thân thể mình nhờ ~

GIẢI

, 1Cô 9:24 tất cả chạy, chỉ một người đoạt ~

Cô 2:18 Đừng để ai làm anh em mất ~ thưởng

GIẢI CỨU

, 2Sa 22:3 là nơi trú an toàn, đấng ~ con

2Sử 20:17 đứng yên xem sự ~ của GHV

Êxt 4:14 được ~ theo cách khác

Th 3:8 Sự ~ thuộc về GHV

Lu 21:28 sự ~ đang đến gần

2Ph 2:9 GHV biết cách ~ người sùng kính

GIẢI THÍCH

, Nê 8:8 ~ Luật pháp và cắt nghĩa

Gi 1:18 ~ về Cha cho chúng ta

Cv 17:3 ~ và đưa ra bằng chứng

GIẢI THOÁT

, Gi 8:32 chân lý sẽ ~ anh em

Rô 6:18 anh em được ~ khỏi tội lỗi

2Tê 1:7 anh em sẽ được ban sự ~

GIÁM SÁT

, Ês 60:17 lập hòa bình làm người ~

GIÁM THỊ

, Cv 20:28 thần khí thánh bổ nhiệm làm ~

1Ti 3:1 vươn tới trách nhiệm ~

1Ph 5:2 phục vụ với tư cách là ~

GIAN DÂM

, Mat 15:19 từ lòng sinh ra ~

Cv 15:20 tránh ~ và phải kiêng huyết

1Cô 5:9 ngưng kết hợp với những kẻ ~

1Cô 6:9 kẻ ~ chẳng được hưởng Nước ĐCT

1Cô 6:18 Hãy chạy trốn sự ~!

1Cô 10:8 đừng ~, một ngày có 23.000 người chết

Ga 5:19 ~, ô uế, hành vi trâng tráo

Êph 5:3 không nên nhắc đến sự ~

1Tê 4:3 Ý muốn ĐCT là anh em tránh ~

GIAN KHỔ

, Th 34:19 người công chính chịu bao ~

Cv 14:22 vào Nước Trời qua nhiều ~

2Tê 1:4 sự chịu đựng và đức tin trước mọi ~

GIAN TRÁ

, Th 34:13 giữ môi khỏi lời ~

Giê 17:9 Lòng là ~ hơn hết

GIAO

, Lu 16:11 ai sẽ ~ của cải chân chính

GIAO ƯỚC

, Sa 15:18 GHV lập ~ với Áp-ram

Giê 31:31 ta sẽ lập ~ mới

Lu 22:20 ~ mới được lập bằng huyết tôi

Lu 22:29 ~ về một nước

GIÁO PHÁI

, Cv 28:22 ~ này bị phản đối khắp nơi

Tít 3:10 hãy lánh xa người đẩy mạnh ~

2Ph 2:1 âm thầm đưa ~ gây hủy hoại vào

GIÁP

, Êph 6:14 ~ che ngực là sự công chính

GIÀU

, Lê 19:15 không được vị nể người ~

Ch 10:22 Ân phước GHV làm cho ~

Ch 11:28 Kẻ tin cậy sự ~ có rồi sẽ ngã đổ

Ch 30:8 đừng để con nghèo, đừng cho con ~

Tr 5:10 người yêu ~ sang chẳng bao giờ chán

Giê 9:23 người ~ sang chớ khoe sự ~ sang

Êxê 28:5~ sang, lòng sinh cao ngạo

Mat 13:22 quyền lực giả dối của sự ~ sang

Lu 14:12 Khi đãi bữa tối, đừng mời người ~

2Cô 6:10 bị xem là nghèo, làm nhiều người nên ~

1Ti 6:9 ai quyết chí làm ~ thì rơi vào cạm bẫy

1Ti 6:17 đừng hy vọng sự ~ sang không chắc chắn

Kh 3:17 Anh nói: Tôi ~

GIÀY ĐẠP

, Hê 10:29 ~ Con ĐCT, xem thường huyết

GIÀY VÒ

, Th 34:18 cứu người có tâm can ~

GIĂNG 1

, Mat 21:25 ~ nhận quyền báp-têm từ đâu?

Mác 1:9 GS được ~ làm báp-têm

GIĂNG 2

, Gi 1:42 Anh là Si-môn, con của ~

GIĂNG 3

, Mat 4:21 hai anh em là Gia-cơ và ~

GIẰNG CO

, Phl 1:23 Tôi bị ~ giữa hai điều

GIẬN

, Th 37:8 thôi ~ và dẹp cơn thịnh nộ

1Cô 13:5 không dễ nổi ~

Êph 4:26 chớ để mặt trời lặn mà vẫn ~

GIẬN DỮ

, Cô 3:8 phải lột bỏ ~, lăng mạ

Cô 3:19 đừng ~ với vợ

GIẬP

, Ês 42:3 không bẻ cây sậy bị ~

GIEO

, Th 126:5 ai ~ giống, nước mắt tuôn tràn

Tr 11:6 Hãy ~ hạt vào buổi sáng

Ga 6:7 ai ~ gì sẽ gặt nấy

GIÉP-THÊ

, Qu 11:30 ~ lập lời hứa nguyện

GIÊ-HÔ-SA-PHÁT

, 2Sử 20:3 ~ sợ hãi

GIÊ-HÔ-VA

, Xu 3:15 ~ mãi mãi là danh ta

Xu 5:2 ~ là ai? Ta chẳng biết ~ nào hết

Xu 6:3 về danh ta là ~ thì ta chưa tỏ rõ

Xu 20:7 không được dùng danh ~ thiếu suy xét

Phu 6:5 phải yêu thương ~ hết lòng

Phu 7:9 ~ là ĐCT thật và trung tín

Th 83:18 danh là ~, là Đấng Tối Cao

Ês 42:8 Ta là ~. Ấy là danh ta

Ôsê 12:5 ~ vạn quân, ~ là danh kỷ niệm của ngài

Mal 3:6 Ta là ~, ta không hề thay đổi

Mác 12:29 ~~ có một không hai

GIÊ-RÊ-MI

, Giê 38:6 bỏ ~ xuống hố nước

GIÊ-RU-SA-LEM

, Gs 18:28 Giê-bu-si, tức ~

Đa 9:25 khôi phục và xây lại thành ~

Mat 23:37 ~, ~, ngươi giết các nhà tiên tri

Lu 2:41 cha mẹ ngài đến ~ dự Lễ Vượt Qua

Lu 21:20 thấy quân lính bao vây thành ~

Lu 21:24 ~ sẽ bị dân ngoại giày đạp

Cv 5:28 làm ~ đầy dẫy giáo lý mình

Cv 15:2 các sứ đồ và trưởng lão ở ~

Ga 4:26 ~ trên cao thì tự do, là mẹ chúng ta

Hê 12:22 đến gần ~ trên trời

GIÊ-RU-SA-LEM MỚI

, Kh 3:12 ~ ở trên trời xuống

Kh 21:2 ~ chuẩn bị sẵn như cô dâu

GIÊ-SÊ

, 1Sa 17:12 ~ có tám con trai

Ês 11:1 Một nhành non mọc từ gốc ~

GIÊ-SU

, Mat 1:21 hãy đặt tên là ~

GIÊ-XA-BÊN

, 1V 21:23 Chó sẽ ăn thịt ~

Kh 2:20 anh dung túng ả ~

GIẾT

, Xu 20:13 Ngươi không được ~ người

Ês 53:7 như con cừu bị đem đi ~

Gi 8:44 từ ban đầu, hắn là kẻ ~ người

Gi 16:2 kẻ ~ anh em nghĩ là thờ ngài

GIỎ

, Mat 14:20 bánh thừa, được 12 ~ đầy

GIÓ

, Tr 11:4 xem ~ sẽ không gieo

Mat 7:25 mưa to ~ lớn, nhà không sập

Êph 4:14 chao đảo bởi luồng ~

Kh 7:1 giữ chặt bốn ngọn ~

GIỌNG

, 1V 19:12 Sau lửa là ~ nói êm dịu

GIÓP

, Gp 1:9 ~ há kính sợ mà không có lợi?

Gia 5:11 nghe về sự chịu đựng của ~

GIÔ-ĐANH

, Gs 3:13 nước sông ~ ngừng lại

2V 5:10 tắm bảy lần dưới sông ~

GIÔ-NA

, Gn 2:1 ~ cầu nguyện trong bụng cá

GIÔ-NA-THAN

, 1Sa 18:3 ~ và Đa-vít lập giao ước

1Sa 23:16 ~ giúp Đa-vít tìm sức mạnh

GIÔ-SÉP

, Sa 39:23 GHV ở cùng ~

Lu 4:22 Người chẳng phải con ~ sao?

GIÔ-SI-A

, 2V 22:1 ~ cai trị 31 năm

GIÔ-SUÊ

, Xu 33:11 con Nun là ~, người phục vụ

GIỜ

, Mat 24:36 ngày và ~ thì không ai biết

Mat 24:44 vào ~ anh em không ngờ

Gi 7:8 ~ của anh chưa đến

GIỚI HẠN

, 1Tê 4:6 Không nên đi quá ~ cho phép

GIỚI THIỆU

, 2Cô 4:2 chúng tôi tự ~ với mọi người

GIU-ĐA

, Sa 49:10 Vương trượng không rời ~

Mat 27:3 ~ hối hận, trả 30 miếng bạc

GIÚP ĐỠ

, Th 46:1 nguồn ~ trong lúc khốn khổ

GIỮ

, Mat 28:20 dạy họ ~ mọi điều tôi truyền

Gi 14:15 Nếu yêu thương, anh em ~ điều răn tôi

GIỮ GÌN

, Gi 17:12 con ~ họ vì danh Cha

Êph 5:15 hãy ~ cẩn thận cách ăn ở

GIỮ KÍN

, Ch 11:13 ~ chuyện được nói riêng

Ch 20:19 Kẻ vu khống tiết lộ tin cần ~

GIƯỜNG

, Th 6:6 lệ sầu ướt đẫm ~

GIƯỜNG BỆNH

, Th 41:3 GHV nâng đỡ người trên ~

, Mat 7:7 cứ ~ cửa thì sẽ được mở

GÓA

, Th 146:9 ngài nâng đỡ ~ phụ

Mác 12:43~ nghèo bỏ nhiều hơn

Lu 18:3 một ~ phụ cứ đến gặp ông

Gia 1:27 chăm sóc trẻ mồ côi và ~ phụ

GÔ-GÔ-THA

, Gi 19:17 Cái Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ là ~

GÔ-LI-ÁT

, 1Sa 17:4 chiến binh vô địch tên là ~

GÔ-MÔ-RƠ

, Sa 19:24 trút diêm sinh và lửa xuống ~

GỐC

, Ês 11:1 Một nhành non mọc từ ~ Giê-sê

Đa 4:15 hãy chừa lại ~ cùng rễ trong đất

GƯƠM

, 1Sa 17:47 GHV chẳng dùng ~ giáo giải cứu

Ch 12:18 Lời thiếu suy nghĩ như ~

Ês 2:4 lấy ~ rèn thành lưỡi cày

Mat 26:52 ai dùng ~ sẽ chết vì ~

Êph 6:17 ~ thần khí là lời ĐCT

Hê 4:12 lời ĐCT sắc hơn bất cứ thanh ~ nào

GƯƠNG

, Gi 13:15 tôi đã nêu ~ cho anh em

1Cô 10:6 Những việc đó là ~ cho chúng ta

1Cô 13:12 đường nét mờ ảo qua ~ kim loại

2Cô 3:18 ~ phản chiếu sự vinh hiển GHV

1Ti 4:12 làm ~ cho người trung tín

Gia 1:23 soi mặt mình trong ~

Gia 5:10 hãy noi ~ các nhà tiên tri

1Ph 2:21 Đấng Ki-tô để lại một ~ mẫu

1Ph 5:3 nêu ~ cho cả bầy

H

HA-LÊ-LU-GIA

. Xem NGỢI KHEN GIA.

HA-MA-GHÊ-ĐÔN

, Kh 16:16 tiếng Hê-bơ-rơ gọi là ~

HẠ MÌNH

, Gia 4:10 ~ xuống trước mắt GHV

1Ph 5:6 ~ dưới tay mạnh mẽ ĐCT

HÀI HÒA

, Êph 4:16 thân thể được gắn kết ~

HÀI LÒNG

, Th 149:4 GHV ~ về dân ngài

Lu 3:22 Cha ~ về Con

Rô 15:1 chớ làm ~ mình

Rô 15:2 làm ~ người lân cận vì lợi ích họ

Rô 15:3 Đấng Ki-tô không làm ~ mình

1Cô 10:33 cố gắng làm ~ mọi người trong mọi việc

Ga 1:10 phải chăng tôi cố gắng làm ~ loài người?

Ga 1:10 Nếu vẫn còn làm ~ loài người

HẠI

, Th 23:4 chẳng sợ bị ~, bởi ngài kề bên

Ês 11:9 không gây ~ gì, chẳng tàn phá chi

HAM

, 1Ti 6:4 Người ấy ~ cãi vã và tranh luận

HAM MUỐN

, Rô 16:18 làm tôi cho ~ của mình

Ga 5:16 không theo ~ xác thịt

Êph 2:3 ăn ở theo ~ xác thịt

Gia 1:14 bị cám dỗ bởi ~ của mình

1Ph 2:11 tránh ~ xác thịt

1Gi 2:16 ~ của xác thịt, ~ của mắt

HẠN

, Giê 17:8 Gặp năm ~, không lo ngại

HANG

, Mat 21:13 biến thành ~ trộm cướp

HÀNG RÀO

, Lu 19:43 dùng cọc nhọn dựng ~

HÀNH HẠI

, Th 119:86 Người ta vô cớ ~ thân con

HÀNH VI TRÂNG TRÁO

, Ga 5:19 gian dâm, ~

2Ph 2:7 Lót sầu não về ~

HÃNH DIỆN

, 2Tê 1:4 chúng tôi ~ về anh em

HẠNH KIỂM

, 1Ph 3:1 cảm hóa bởi ~, không cần lời

1Ph 3:16 phải hổ thẹn vì anh em có ~ tốt

HẠNH PHÚC

, Th 32:1 ~ cho người được tha tội

Th 94:12 ~ cho người được ngài sửa trị

Th 144:15 ~ thay dân có GHV làm ĐCT!

Mat 5:3 ~ cho người ý thức nhu cầu tâm linh

Cv 20:35 Cho thì ~ hơn nhận

1Ti 1:11 tin mừng của ĐCT ~

HAO MÒN

, 2Cô 4:16 người bề ngoài ~

HÁT

, 1Sử 15:16 Đa-vít bảo bổ nhiệm người ca ~

Th 96:1 Hãy ~ cho GHV bài ca mới

Mat 26:30 sau khi ~ thánh ca, họ đến núi Ô-liu

Cv 16:25 Phao-lô và Si-la ~ ngợi khen ĐCT

Êph 5:19 ~ ngợi khen GHV với cả tấm lòng

HẠT CẢI

, Lu 13:19 Nước ấy giống như ~

HẠT GIỐNG

, Lu 8:11 ~ là lời ĐCT

HẰNG SỐNG

, Đa 6:26 ngài là ĐCT ~

HÂM HẨM

, Kh 3:16 vì anh ~, không nóng không lạnh

HẦM

, Đa 6:7 sẽ bị ném vào ~ sư tử

HẤP TẤP

, Ch 19:2 người hành động ~ thì phạm tội

Ch 29:20 thấy kẻ nói năng ~ chưa?

HẦU VIỆC

, Gs 24:15 hãy chọn thần nào anh em sẽ ~

1Sử 28:9 ~ ngài với lòng trọn vẹn

Th 100:2 Hãy vui mừng ~ GHV

Đa 6:16 ĐCT mà ngươi hằng ~

Đa 7:10 Ngàn ngàn thiên sứ ~ ngài

HÈN MỌN

, Th 119:141 con ~ và bị khinh dể

1Cô 1:28 ngài chọn những gì ~ trong thế gian

HÈN NHÁT

, 2Ti 1:7 Thần khí không khiến chúng ta ~

HEO

, Lu 8:33 Các quỷ bèn nhập vào bầy ~

Lu 15:15 sai anh đi chăn ~ ngoài đồng

2Ph 2:22 ~ đã tắm lại lăn lóc trong bùn

HẸP

, Mat 7:13 Hãy vào cổng ~

HÊ-LI

, 1Sa 1:3 con trai ~ làm thầy tế lễ

HÊ-NÓC

, Sa 5:24 ~ đồng đi với ĐCT

HẾT MÌNH

, Mat 22:37 yêu thương GHV hết lòng, ~

Êph 6:6 ~ thực hiện ý ĐCT

Cô 3:23 Hễ làm việc gì hãy làm ~

HIẾM MUỘN

, Xu 23:26 Phụ nữ sẽ chẳng bị ~

Ês 54:1 người nữ ~, hãy reo vui

HIỆN DIỆN

, Mat 24:3 có dấu hiệu gì cho thấy sự ~?

Mat 24:37 Thời Nô-ê thế nào, Con Người ~ cũng vậy

2Ph 3:4 Lời hứa về sự ~ của ngài ở đâu?

HIỂU

, Nê 8:8 giúp ~ những gì vừa đọc

Th 119:27 cho con ~ mệnh lệnh

1Ph 1:12 thiên sứ ao ước ~ thấu điều đó

HIỂU BIẾT

, 1V 3:11 con đã xin sự ~

Ch 3:5 đừng dựa vào sự ~ riêng

Ch 4:7 hãy tiếp thu sự ~

Ês 5:13 dân lưu đày vì thiếu ~

Đa 11:33 truyền đạt sự ~ cho nhiều người

Đa 12:4 sẽ có dư tràn sự ~ thật

Ôsê 4:6 ngươi đã chối bỏ sự ~

Lu 11:52 cất đi chìa khóa của sự ~

1Cô 8:1 Sự ~ sinh kiêu ngạo

1Cô 14:20 về sự ~, hãy trưởng thành

HIỂU BIẾT CHÍNH XÁC

, Rô 10:2 không theo sự ~

Cô 3:10 nhân cách đổi mới nhờ ~

1Ti 2:4 muốn mọi loại người ~

HIẾU KHÁCH

, Rô 12:13 tập thói quen tỏ lòng ~

Tít 1:7, 8 giám thị phải là người ~

Hê 13:2 Đừng quên tỏ lòng ~

1Ph 4:9 Hãy thể hiện lòng ~ với nhau

3Gi 8 chúng ta có bổn phận tỏ lòng ~

HIẾU KÍNH

, Xu 20:12 Hãy ~ cha mẹ

HÌNH ẢNH

, Sa 1:26 làm con người theo ~ chúng ta

HỌ HÀNG

, Cv 10:24 Cọt-nây gọi ~ cùng bạn bè đến

HOA HUỆ

, Lu 12:27 Hãy xem ~ lớn lên thế nào

HÒA

, 1Cô 7:11 hãy ở vậy hoặc ~ lại với chồng

HÒA BÌNH

, Ês 60:17 lập ~ làm người giám sát

Giê 6:14~! trong khi chẳng có ~

1Tê 5:3 ~ và an ninh! thì sự hủy diệt ập đến

Kh 6:4 quyền lấy đi ~ khỏi trái đất

HÒA THUẬN

, Th 133:1 cảnh anh em sống ~

Mat 5:9 Hạnh phúc cho người tạo sự ~

Mác 9:50 hãy giữ ~ với nhau

Rô 3:25 làm lễ vật, hầu được ~ với ngài

Rô 5:1 giữ sự ~ với ĐCT qua GS

Rô 5:10 chúng ta được ~ lại với ĐCT

Rô 12:18 gắng hết sức ~ với mọi người

2Cô 5:19 khiến thế gian ~ lại với ngài

HOAN HỈ

, Th 37:4 Hãy ~ nơi GHV

HOÀN HẢO

, Phu 32:4 Vầng Đá, công việc ngài thật ~

Th 19:7 Luật pháp GHV là ~

Mat 5:48 anh em phải ~, như Cha là ~

Hê 2:10 Đấng Lãnh Đạo Chính ~ qua khốn khổ

HOẠN

, Ês 56:4 người bị ~ chọn điều đẹp lòng ta

Mat 19:12 Có người bị ~ bởi người ta

HOẠN NẠN

, Mat 24:21 ~ lớn chưa từng có

Rô 5:3 ~ sinh ra chịu đựng

Rô 12:12 Hãy chịu đựng trong lúc ~

2Cô 4:17 ~ là tạm thời

Kh 7:14 những người vượt qua ~ lớn

HOANG MẠC

, Ês 35:6 Nước sẽ tuôn chảy trong ~

Ês 41:18 biến ~ thành hồ sậy

HOẢNG SỢ

, Ês 28:16 Người thể hiện đức tin không ~

Phl 1:28 không ~ trước kẻ chống đối

HOẠT ĐỘNG

, 2Ph 1:8 tránh không ~, không kết quả

HỌC

, Phu 4:10 tập hợp dân để họ ~ kính sợ ta

Gi 7:15 Người này không ~ trường lớp nào

Cv 4:13 biết hai người ấy là dân thường, ít ~

Phl 4:9 điều anh em ~ thì hãy làm theo

2Ti 3:7 ~ mãi nhưng chẳng có hiểu biết chính xác

HÓI

, Lê 13:40 trở nên ~ thì tinh sạch

2V 2:23 ông đầu ~, đi lên đi!

HÒM

, Xu 25:10 làm cái ~ bằng gỗ cây keo

2Sa 6:6 U-xa giơ tay nắm lấy ~

1Sử 15:2 chỉ người Lê-vi được khiêng ~

HỒ

, Kh 19:20 ~ lửa diêm sinh cháy bừng

HỔ MANG

, Ês 11:8 chơi trên ổ rắn ~

HỔ THẸN

, Êxr 9:6 ~, không dám ngước mặt lên ĐCT

Mác 8:38 hễ ai ~ về tôi

Rô 1:16 Tôi không ~ về tin mừng

1Cô 4:14 không để làm ~, mà để khuyên nhủ

Êph 5:4 không nên nhắc đến hành vi đáng ~

2Ti 1:8 đừng ~ vì làm chứng về Chúa

2Ti 2:15 người làm công không có điều gì đáng ~

Hê 11:16 ĐCT không ~ về họ

1Ph 4:16 nếu chịu khổ vì là tín đồ, đừng ~

HỐ

, Ch 26:27 Ai đào ~ sẽ ngã xuống đó

Mat 15:14 người mù dẫn người mù, ngã xuống ~

HỐI LỘ

, Tr 7:7 của ~ làm lòng bại hoại

HỘI

, Th 40:9 Giữa ~ đông đảo, loan tin mừng

HỘI CHÚNG

, Th 22:25 ngợi khen ngài giữa ~

HỘI HỌP

, Lê 23:4 cuộc ~ thánh

HỘI THÁNH

, Mat 16:18 trên nền đá này tôi sẽ xây ~

Cv 20:28 chăn dắt ~ của ĐCT

Rô 16:5 chào ~ nhóm trong nhà họ

HÔN

, Lu 22:48 phản bội Con Người bằng cái ~

HÔN NHÂN

, Hê 13:4 đừng để ~ bị ô uế

Hê 13:4 Mọi người phải tôn trọng ~

HƠI SỐNG

, Sa 2:7~ vào mũi

HƠI THỞ

, Th 146:4 ~ tắt đi, người trở về đất

HỢP NHẤT

, 1Cô 1:10 phải ~ trong lời nói

Phl 2:2 hoàn toàn ~ và đồng tâm nhất trí

HỢP PHÁP HÓA

, Phl 1:7 ~ quyền rao giảng

HUẤN LUYỆN

, 1Ph 5:10 hoàn tất việc ~ anh em

HUNG BẠO

, Sa 6:11 trái đất đầy sự ~

Th 5:6 GHV ghê tởm bọn ~

Th 11:5 ngài ghét kẻ yêu sự ~

Th 72:14 Người cứu họ khỏi áp bức và ~

HỦY DIỆT

, Mat 25:46 vào sự ~ vĩnh viễn

2Tê 1:9 án phạt là sự ~ vĩnh viễn

2Ph 3:7 ~ kẻ không tin kính

HỦY HOẠI

, Kh 11:18 hủy diệt những kẻ ~ trái đất

HUYẾT

. Cũng xem MÁU, Lê 7:26 không được ăn bất cứ loại ~ nào

Th 72:14 ~ họ quý báu trong mắt người

Mat 9:20 phụ nữ bị rong ~ đã 12 năm

Mat 26:28~ của giao ước

Mat 27:25 Chúng tôi chịu trách nhiệm về ~ hắn

Cv 15:29 phải kiêng ~

Cv 20:26 tôi vô tội về ~ mọi người

Cv 20:28 mua bằng ~ của chính Con ngài

Êph 1:7 giải thoát nhờ giá chuộc bằng ~

1Ph 1:19 bởi ~ báu của Đấng Ki-tô

1Gi 1:7 ~ của GS tẩy sạch mọi tội

Kh 18:24 nơi nó thấy có ~ của người thánh

HƯ ẢO

, Ês 41:29 Tượng đúc là thứ ~

HƯ KHÔNG

, Tr 1:2 ~ vô cùng!

Êph 4:17 ý tưởng ~ của tâm trí

HỨA

, 1V 8:56 Chẳng lời ~ nào không thành hiện thực

2Cô 1:20 lời ~ của ĐCT trở thành có qua đấng ấy

Hê 10:23 đấng đã ~ điều ấy là đấng trung tín

HỨA NGUYỆN

, Phu 23:21 Nếu ~ với GHV, đừng trì hoãn

Qu 11:30 Giép-thê lập lời ~

HƯỞNG

, Hê 6:4 ~ món quà từ trời

HƯỚNG

, Sa 8:21 lòng người từ nhỏ ~ về điều xấu

HƯỚNG DẪN

, Ch 11:14 Thiếu ~, dân ngã quỵ

1Tê 5:12 tôn trọng người ~ anh em

HỮU ÍCH

, 2Ti 1:13 tiêu chuẩn của sự dạy dỗ ~

2Ti 3:16 Cả Kinh Thánh được soi dẫn, ~

Tít 2:1 phù hợp với sự dạy dỗ ~

HY SINH

, 2Cô 12:15 vui lòng ~ tất cả cho anh em

HY VỌNG

, Rô 8:24 được cứu trong niềm ~

Rô 12:12 Hãy vui mừng trong ~

Rô 15:4 bởi chịu đựng mà chúng ta có ~

Êph 1:18 biết ngài gọi đến niềm ~ nào

Êph 2:12 không có ~, chẳng biết ĐCT

Hê 6:19 Niềm ~ như một cái neo

I

ÍCH

, Ês 48:17 đấng dạy dỗ con hầu con được ~

IM LẶNG

, Th 32:3 Bao lâu ~, bấy lâu xương mỏi mòn

Tr 3:7 có kỳ ~, có kỳ nói ra

K

KẺ CHỐNG LẠI ĐẤNG KI-TÔ

, 1Gi 2:18 nhiều ~ đã xuất hiện

KẺ THÙ

, Mat 5:44 Hãy luôn yêu ~

Mat 10:36 ~ sẽ là người nhà

Rô 12:20 nếu ~ đói, hãy cho ăn

KẺ TRỘM

, Ch 29:24 Đồng bọn ~ ghét chính mình

Mat 6:20 tích của báu ở trên trời, ~ không thể vào

Mat 24:43 Nếu biết ~ đến vào canh nào

1Cô 6:10 ~ chẳng được hưởng Nước ĐCT

1Tê 5:2 ngày GHV đến như ~

KEO KIỆT

, Phu 15:7 chớ ~ với người nghèo

Ch 23:6 Đừng ăn thức ăn của kẻ ~

KÉO

, Gi 6:44 trừ khi Cha ~ người ấy đến

KỂ

, Lu 22:37 bị ~ vào hàng phạm pháp

KẾT CUỘC

, Th 73:17 nhận ra ~ bọn chúng

Ês 46:10 Từ ban đầu, ta báo trước ~

KẾT HÔN

, 1Cô 7:9 thà ~ còn hơn bị ham muốn hun đốt

1Cô 7:25 Về phần người chưa ~

1Cô 7:32 không ~ thì lo việc Chúa

1Cô 7:36 Hãy ~; người ấy không phạm tội

1Cô 7:38 người không ~ được lợi ích hơn

1Cô 7:39 tự do ~, miễn là môn đồ Chúa

KẾT HỢP

, 1Cô 5:9 ngưng ~ với kẻ gian dâm

1Cô 15:33 ~ với người xấu làm hư hỏng

2Tê 3:14 đừng ~ với người như thế

KẾT LUẬN

, Tr 12:13 ~ của sự việc là

KẾT QUẢ

, Ês 55:11 Lời ta chẳng trở về mà không ~

Gi 8:37 lời tôi không có ~ trong các người

KẾT THÚC

, Mat 24:14 bấy giờ sự ~ sẽ đến

Mat 28:20 ở cùng cho đến khi thế gian ~

KÊU CẦU

, Rô 10:13 ai ~ danh GHV sẽ được cứu

KÊU THAN

, Xu 2:24 ngài nghe tiếng ~ của họ

KHẢ NĂNG

, Ch 3:27 Đừng từ chối làm ơn nếu có ~

Mat 25:15 ta-lâng tùy theo ~

KHÁC BIỆT

, Mal 3:18 sự ~ giữa người công chính và

KHÁCH

, Th 15:1 ai được làm ~ trong lều ngài?

KHAI TRÌNH

, Rô 14:12 mỗi người ~ với ĐCT

KHẢI TƯỢNG

, Đa 10:14 ~ sẽ xảy ra trong tương lai

KHAO KHÁT

, Th 84:2 ~ đến sân của GHV

Th 84:2 Tâm hồn con đây ~ GHV

1Ph 2:2 tập ~ sữa tinh khiết của lời ngài

KHÁT

, Ês 49:10 sẽ không đói, không ~

Ês 55:1 ai ~, hãy đến nguồn nước

Gi 7:37 Ai ~ hãy đến với tôi

KHẮC

, Mat 6:27 làm đời dài thêm một ~

KHẮC GHI

, Phu 6:7 ~ vào lòng con cái

KHĂN

, 2Cô 3:15 tấm ~ phủ trên lòng

KHĂN VẤN

, Êxê 21:26 Hãy cởi ~ đầu

KHEN

, Ch 27:21 lời ~ thử lòng người được ~

1Cô 11:2 Tôi ~ anh em

KHÉO LÉO

, Ch 22:29 người ~ làm việc đứng trước vua

KHÍCH LỆ

, Cv 13:15 có lời gì ~, hãy nói

Rô 1:12 ~ nhau bằng đức tin

1Cô 14:31 hầu tất cả được ~

Cô 3:16 tiếp tục ~ nhau

Hê 10:25 ~ nhau nhiều hơn nữa

KHIÊM HÒA

, Th 37:11 Người ~ sẽ hưởng trái đất

Xô 2:3 tìm kiếm GHV, hỡi người ~

KHIÊM NHƯỜNG

, Phu 8:2 khiến anh em trở nên ~

Ch 15:33 sự ~ đi trước vinh quang

Ês 57:15 làm tươi tỉnh tinh thần người ~

Xa 9:9 ~ và cưỡi lừa

Mat 18:4 ai ~, xem mình như đứa trẻ

Gia 4:6 tỏ lòng nhân từ bao la với người ~

KHIÊM TỐN

, Ch 11:2 khôn ngoan ở với người ~

Mi 6:8 bước đi ~ cùng ĐCT

Xa 4:10 Có ai xem thường buổi đầu ~?

1Ti 2:9 ăn mặc thích hợp, với lòng ~

KHIẾM KHUYẾT

, Lê 22:21 không dâng con vật có ~

KHIÊN

, Th 84:11 GHV là vầng dương và tấm ~

Êph 6:16 hãy cầm cái ~ lớn là đức tin

KHIỂN TRÁCH

, Th 141:5 ~, ấy như dầu

Ch 3:11 đừng gớm ghê lời ~ của ngài

Ch 27:5 ~ công khai tốt hơn yêu thương thầm lặng

Ch 29:1 Người bị ~ mà cứng cổ sẽ nát tan

KHINH

, Dân 21:5 thứ bánh đáng ~

KHINH THƯỜNG

, Ês 53:3 Người bị ~

Ga 6:7 ĐCT không để bị ~ đâu

KHO BÁU

, Lu 12:33 ~ không hề cạn ở trên trời

KHÓ

, Sa 18:14 Có gì quá ~ với GHV?

1Ph 4:18 người công chính còn ~ được cứu

KHÓC

, Ês 65:19 không còn nghe tiếng ~ lóc

Ôsê 12:4 Người ~ lóc, nài xin ân huệ

Mat 26:75 ông ra ngoài ~ lóc cay đắng

Lu 6:21 phúc cho ai đang ~

Rô 12:15 ~ với người đang ~

KHOE

, 1Cô 1:31 Ai ~, hãy ~ về GHV

KHÔ CẰN

, Ês 35:1 đồng bằng ~ sẽ hân hoan

Ês 35:6 suối tuôn trào trong đồng bằng ~

KHỔ

, Th 119:50 nguồn ủi an con trong nỗi ~ sở

Th 119:71 Nếm trải ~ sở là tốt

Ês 38:14 GHV ôi, con ~ vô cùng

1Ph 2:20 nếu chịu ~ vì làm điều tốt

KHÔN KHÉO

, Ch 12:23 Người ~ giữ kín điều mình biết

Ch 14:15 người ~ cân nhắc từng bước

Ch 22:3 Người ~ thấy nguy hiểm và ẩn mình

Lu 16:8 Quản gia ấy đã hành động ~

Lu 16:8 con cái thế gian ~ hơn

KHÔN NGOAN

, Th 111:10 Kính sợ GHV là khởi đầu sự ~

Th 119:98 con ~ hơn kẻ thù

Ch 2:6 GHV ban sự ~

Ch 3:7 Chớ ~ theo mắt mình

Ch 4:7 Sự ~ là quan trọng nhất

Ch 8:11 sự ~ tốt hơn san hô

Ch 9:9 chia sẻ với người ~, người sẽ ~ hơn

Ch 13:20 bước đi với người ~ sẽ ~

Ch 24:3 Nhờ sự ~, nhà được xây

Ch 27:11 Hỡi con, hãy ~

Tr 7:12 Sự ~ bảo toàn mạng sống

Tr 10:10 sự ~ giúp thành công

Ês 5:21 Khốn cho kẻ ~ theo mắt mình

Mat 11:19 sự ~ chứng minh bởi kết quả

Mat 11:25 giấu điều này với người ~

Mat 24:45 đầy tớ trung tín và ~

Lu 21:15 sự ~ mà kẻ chống đối không thể chống

Rô 11:33 Sâu thẳm thay là sự ~!

1Cô 1:26 không nhiều người ~ theo loài người

1Cô 2:5 đức tin không dựa trên sự ~ loài người

1Cô 2:6 không phải sự ~ của nhà cai trị

1Cô 3:19 sự ~ thế gian là ngu dại

Êph 5:15 hãy ăn ở như người ~

Cô 2:3 kho tàng của sự ~ giấu kín trong ngài

Gia 1:5 thiếu sự ~, hãy cầu xin

Gia 3:17 sự ~ từ trên thì hòa thuận

KHÔN NGOAN THIẾT THỰC

, Ch 2:7 dành sẵn sự ~

Ch 3:21 gìn giữ ~ và khả năng suy xét

KHỐN

, Ês 5:20 ~ cho kẻ bảo xấu là tốt

1Cô 9:16 ~ cho tôi nếu không công bố

Kh 12:12 ~ cho đất và biển

KHỐN KHỔ

, 2Sa 22:7 Trong cơn ~, con kêu cầu

Gp 36:15 cứu người ~ trong cơn hoạn nạn

Th 46:1 nguồn giúp đỡ sẵn có trong lúc ~

Rô 7:24 ~ cho tôi!

Rô 8:18 điều ~ hiện nay chẳng đáng gì

1Cô 7:28 kết hôn sẽ ~ về xác thịt

Hê 2:10 Đấng Lãnh Đạo Chính hoàn hảo qua sự ~

KHÔNG

, Mat 10:8 nhận ~ thì hãy cho ~

KHÔNG CÔNG

, 1Cô 9:18 tôi rao giảng ~

KHÔNG CÔNG CHÍNH

, Cv 24:15 sự sống lại của người ~

1Cô 6:9 người ~ chẳng được hưởng Nước ĐCT

KHÔNG KHÍ

, 1Cô 9:26 đấm chẳng phải đấm ~

1Cô 14:9 chẳng khác nào nói với ~

Êph 2:2 kẻ cầm quyền trên bầu ~

KHÔNG THỂ

, Gp 42:2 chẳng có gì ngài ~ làm

Mat 19:26 loài người ~, ĐCT có thể

KHỞI ĐẦU

, Mat 24:8 ~ của sự khốn khổ

KHU VỰC

, Rô 15:23 chẳng còn ~ chưa rao giảng

KHUYẾN GIỤC

, Hê 10:24 ~ biểu lộ tình yêu thương

KHUYẾN KHÍCH

, Tít 1:9 ~ bằng sự dạy dỗ

KHUYNH HƯỚNG

, 1Sử 28:9 ngài nhận biết mọi ~

KHƯỚC TỪ

, 1Cô 7:5 Đừng ~ nhau

KI-TÔ

, Mat 16:16 Thầy là Đấng ~

Lu 24:26 Chẳng phải Đấng ~ phải chịu khổ sao?

Gi 17:3 đấng mà Cha phái đến là GS ~

Cv 18:28 dùng Kinh Thánh chứng tỏ GS là Đấng ~

1Cô 11:3 ĐCT là đầu Đấng ~

KI-TÔ GIẢ

, Mat 24:24 ~ và kẻ tiên tri giả sẽ xuất hiện

KIỀM CHẾ

, 2Ti 2:24 biết ~ khi bị đối xử tệ

KIỂM SOÁT

, 1Cô 6:12 không để điều gì ~ mình

1Cô 9:27 ~ thân thể và bắt phải phục

KIÊN ĐỊNH

, 1Cô 15:58 hãy ~, không lay chuyển

KIÊN NHẪN

, Nê 9:30 Ngài ~ với họ trong nhiều năm

Ch 14:29 kẻ không ~ phơi bày cái dại

Rô 9:22 ngài ~ chịu đựng bình đáng bị hủy diệt

1Cô 13:4 Tình yêu thương ~ và nhân từ

1Tê 5:14 ~ với mọi người

Gia 5:8 hãy ~; hãy làm vững mạnh lòng mình

2Ph 3:9 GHV ~ với anh em

2Ph 3:15 sự ~ của Chúa là sự cứu rỗi

KIẾN

, Ch 6:6 kẻ lười hãy đến với con ~

Ch 30:25 Con ~ sắm sửa thức ăn

KIẾN THỨC

, Mal 2:7 môi thầy tế lễ phải giữ ~

KIỆN

, Rô 8:33 Ai có thể ~ người được chọn?

1Cô 6:7 ~ cáo nhau là thất bại rồi

KIÊNG ĂN

, Ês 58:6 lối ~ mà ta ưng

Lu 18:12 ~ một tuần hai lần

KIÊU NGẠO

, Ch 8:13 Ta ghét thói tự tôn, tính ~

Ch 16:5 Ai có lòng ~ đáng ghê tởm với GHV

Ch 16:18 Sự ~ đi trước sự sụp đổ

KIỂU MẪU

, Xu 26:30 dựng lều thánh theo ~

1V 6:38 nhà ngài hoàn tất đúng theo ~

Hê 8:5 làm mọi điều theo ~ được chỉ dẫn

KÌM GIỮ

, Ch 10:19 ai ~ lời mình hành động dè dặt

KÍN ĐÁO

, Th 91:1 nơi ~ của Đấng Tối Cao

KÍN NHIỆM

, Am 3:7 tiết lộ điều ~ cho tôi tớ

KINH KHIẾP

, Th 91:5 chẳng sợ điều ~ ban đêm

Ch 3:25 không sợ nỗi ~ bất ngờ

KINH NGUYỆT

, Lê 15:19 ô uế vì ~ trong bảy ngày

Lê 18:19 không được giao hợp với người nữ bị ~

KINH THÁNH

, Mat 22:29 các ông không biết ~

Lu 24:32 lòng rạo rực khi nghe giải thích ~

Cv 17:2 ông lý luận với họ dựa trên ~

Cv 17:11 cẩn thận tra xem ~ hằng ngày

Rô 15:4 bởi sự an ủi từ ~ mà có hy vọng

2Ti 3:16 Cả ~ đều được soi dẫn

KÍNH SỢ GIÊ-HÔ-VA

, Th 19:9 ~ là thanh khiết

Th 111:10 ~ là khởi đầu sự khôn ngoan

Ch 8:13 ~ nghĩa là ghét điều xấu xa

KÍNH TRỌNG

, Êph 5:33 vợ nên ~ chồng sâu xa

1Ph 3:2 cách ăn ở thanh sạch và lòng ~ sâu xa

1Ph 3:15 bênh vực với lòng ~ sâu xa

KỲ

, Đa 7:25 một ~, các ~ và nửa ~

KỲ ĐỊNH

, Tr 3:1 Mọi việc đều có ~

Hab 2:3 khải tượng phải xảy ra đúng ~

KỲ HẠN

, Đa 2:21 Ngài thay đổi thì giờ và ~

Cv 1:7 Anh em không cần biết thì giờ hay ~

1Tê 5:1 về thì giờ và ~, không cần viết cho anh em

KỸ NĂNG

, Xu 35:35 Ngài cho họ ~ làm mọi nghề

KỸ NỮ

, Ch 7:10 một ả mặc như ~

Kh 17:1 đại ~ ngồi trên nhiều dòng nước

Kh 17:16 con thú dữ sẽ ghét ả ~

L

LA-XA-RƠ

, Lu 16:20 người ăn mày tên ~

Gi 11:11 Anh bạn ~ đã ngủ rồi

Gi 11:43 ~, hãy đi ra!

, Êxê 47:12 ~ dùng để chữa lành

LẠ

, 1Ph 4:4 lấy làm ~ vì không sống buông tuồng

LẠC

, Th 119:176 Con lang thang như chiên ~ bầy

Ga 6:1 khi một người ~ lối mà chưa nhận ra

LẠC ĐÀ

, Mat 19:24 ~ chui qua lỗ kim

LẠC THÚ

, Hê 11:25 thay vì hưởng ~ chóng qua

LÁI BUÔN

, Mat 13:45 ~ đi tìm ngọc trai quý

LÀM

, Rô 7:15 tôi không ~ điều mình muốn

1Tê 4:1 như hiện đang ~, tiếp tục ~ hơn thế

Gia 1:22 ~ theo lời, đừng chỉ nghe

LÀM BUỒN

, Êph 4:30 chớ ~ thần khí thánh

LÀM CHỦ

, Rô 6:14 chớ để tội lỗi ~ anh em

1Tê 4:4 biết ~ thân mình

LÀM CHỨNG

, Mat 24:14 ~ cho muôn dân

Gi 7:7 Thế gian ghét anh vì anh ~

Gi 18:37 đến để ~ cho chân lý

Cv 1:8 anh em sẽ ~ về tôi

Cv 10:42 rao giảng và ~ cặn kẽ

Cv 28:23 ~ cặn kẽ về Nước Trời

LÀM HÒA

, Mat 5:24 đi ~ với người đó trước

LÀM NGƠ

, Hab 1:13 ngài không thể ~ trước sự ác

LÀM THÀNH

, Ês 55:11 Lời ta sẽ ~ việc ta sai khiến

LÀM THỊT

, Th 44:22 như cừu đem đi ~

LÀM TÔI

, Ch 22:7 người vay ~ người cho vay

LÀM VIỆC

, Lu 10:7 người ~ đáng được trả công

Gi 5:17 Cha tôi vẫn ~ cho đến nay

Gi 6:27 ~ không vì thức ăn hay thối rữa

Êph 4:28 đừng trộm cắp; hãy chịu khó ~

1Tê 2:9 ~ ngày đêm để không tạo gánh nặng

2Tê 3:10 ai không chịu ~ thì đừng nên ăn

LẠM DỤNG

, 1Cô 9:18 tránh ~ quyền

LANG THANG

, Th 119:176 Con ~ như chiên lạc bầy

Ês 53:6 Chúng con ~ như cừu

LÀNH

, Ga 6:10 làm điều ~ cho mọi người

LÃNH ĐẠO

, Ch 28:16 Người ~ lạm dụng quyền lực

Gi 12:42 nhiều người trong giới ~ cũng đặt đức tin

LẮM LỜI

, Ch 10:19 ~ không tránh khỏi vi phạm

LĂNG MẠ

, Êph 4:31 thịnh nộ, quát tháo, ~

LÂN CẬN

, Lu 10:27 yêu người ~ như chính mình

Lu 10:36 ai đã cư xử như người ~ với người?

LẬP

, 1Ph 5:10 ngài ~ anh em trên nền chắc

LẬP LUẬN

, Cv 9:22 chứng minh bằng ~ vững chắc

LẺN

, Giu 4 có mấy kẻ đã ~ vào vòng anh em

LÊ-VI

, Xu 32:26 Tất cả người ~ tập hợp quanh ông

Dân 3:12 người ~ sẽ thuộc về ta

2Sử 35:3 người ~ là người dạy dỗ Y-sơ-ra-ên

Mal 3:3 ngài sẽ làm sạch con cháu ~

LỄ

, Lê 23:4 các kỳ ~ của GHV

LỄ VẬT

, Lê 7:37 ~ thiêu, ~ ngũ cốc, ~ chuộc tội

1Sử 29:9 vui mừng khi dâng ~ tự nguyện

Ês 1:11 Ta ngán ngẩm các ~ thiêu

LỄ VƯỢT QUA

, Xu 12:11 Đó là ~ của GHV

Xu 12:27 ~ cho GHV, là đấng đã vượt qua

1Cô 5:7 Đấng Ki-tô, chiên con ~, đã được dâng

LÊN TRỜI

, Gi 3:13 chưa có người nào ~

LỀU

, Gs 18:1 dựng ~ hội họp ở Si-lô

Th 15:1 ai được làm khách trong ~ ngài?

Ês 54:2 hãy nối dây ~ dài ra

Cv 18:3 làm cùng nghề may ~

2Cô 12:9 quyền năng Đấng Ki-tô như cái ~

Kh 21:3 ~ ĐCT ở với nhân loại

LỀU THÁNH

, Th 78:60 bỏ ~ tại Si-lô

Th 84:1 ~ đáng yêu quý thay!

LIÊN KẾT

, Êph 4:3 mối ~ của sự hòa thuận

Cô 3:14 tình yêu thương, mối ~ trọn vẹn

LIỀU MÌNH

, Rô 16:4 đã ~ vì tôi

LÍNH

, 2Ti 2:4 Người đi ~ không tham gia làm ăn

LO

, Th 94:19 Khi âu ~ tràn ngập, ngài ủi an con

Ch 12:25 Nỗi ~ khiến lòng nặng trĩu

Ês 41:10 Đừng ~ gì vì ta là ĐCT của con

Lu 10:40 Ma-thê mải ~ nhiều việc

1Cô 7:32 không kết hôn thì ~ việc Chúa

LO LẮNG

, Mat 6:34 Chớ ~ về ngày mai

Mác 4:19 mối ~ trong thế gian này

Lu 8:14 mối ~, sự giàu có và thú vui làm phân tâm

Lu 12:25 ~ có làm cho đời dài thêm?

Lu 21:34 ~ trong đời choán hết lòng

1Cô 7:32 muốn anh em không phải ~

2Cô 11:28 ~ về các hội thánh

Phl 4:6 Đừng ~ bất cứ điều gì

LO SỢ

, Mat 10:19 chớ ~ mình phải nói gì

LÒ LỬA

, Đa 3:17 ĐCT cứu khỏi ~ hực

LOẠI

, 2Ph 3:11 xem xét mình thuộc ~ người nào

LOAN TRUYỀN

, Xu 9:16 để danh ta được ~

LÒNG

, Sa 6:5 tư tưởng trong ~ hướng về điều xấu

Phu 6:6 Những lời này phải ở trong ~ anh em

1V 8:38 mỗi người biết nỗi khổ của ~ mình

2Sử 16:9 người có ~ trọn vẹn với ngài

Êxr 7:10 Ê-xơ-ra chuẩn bị ~

Th 51:10 xin tạo nơi con tấm ~ trong sạch

Th 51:17 ~ tan nát giày vò, ngài chẳng bỏ

Ch 4:23 Hãy bảo vệ ~ hơn mọi thứ khác

Ch 17:3 GHV là đấng dò xét ~

Ch 17:22 ~ vui mừng là phương thuốc hay

Ch 28:26 tin cậy ~ mình là ngu muội

Ês 40:11 ngài sẽ gom lại cừu con, bồng ẵm vào ~

Giê 17:9 ~ là gian trá hơn hết

Giê 17:10 GHV dò thấu ~ người

Giê 31:33 Ta sẽ ghi luật pháp vào ~ họ

Mat 15:19 từ ~ sinh ra giết người, trộm cắp

Mat 22:37 yêu thương GHV hết ~

Lu 12:34 của báu ở đâu, ~ anh em ở đó

Lu 21:34 đừng để điều gì choán hết ~

Lu 24:32 ~ chúng ta rạo rực khi nghe ngài nói

Cv 16:14 mở ~ bà để chú tâm đến Phao-lô

Rô 6:17 từ đáy ~, vâng theo sự dạy dỗ

Hê 3:12 sinh ~ gian ác và thiếu đức tin

1Gi 3:20 ĐCT lớn hơn ~ chúng ta

LÓT

, Lu 17:32 Hãy nhớ vợ của ~

2Ph 2:7 Ngài giải cứu người công chính ~

LỖI LẦM

, Gp 6:24 hãy giúp tôi nhận ra ~

Th 40:12 ~ nhiều hơn tóc

Th 130:3 nếu ngài để ý ~

Ês 53:5 bị chà nát vì ~ chúng con

LỐI

, Ch 4:18 ~ người công chính như ánh ban mai

1Cô 10:13 ngài sẽ mở ~ thoát

LỘN XỘN

, 1Cô 14:33 không phải ĐCT của sự ~

LÔNG

, Qu 6:37 sương chỉ đọng trên bộ ~

LƠ LÀ

, Giê 48:10 Đáng rủa sả ai ~ sứ mạng!

1Ti 4:14 Đừng ~ với món quà được ban

LỜ ĐI

, 1Tê 4:8 chẳng phải ~ con người

LỜI

, Ch 25:11 ~ nói ra đúng lúc đúng thời

Ês 55:11 ~ ta sẽ làm thành việc ta sai khiến

Lu 8:12 Ác Quỷ lấy ~ đó khỏi lòng họ

Gi 17:17 ~ Cha là chân lý

Cv 18:5 Phao-lô dồn mọi nỗ lực giảng ~ ĐCT

Phl 2:16 nắm chắc ~ sự sống

2Ti 2:15 dùng ~ của chân lý một cách đúng đắn

LỜI CHỨNG

, Th 19:4 ~ chúng lan ra khắp địa cầu

LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

, Ês 40:8 ~ chúng ta còn mãi

Mác 7:13 làm ~ trở nên vô hiệu bởi truyền thống

1Tê 2:13~, không phải của con người

Hê 4:12 ~ là lời sống, có quyền lực

LỢI

, Ch 15:27 làm ~ bất chính chuốc lấy rắc rối

1Cô 6:12 chẳng phải mọi việc đều có ~

LỢI DỤNG

, 2Cô 7:2 Chúng tôi chẳng ~ ai

LỢI ÍCH

, Phu 8:16 hầu được ~ về sau

Phu 10:13 giữ điều răn vì ~ anh em

Ch 14:23 Mọi việc khó nhọc đều đem ~

Cv 20:20 không ngại nói cho anh em điều gì ~

1Cô 7:35 nói thế vì ~ của anh em

1Cô 10:24 chớ mưu cầu ~ riêng

Phl 2:4 quan tâm đến ~ người khác

Phl 2:21 người khác mưu cầu ~ cho mình

LỢI NHUẬN

, Tr 5:10 chẳng bao giờ chán ~

LỢI RIÊNG

, 1Cô 13:5 [tình yêu thương] không tìm ~

LỚN HƠN

, 1Gi 3:20 ĐCT ~ lòng chúng ta

LU-CA

, Cô 4:14 ~, người thầy thuốc yêu dấu

LÚA

, Mat 13:25 gieo cỏ dại vào ruộng ~

LUẬT

, 2Ti 2:5 không đoạt giải nếu không theo ~

LUẬT PHÁP

, Th 19:7 ~ GHV là hoàn hảo

Th 40:8 ~ ngài khắc sâu nơi dạ

Th 94:20 nhân danh ~ mưu toan gây hại

Th 119:97 Con yêu ~ ngài dường nào!

Giê 31:33 Ta sẽ đặt ~ ta trong họ

Hab 1:4 ~ thành ra vô hiệu lực

Rô 7:22 tôi vui thích ~ ĐCT

Rô 10:4 Đấng Ki-tô là cuối cùng của ~

Rô 13:8 yêu người đồng loại làm trọn ~

Ga 3:24 ~ trở thành giám hộ dẫn đến Đấng Ki-tô

Ga 6:2 làm trọn ~ của Đấng Ki-tô

Gia 2:8 vâng giữ ~ cao trọng

LUNG LAY

, 2Tê 2:2 đừng vội để tâm trí bị ~

LUYỆN

, Đa 11:35 để vì cớ họ mà ~ lọc

Xa 13:9 Ta ~ họ như thể ~ bạc

Mal 3:3 Như thợ ~ và thợ làm sạch bạc

LỪA

, Lê 19:13 không được ~ gạt người khác

Dân 22:28 khiến con ~ nói được

Xa 9:9 Vua ngươi cưỡi ~

Mat 24:24 ~ gạt cả người được chọn

1Cô 6:7 Sao không thà chịu bị ~ gạt?

Ga 6:7 Đừng bị ~: Ngài không để khinh thường

LỬA

, Giê 20:9 như ~ cháy, dồn trong xương

Mat 25:41 ~ muôn đời dành cho Ác Quỷ

1Cô 3:13 ~ cho thấy công trình thuộc loại nào

2Ti 1:6 cời cho ngọn ~ bùng lên

2Ph 3:7 đất là để dành cho ~

LỰC

, Mác 5:30 nhận biết có ~ ra khỏi ngài

LƯỜI

, Ch 6:6 kẻ ~ hãy đến con kiến

Ch 10:26 kẻ ~ như khói cay mắt

Ch 19:24 Kẻ ~ biếng thò tay vào bát

Ch 20:4 mùa đông, kẻ ~ biếng không lo cày xới

LƯỠI

, Th 34:13 giữ ~ khỏi điều xấu

Ch 18:21 Sống chết ở nơi quyền ~

Ês 35:6 ~ người câm cất tiếng reo mừng

Ês 50:4 cho tôi ~ người được dạy dỗ

Gia 1:26 ai không kìm giữ ~ mình

Gia 3:8 không thuần hóa được cái ~

LƯỠI SẮT

, Tr 10:10 ~ cùn mà không mài lại

LƯỚI

, Mat 13:47 Nước Trời như cái ~ kéo

Lu 5:4 hãy chèo ra chỗ sâu và thả ~

LƯƠN LẸO

, Ch 3:32 GHV ghê tởm kẻ ~

LƯƠNG TÂM

, Rô 2:15 ~ họ làm chứng

Rô 13:5 phục tùng cũng vì cớ ~

1Cô 8:12 tổn thương ~ yếu đuối

1Ti 4:2 ~ chai cứng như vết sẹo của dấu sắt nung

1Ph 3:16 Hãy giữ ~ tốt

1Ph 3:21 cầu khẩn để có ~ tốt

LƯƠNG THIỆN

, 2Cô 8:21 chăm lo mọi việc cách ~

Hê 13:18 sống ~ trong mọi việc

LƯỠNG LỰ

, Gia 1:8 người ~, không quyết đoán

LY

, Lu 22:20 ~ này tượng trưng giao ước

1Cô 11:25 ngài cầm ~ làm như vậy

LY DỊ

, Mal 2:16 ta ghét việc ~

Mat 19:9 trừ trường hợp gian dâm, ~ là phạm tội

Mác 10:11 ai ~ và cưới người khác là phạm tội

LY-ĐI

, Cv 16:14 ~ buôn hàng vải tía

LY THÂN

, 1Cô 7:10 vợ không nên ~ với chồng

LÝ DO

, Rô 13:5~ chính đáng để phục tùng

LÝ LUẬN

, Cv 17:2 Phao-lô ~ dựa trên Kinh Thánh

M

MA-GÓT

, Êxê 38:2 chống lại Gót ở xứ ~

MA-NA

, Xu 16:31 đặt tên bánh đó là ~

Gs 5:12 ~ không còn xuất hiện nữa

MA-NA-SE

, 2Sử 33:13 ~ nhận biết GHV là ĐCT

MA-RI 1

, Mác 6:3 người thợ mộc, con ~

MA-RI 2

, Lu 10:39 ~ lắng nghe lời ngài

Lu 10:42 ~ đã chọn phần tốt

Gi 12:3 ~ lấy dầu thơm, rất đắt tiền

MA-RI 3

, Mat 27:56 Trong đó có ~ Ma-đơ-len

Lu 8:2 ~ Ma-đơ-len, được thoát bảy quỷ

MA-RI 4

, Mat 27:56 ~ mẹ của Gia-cơ

MA-RI 5

, Cv 12:12 nhà ~, mẹ Giăng gọi là Mác

MA-THÊ

, Lu 10:41 ~, chị lo lắng nhiều việc

MA THUẬT

, Ga 5:20 thờ thần tượng, ~

MA-XÊ-ĐÔ-NI-A

, Cv 16:9 Xin qua ~ giúp chúng tôi

, Mat 5:39 nếu bị ai tát ~ bên phải

MÁC

, Cô 4:10 ~ là em họ Ba-na-ba

MÃI MÃI

, Sa 3:22 để người không thể ăn và sống ~

Th 37:29 Người công chính sẽ sống trên đất ~

Tr 3:14 mọi việc ĐCT làm còn đến ~

1Ph 1:25 nhưng lời GHV tồn tại ~

MAN-TA

, Cv 28:1 mới biết đảo tên là ~

MÀN CUỐI

, 1Cô 4:9 ĐCT xếp các sứ đồ vào ~

MÁNG CỎ

, Lu 2:7 đặt trong ~

MẠNG SỐNG

, Lu 9:24 ai muốn cứu ~ thì sẽ mất

Cv 20:24 tôi không xem trọng ~ mình

MẠNH

, Rô 15:1 người ~ gánh sự yếu đuối người yếu

MẠNH MẼ

, Gs 1:7 hãy can đảm, ~

Ês 35:3 Hãy làm cho tay yếu đuối nên ~

Ês 35:4 ~ lên! Đừng sợ chi!

1Cô 16:13 Hãy đứng vững trong đức tin, ~ lên

2Cô 12:10 khi yếu đuối chính là lúc ~

MÁU

. Cũng xem HUYẾT, Sa 9:4 không được ăn ~

Lê 17:11 sự sống của sinh vật ở trong ~

Lê 17:13 phải đổ ~ nó ra rồi lấp lại

Êxê 3:18 ta sẽ đòi ~ nó từ tay con

MẶC

, Ch 7:10~ như kỹ nữ

MẮNG NHIẾC

, Mat 5:11 Hạnh phúc khi bị người ta ~

MẮT

, Th 115:5 [tượng] có ~ mà không thấy

Ch 15:3 ~ GHV ở khắp nơi

Mat 5:38 ~ đền ~, răng đền răng

Mat 6:22 ~ tập trung vào một mục tiêu

1Cô 2:9 ~ chưa thấy, tai chưa nghe

1Cô 12:21 ~ nói với tay: Tôi không cần anh

1Cô 15:52 trong nháy ~

MẶT TRĂNG

, Gê 2:31 ~ đỏ như máu

Lu 21:25 dấu lạ trên mặt trời, ~ và các ngôi sao

MẶT TRỜI

, Gs 10:12 ~, hãy đứng yên trên Ga-ba-ôn

Ês 41:2 Ai dấy lên một người từ phương ~ mọc?

Mat 24:29 sau hoạn nạn, ~ sẽ tối tăm

Cv 2:20 ~ sẽ trở nên tối tăm

MẤT

, Êxê 34:4 không đi tìm con bị ~

Lu 15:24 con ta đã ~ nay tìm lại được

MẬT

, Xu 3:8 vùng đất tràn đầy sữa và ~

Ch 25:27 Ăn nhiều ~ ong quá không tốt

MẦU NHIỆM

, Rô 16:25 sự ~ được giữ kín từ rất lâu

Êph 3:4 tôi hiểu biết sự ~ về Đấng Ki-tô

MÂY

, Tr 11:4 ai nhìn ~ sẽ không gặt

Mat 24:30 Con Người đến trong đám ~

Hê 12:1 một đám ~ nhân chứng rất lớn

MẸ

, Xu 20:12 Hãy hiếu kính cha ~

Th 27:10 Dẫu cha ~ ruồng bỏ tôi

Ch 23:22 Đừng khinh dể ~ vì người đã già

Lu 8:21 ~ và anh em tôi là người nghe lời ĐCT

Gi 19:27 nói với môn đồ: Đây là ~ anh!

Ga 4:26 Giê-ru-sa-lem trên cao là ~ chúng ta

MEN

, Mat 13:33 Nước Trời giống như ~

1Cô 5:6 một chút ~ làm dậy mẻ bột nhào

MÊ-SI

, Đa 9:25 đến lúc Đấng ~ xuất hiện

Đa 9:26 Sau 62 tuần lễ, Đấng ~ sẽ bị loại trừ

Gi 1:41 Chúng em đã gặp Đấng ~

Gi 4:25 Tôi biết Đấng ~ sắp đến

MỀM MẠI

, Ch 25:15 lưỡi ~ bẻ gãy cả xương

1Cô 4:13 bị vu khống, chúng tôi đáp lại ~

1Tê 2:7 cư xử ~ như người mẹ

2Ti 2:24 cần phải ~ với mọi người

1Ph 3:4 tinh thần ~ và điềm đạm

MÊN-CHI-XÊ-ĐÉC

, Sa 14:18 ~ vua Sa-lem là thầy tế lễ

Th 110:4 thầy tế lễ muôn đời theo cách của ~

MỆT

, Ch 25:25 như nước mát cho người mỏi ~

Ês 40:28 GHV chẳng hề ~

Ês 50:4 để biết cách đáp người ~ mỏi

Mal 1:13 Các ngươi than: ~ quá!

Hê 12:3 hầu không mỏi ~ và bỏ cuộc

MI-CA-ÊN

, Đa 10:13 thủ lĩnh hàng đầu là ~

Đa 12:1 Suốt thời kỳ đó, ~ sẽ trỗi dậy

Kh 12:7 ~ cùng thiên sứ mình chiến đấu

MI-NA

, Lu 19:16 một ~ của Chúa sinh lợi mười ~

MI-RI-AM

, Dân 12:1 ~ và A-rôn nói nghịch Môi-se

MIỄN PHÍ

, Kh 22:17 lấy nước sự sống ~

MIỆNG

, Th 8:2 dùng ~ trẻ biểu dương sức mạnh

Rô 10:10 nhờ ~ công bố mà được cứu rỗi

Gia 3:10 cùng cái ~ mà ra lời chúc tụng lẫn rủa sả

MIỆT MÀI

, 1Ti 4:15 suy ngẫm và ~

MINH HỌA

, Mat 13:34 GS dùng ~ để nói

Mác 4:2 Ngài dùng ~ để dạy

MỎI

, Ês 40:28 Ngài không hề ~

Ês 40:29 Ngài ban sức cho người mòn ~

Ês 40:31 đi mà không ~

MÓN QUÀ

, Rô 6:23 ~ ĐCT ban là sự sống vĩnh cửu

Rô 12:6 có các ~ khác nhau

1Cô 7:7 mỗi người được ban riêng một ~

Êph 4:8 ban ~ là những con người

Gia 1:17 Mọi ~ tốt lành từ trên xuống

MONG MỎI

, Gp 14:15 Ngài ~ thấy công việc tay ngài

Ês 26:9 tâm hồn con ~ ngài

MÓNG

, Lu 6:48 đặt ~ trên nền đá

MÓT

, Ru 2:8 Bô-ô nói: Đừng ~ ở ruộng khác

MỒ CÔI

, Gia 1:27 chăm sóc trẻ ~ và góa phụ

MỒ MẢ

, Gp 14:13 ngài giấu con trong ~

Tr 9:10 dưới ~, chẳng có việc làm

Ôsê 13:14 Ta sẽ chuộc chúng khỏi tay ~

Cv 2:31 ngài không bị bỏ mặc trong ~

Kh 1:18 có chìa khóa của sự chết và ~

Kh 20:13 sự chết và ~ thả người chết

MỒ TƯỞNG NIỆM

, Gi 5:28 người trong ~ nghe tiếng

MÔI

, Ês 29:13 Dân này tôn kính ta bằng ~

Ôsê 14:2 dâng lời ngợi khen của ~ miệng

Hê 13:15 lời ngợi khen, bông trái của ~ miệng

MÔI-SE

, Dân 12:3 ~ là người khiêm hòa nhất

Th 106:32 ~ chịu tai vạ vì họ

Cv 7:22 ~ mạnh mẽ trong lời nói lẫn hành động

2Cô 3:7 không thể nhìn mặt ~ vì sự vinh hiển

MÔN ĐỒ

, Mat 19:21 hãy đến làm ~ tôi

Mat 28:19 đào tạo muôn dân trở thành ~

Gi 8:31 giữ lời tôi, là ~ tôi

Gi 13:35 sẽ nhận biết anh em là ~ tôi

MỘT

, Sa 2:24 hai người sẽ trở nên ~

1Cô 8:6 chỉ có ~ ĐCT và ~ Chúa

Êph 4:3 gìn giữ sự hiệp ~ có được nhờ thần khí

Êph 4:13 đến khi tất cả hiệp ~ trong đức tin

MỘT LÁT

, Ês 26:20 Hãy ẩn mình ~

MỘT MÌNH

, Gi 16:32 bỏ tôi lại ~. Nhưng tôi không ~

MỘT PHẦN MƯỜI

, Nê 10:38 Lê-vi phải dâng ~ của ~

Mal 3:10 đem thuế ~ vào kho

MỞ

, Mat 18:18 điều anh em ~ ở dưới đất

MỜI

, Mat 22:14 nhiều người được ~, ít được chọn

MỚI

, Ês 42:9 ta lại phán những việc ~

Gi 13:34 Tôi ban cho anh em một điều răn ~

Cv 17:21 bàn tán hoặc nghe điều ~ lạ

Kh 21:1 trời ~ và đất ~

Kh 21:5 Này! Ta đang làm mọi vật nên ~

, Sa 19:11 [thiên sứ] khiến kẻ ở trước cửa bị ~

Lê 19:14 không đặt chướng ngại trước người ~

Ês 35:5 mắt người ~ sẽ mở

Mat 15:14 kẻ dẫn đường đui ~

2Cô 4:4 chúa thế gian làm ~ tâm trí

MŨ TRẬN

, Êph 6:17 nhận ~ là sự giải cứu

MUA

, 1Cô 7:23 Anh em được ~ với giá cao

Kh 5:9 lấy huyết mình ~ người từ mọi chi phái

MÙA GẶT

, Mat 9:37 ~ thì trúng, thợ gặt thì ít

MÙA HẠ

, Mat 24:32 anh em biết ~ sắp đến

MỤC ĐÍCH

, 1Cô 9:26 chạy không phải là không ~

MỤC NÁT

, 1Cô 15:42 sống lại là thân thể không ~

MŨI TÊN

, Th 127:4 ~ trong tay dũng sĩ

MUỐI

, Sa 19:26 vợ Lót biến thành tượng ~

Mat 5:13 Anh em là ~ của đất

Cô 4:6 Lời nói phải nêm thêm ~

MUÔN MUÔN

, Kh 5:11 số các thiên sứ là ~

MUỘN

, Lu 12:45 đầy tớ nghĩ thầm: Chủ đến ~

MƯA

, Sa 7:12 ~ trút xuống đất suốt 40 ngày

Phu 11:14 ngài sẽ ban ~ thu và ~ xuân

Phu 32:2 Sự chỉ dẫn sa xuống như ~ nhẹ nhàng

Ês 55:10 Như ~ rơi xuống và không trở về

Mat 5:45 làm ~ cho người không công chính

MỨC

, Giê 30:11 Ta sẽ sửa dạy đúng ~

MƯỜI ĐIỀU RĂN

, Xu 34:28 viết trên hai bảng đá ~

MƯỢN

, Th 37:21 Kẻ gian ác ~ mà không trả

Ch 19:17 làm ơn cho kẻ thấp hèn là cho ngài ~

Lu 6:35 cho ~ mà không mong nhận lại

MƯU KẾ

, 2Cô 2:11 chẳng phải không biết ~ hắn

MƯU SĨ

, Ês 9:6 có danh là ~ Tuyệt Vời

MƯU TOAN

, Th 94:20 nhân danh luật pháp ~ gây hại

N

NA-IN

, Lu 7:11 ngài đến một thành tên là ~

NA-THAN

, 2Sa 12:7 ~ nói: Vua là người đó!

NÀI XIN

, Rô 12:1 ~ dựa vào lòng trắc ẩn

2Cô 5:20 ~ hòa thuận lại với ĐCT

1Ti 2:1 hãy dâng lời ~, cầu nguyện

Phlm 9 ~ dựa trên tình yêu thương

Hê 5:7 Đấng Ki-tô dâng lời ~ và thỉnh cầu

NẢN LÒNG

, 2Sử 15:7 hãy mạnh mẽ và đừng ~

Ch 24:10 ~ thì sức lực sẽ ít ỏi

Ga 6:9 nếu không ~ thì sẽ gặt

NAO NÚNG

, 1Tê 3:3 hầu không ai ~ trước hoạn nạn

NĂM

, Dân 14:34 40 ngày, một ngày bù cho một ~

NĂM TỰ DO

, Lê 25:10 Đó sẽ là ~ cho các ngươi

NẮM CHẮC

, Phl 2:16 ~ lời sự sống

NĂNG LỰC

, Xu 18:21 chọn những người nam có ~

NẶNG NỀ

, 1Gi 5:3 điều răn của ngài chẳng ~

NEO

, Hê 6:19 hy vọng như cái ~ cho sự sống

NÊ-BU-CÁT-NẾT-XA

, Đa 2:1 ~ thấy chiêm bao

NÊ-PHI-LIM

, Sa 6:4 có người ~ trên đất

NỀ NẾP

, 1Ti 3:2 Giám thị phải biết suy xét, sống ~

NẾM THỬ

, Th 34:8 Hãy ~ GHV tốt thay!

NỀN

, Rô 15:20 không xây trên ~ của người khác

1Cô 3:11 không thể đặt ~ khác ngoài Đấng Ki-tô

NGÃ

, Ch 24:16 Người công chính ~ bảy lần

Tr 4:10 người này ~, người kia đỡ dậy

1Cô 10:12 ai nghĩ mình đứng, coi chừng kẻo ~

NGÃ LÒNG

, Cô 3:21 hầu con cái không ~

NGANG HÀNG

, Phl 2:6 không chiếm địa vị ~ ĐCT

NGAY THẲNG

, Gp 1:8 Gióp ~ và trọn thành

NGÀY

, Th 84:10 Một ~ trong sân ngài

Êxê 4:6 một ~ thay cho một năm

Mat 24:36 ~ và giờ thì không ai biết

2Ph 3:8 một ~ như ngàn năm

NGÀY ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

, Gê 2:1 ~ đang đến!

Am 5:18 ~ sẽ có nghĩa gì?

Xô 1:14 ~ gần kề!

1Tê 5:2 ~ đến như kẻ trộm

2Tê 2:2 cho rằng ~ đến rồi

2Ph 3:12 ghi nhớ sự hiện diện của ~

NGÀY MAI

, Ch 27:1 Đừng khoe về ~

1Cô 15:32 ăn uống vì ~ sẽ chết

NGĂN

, Rô 8:39 không ~ cách tình yêu thương ĐCT

1Tê 2:16 ~ chúng tôi rao giảng cho dân ngoại

NGÂY NGÔ

, Ch 14:15 Kẻ ~ tin hết mọi lời

NGHE

, Ch 1:5 Người khôn ngoan ~, thu kiến thức

Êxê 2:7 truyền lời ta, dù chúng ~ hay không

Mat 17:5 Đây là Con yêu dấu, hãy ~ lời người

Lu 10:16 Ai ~ anh em là ~ tôi

Cv 4:19 ~ các ông thay vì ĐCT

Rô 10:14 Làm sao ~ nếu không ai giảng?

Gia 1:19 mau ~, chậm nói

NGHÈO

, 1Sa 2:8 ngài nhấc người ~ khỏi đống tro

Th 9:18 người ~ không bị quên mãi

Th 69:33 GHV lắng nghe người ~

Ch 30:8 đừng để con ~, đừng cho con giàu

Ch 30:9 khi ~ khó lại ăn cắp, làm ô danh

Lu 4:18 loan báo tin mừng cho người ~

Gi 12:8 anh em luôn có người ~ ở cùng mình

2Cô 6:10 bị xem là ~, làm nhiều người nên giàu

2Cô 8:2 sự ~ khổ khiến lòng rộng rãi nên dồi dào

2Cô 8:9 GS Ki-tô trở nên ~ vì anh em

Ga 2:10 phải nhớ đến người ~

NGHỆ THUẬT GIẢNG DẠY

, 2Ti 4:2 sửa dạy với ~

NGHI NGỜ

, Mat 21:21 nếu có đức tin và không ~

Gia 1:6 tiếp tục cầu xin với đức tin, không ~

Giu 22 thương xót người có mối ~

NGHỈ NGƠI

, Lu 12:19 tự nhủ: Hãy ~

NGHĨ

, Rô 12:3 đừng ~ cao quá về mình

NGHIÊM CẤM

, Cv 5:28 ~ nhân danh ấy dạy dỗ

NGHIÊN CỨU

, 1Ph 1:10 tìm tòi và ~ kỹ càng

NGOÀI

, 1Cô 5:13 ĐCT xét xử người ~ sao?

Cô 4:5 sống khôn ngoan với người ~ hội thánh

NGOẠI KIỀU

, Xu 22:21 Không được ngược đãi ~

Dân 9:14 một luật lệ cho ~ lẫn người bản xứ

Phu 10:19 Anh em phải yêu thương ~

NGOẠI TÌNH

, Xu 20:14 không được phạm tội ~

Mat 5:28 trong lòng đã phạm tội ~

Mat 19:9 ly dị vợ và cưới người khác là ~

1Cô 6:9 kẻ ~ chẳng được hưởng Nước ĐCT

NGOAN CỐ

, Cv 19:9 một số người ~ không chịu tin

NGỌC TRAI

, Mat 7:6 đừng quăng ~ cho heo

Mat 13:45 Nước Trời như lái buôn đi tìm ~

NGÓN TAY

, Xu 8:19 Đó là ~ của ĐCT!

Xu 31:18 bảng đá viết bởi ~ ĐCT

NGỘ SÁT

, Dân 35:6 thành mà người ~ đến trốn

NGÔI

, Th 45:6 ĐCT là ~ của ngài

Ês 6:1 tôi thấy GHV ngự trên ~ cao

Đa 7:9 Tôi quan sát đến khi các ~ được đặt

Mat 25:31 Con Người sẽ ngồi trên ~

Lu 1:32 ban cho ngài ~ Đa-vít

NGÔI LỜI

, Gi 1:1 Ban đầu có ~

NGỒI

, Th 110:1 Hãy ~ bên tay hữu ta

NGỒI LÊ ĐÔI MÁCH

, Ch 20:19 kẻ ưa ~

1Ti 5:13 ~ và xen vào chuyện người khác

NGÔN NGỮ

, Sa 11:7 làm xáo trộn ~

Xô 3:9 đổi ~ các dân thành ~ thanh sạch

Xa 8:23 mười người từ mọi ~

Cv 2:4 bắt đầu nói ~ khác

NGỢI KHEN

, 1Sử 16:25 GHV đáng ~ hơn cả

Th 147:1 thật vui thỏa và thích đáng khi ~ ngài!

Ch 27:2 Hãy để người ta ~ con

NGỢI KHEN GIA

, Th 146:1 Hỡi tâm hồn ta, hãy ~!

Th 150:6 Hỡi vật chi thở, hãy ~!

Kh 19:1 đám đông hô lớn: Hãy ~!

NGỦ

, Ch 6:10 ~ một chút, chợp mắt một chút

Ch 23:21 ~ gật sẽ mặc rách rưới

2Cô 6:5 đêm mất ~, lúc thiếu ăn

1Tê 5:6 chớ ~ tiếp như những người khác

NGUÔI NGOAI

, Giê 31:15 Ra-chên không chịu ~

NGUỒN

, Th 36:9 ~ sự sống ở nơi ngài

Giê 2:13 Chúng lìa bỏ ta, ~ nước sự sống

NGUY HIỂM

, Ch 22:3 thấy ~ và ẩn mình

2Cô 11:26 ~ trong thành, ~ trong hoang mạc

NGUYÊN NHÂN

, Tr 7:25 tìm ~ nằm sau sự việc

NGUYỀN RỦA

, Dân 23:8 Làm sao ~ người mà

Rô 12:14 Luôn chúc phước, chứ đừng ~

NGỰA

, Kh 6:2 Tôi thấy một con ~ bạch

Kh 19:11 kìa, có một con ~ bạch

NGỪNG

, Gp 37:14 ~ lại, xem kỹ việc diệu kỳ ĐCT

NGƯỢC ĐÃI

, Mat 5:10 Hạnh phúc cho người bị ~

Mat 13:21 khi bị ~ thì vấp ngã ngay

Mác 4:17 khi bị ~ thì họ vấp ngã

Mác 10:30 nhận được gấp trăm lần, cùng sự ~

Gi 15:20 Nếu họ ~ tôi, cũng sẽ ~ anh em

Rô 12:14 chúc phước cho kẻ ~

1Cô 4:12 bị ~, chúng tôi kiên nhẫn chịu đựng

NGƯỜI

, Êxê 18:4 ~ nào phạm tội thì sẽ chết

NGƯỜI CHĂN

, Ês 40:11 Như ~, ngài chăm sóc bầy

Êxê 34:2 ~ chiên lo nuôi chính mình!

Êxê 37:24 chỉ có một ~ là Đa-vít

Xa 13:7 Hãy đánh ~, và bầy hãy tan lạc

Mat 9:36 như chiên không có ~

Gi 10:11 ~ tốt lành hy sinh mạng sống vì chiên

Gi 10:14 Tôi là ~ tốt lành. Tôi biết chiên tôi

Gi 10:16 tất cả sẽ thành một bầy và có một ~

Êph 4:11 một số làm ~ bầy và thầy dạy

NGƯỜI CÙNG LÀM VIỆC

, 1Cô 3:9 ~ với ĐCT

NGƯỜI LẠ

, Gi 10:5 Chúng không quen tiếng ~

NGƯỜI NAM

, Lê 20:13 Nếu ~ ăn nằm cùng ~

NGƯỜI NHÀ

, Êph 2:19 anh em là ~ của ĐCT

NGƯỜI NỮ

, Sa 3:15 mối thù giữa ngươi và ~

Phu 31:12 tập hợp dân lại, người nam, ~

NGƯỜI THỪA KẾ

, Rô 8:17~ của ĐCT

Ga 3:29 dòng dõi Áp-ra-ham, ~ theo lời hứa

NGƯỢNG NGÙNG

, Êxr 9:6 ~, không ngước lên

NHÀ

, 2Sa 7:13 nó sẽ xây ~ cho danh ta

Th 27:4 trọn đời ở ~ GHV

Th 101:2 bước đi trọn thành trong ~ riêng

Th 127:1 Nếu GHV không xây ~

Ês 56:7 gọi là ~ cầu nguyện cho muôn dân

Ês 65:21 Dân ta sẽ xây ~ và ở

Lu 2:49 con phải ở trong ~ Cha con

Gi 2:16 Đừng biến ~ Cha thành nơi buôn bán!

Gi 14:2 Trong ~ Cha tôi có nhiều chỗ

Cv 5:42 không ngừng dạy từ ~ này sang ~ kia

Cv 7:48 không ngự trong ~ do tay người dựng

Cv 20:20 dạy trước công chúng, từ ~ này sang ~ kia

2Cô 5:1 tòa ~ tồn tại mãi trên trời

Hê 3:4 ~ nào cũng có người dựng nên

NHÀ BUÔN

, Kh 18:3 ~ giàu nhờ lối sống xa hoa nó

NHÁNH

, Gi 15:4 ~ nho không thể tự sinh trái

NHẢY MÚA

, Qu 11:34 con gái ông ra đón, ~

NHẮC

, Ch 17:9 ~ lại vấn đề chia rẽ bạn thiết

Êph 5:3 không nên ~ đến sự gian dâm

NHẮC NHỞ

, Th 119:24 Con chuộng lời ~ của ngài

2Ph 1:12 tôi có ý muốn là luôn ~ anh em

NHÂN CÁCH

, Êph 4:24 mặc lấy ~ mới

Cô 3:9 lột bỏ ~ cũ cùng việc làm của nó

NHÂN CHỨNG

, Phu 19:15 Phải dựa trên lời hai ~

Ês 43:10 Các con là ~ của ta

Mat 18:16 dựa trên lời hai hoặc ba ~

Kh 1:5 GS, ~ Trung Tín

Kh 11:3 hai ~ tiên tri trong 1.260 ngày

NHÂN TỪ

, Ch 11:17 Người ~, chính mình được ích

Ch 31:26 luật ~ ở trên lưỡi nàng

Cv 28:2 Cư dân đối xử rất đỗi ~

NHÂN TỪ BAO LA

, 1Cô 15:10 Lòng ~ không vô ích

2Cô 6:1 chớ nhận lòng ~ cách vô ích

2Cô 12:9 Lòng ~ của ta đủ rồi

NHẪN NẠI

, Ch 25:15 Nhờ ~, chiếm lòng quan tướng

NHẬN BIẾT

, Giê 31:34 ~ GHV, vì hết thảy đều biết ta

Phl 1:10 ~ điều quan trọng hơn

NHẬN LẤY

, Gp 2:10 Chẳng lẽ chỉ ~ điều lành từ ĐCT?

NHẬN RA

, Gp 6:24 hãy giúp tôi ~ lỗi lầm

NHẤT TRÍ

, Cv 15:25 ~ cử vài người

NHIỆT TÂM

, Rô 12:11 ~ nhờ thần khí

NHIỀU

, 1Tê 4:10 tiếp tục làm ~ hơn thế

NHO

, Ês 65:21 trồng vườn ~ và ăn trái

Mi 4:4 ngồi dưới cây ~ và cây vả mình

Mat 20:1 thuê người làm trong vườn ~

Mat 21:28 con hãy ra vườn ~ làm

Lu 20:9 Có người trồng vườn ~ rồi đi

Gi 15:1 Tôi là cây ~ thật

NHỎ

, Ês 60:22 Người rất ~ sẽ nên một ngàn

Lu 9:48 cư xử như người ~ hơn

Lu 16:10 trung tín trong việc ~ nhất

NHÓM HIỆP

, Êph 1:10 ~ muôn vật trong Đấng Ki-tô

NHÓM HỌP

, Hê 10:25 chớ bỏ việc ~ với nhau

NHỔ

, Mat 26:67 họ ~ vào mặt ngài và đấm ngài

NHỚ

, Gp 14:13 định một thời hạn rồi ~ lại con

Th 8:4 Phàm nhân là gì mà ngài ~ đến?

Tr 12:1 ~ Đấng Tạo Hóa trong thời thanh xuân

Lu 22:19 Hãy tiếp tục làm việc này để ~ đến tôi

1Cô 13:5 không ghi ~ điều gây tổn thương

Phl 1:8 tôi ~ anh em dường nào

Hê 10:32 hãy ghi ~ những ngày trước đây

NHU CẦU

, Rô 12:13 chia sẻ với người thánh theo ~

NHỤC DỤC

, Rô 1:27 đàn ông hun đốt ham muốn ~

NHỤC MẠ

, 1Ph 2:23 bị ~, ngài chẳng ~ lại

NI-NI-VE

, Gn 4:11 chẳng lẽ ta không xót thương ~?

NIÊM PHONG

, Đa 12:9 lời ấy phải ~ đến kỳ cuối cùng

NIỀM VUI

, Nê 8:10 ~ của GHV là thành lũy

Gi 16:22 không ai có thể lấy đi ~ anh em

Rô 15:13 ĐCT làm anh em đầy ~

1Tê 1:6 với ~ từ thần khí thánh

Hê 12:2~ đặt trước mặt, ngài chịu đựng

NÍN LẶNG

, Ês 53:7 như cừu cái ~ trước thợ xén lông

NỊNH

, Ch 26:28 miệng dua ~ gây hủy hoại

Ch 29:5 dua ~ người khác là giăng lưới

Rô 16:18 dùng lời ~ hót mà dụ dỗ

Giu 16 ~ bợ để được lợi

NOI THEO

, Hê 13:7 hãy ~ đức tin họ

NÓI

, Ch 14:23 ~ suông dẫn đến túng thiếu

Cv 15:32 ~ nhiều bài giảng để khích lệ

NÓI DỐI

, Th 101:7 kẻ ~ chẳng đứng trước con

Ch 19:22 thà làm người nghèo còn hơn làm kẻ ~

Gi 8:44 Ác Quỷ là kẻ ~ và cha sự ~

Cô 3:9 Đừng ~ nhau

2Tê 2:11 ngài để họ bị lừa gạt hầu tin lời ~

Tít 1:2 ĐCT là đấng không thể ~

NÓI PHẠM

, Mác 3:29 ~ đến thần khí

NÓI RIÊNG

, Ch 25:9 đừng tiết lộ điều được ~

NÓNG GIẬN

, Th 103:8 GHV chậm ~

Ch 14:17 mau ~ hành động dại dột

NÓNG LÒNG

, Rô 1:15 ~ công bố tin mừng

NÓNG TÍNH

, Ch 19:19 Kẻ ~ sẽ phải trả giá

NÔ-Ê

, Sa 6:9 ~ đồng đi với ĐCT thật

Mat 24:37 Thời ~ thế nào

NÔ LỆ

, Gi 8:34 ai làm điều tội lỗi là ~ cho tội lỗi

1Cô 7:23 đừng làm ~ cho loài người nữa

NỖ LỰC

, 2Ph 1:5 tha thiết dồn mọi ~

NỐI

, Ês 54:2 hãy ~ dây dài ra

NỢ

, Rô 1:14 Tôi mắc ~ người Hy Lạp

Rô 13:8 chỉ mắc ~ tình yêu thương

NƠI THÁNH

, Xu 25:8 làm một ~ cho ta

Th 73:17 đến khi vào ~ vĩ đại của ĐCT

NÚI

, Sa 7:20 Nước dâng cao hơn các ~

Th 24:3 Ai được lên ~ GHV?

Ês 2:3 hãy lên ~ của GHV

Ês 11:9 chẳng tàn phá chi trên ~ thánh ta

Đa 2:35 thành một ngọn ~ lớn, phủ khắp đất

NÚI Ô-LIU

, Lu 22:39 Ngài đi ra và đến ~

Cv 1:12 ~ gần Giê-ru-sa-lem

NUÔI

, Gi 21:17 GS phán: Hãy ~ chiên bé bỏng

NUÔNG CHIỀU

, Ch 29:21 ~, nó thành đứa vô ơn

NỮ HOÀNG

, 1V 10:1 ~ Sê-ba nghe về Sa-lô-môn

NƯỚC

, Dân 20:10 ~ từ vách đá chảy ra

Th 33:12 Hạnh phúc ~ nào có GHV làm ĐCT

Ch 20:5 Tư tưởng trong lòng như ~ sâu

Ch 25:25 như ~ mát cho người mỏi mệt

Ês 55:1 ai khát, hãy đến với nguồn ~!

Ês 66:8 Một ~ há ra đời trong một lúc?

Giê 2:13 Chúng lìa bỏ ta, nguồn ~ sự sống

Giê 50:38 các dòng ~ nó sẽ cạn khô

Xa 14:8 ~ sự sống tuôn ra từ Giê-ru-sa-lem

Mat 4:8 Ác Quỷ cho ngài xem mọi ~

Mat 6:10 Xin ~ Cha được đến

Mat 25:32 Mọi ~ sẽ được nhóm lại trước ngài

Mat 25:34 thừa hưởng ~ được chuẩn bị sẵn

Lu 12:32 Cha vui lòng ban ~ cho anh em

Lu 22:29 tôi lập giao ước với anh em về một ~

Gi 4:10 người sẽ cho chị ~ sự sống

Gi 18:36 ~ tôi không thuộc về thế gian

1Cô 15:24 ngài sẽ giao ~ cho ĐCT

Cô 1:13 chuyển chúng ta vào ~ của Con

Kh 1:6 lập thành ~, thành thầy tế lễ

Kh 7:17 dẫn đến các suối ~ sự sống

Kh 11:15 ~ của thế gian thành ~ của Chúa

Kh 17:1 đại kỹ nữ ngồi trên nhiều dòng ~

NƯỚC LỤT

, Sa 9:11 loài xác thịt không bị ~ diệt nữa

2Ph 2:5 Ngài giáng ~ trên thế gian

NƯỚC MẮT

, 2V 20:5 nghe lời cầu nguyện, thấy ~ con

Th 6:6 ~ ngập tràn chỗ gối đầu

Th 126:5 ai gieo giống, ~ tuôn tràn

Tr 4:1 thấy ~ của người bị áp bức

Cv 20:19 hầu việc Chúa với ~

Cv 20:31 không ngừng đổ ~ mà khuyên nhủ

Hê 5:7 Đấng Ki-tô dâng lời thỉnh cầu đầy ~

Kh 21:4 lau hết ~ trên mắt họ

NƯỚC TRỜI

, Mat 6:33 luôn tìm kiếm ~ trước hết

Mat 21:43 ~ được ban cho dân sinh bông trái

Mat 24:14 Tin mừng về ~ sẽ được rao truyền

Ga 5:21 không được thừa hưởng ~

NƯƠNG LONG

, Ch 5:19 mãn nguyện nơi ~ nàng

NƯƠNG NÁU

, Xô 3:12 ~ nơi danh GHV

Ô

Ô-LIU

, Th 52:8 tôi như cây ~ nơi nhà ĐCT

Rô 11:17 nhánh ~ hoang được ghép chung

Ô UẾ

, Lê 13:45 la lên: ~, ~!

Gp 14:4 người ~ nào sinh người tinh sạch?

Rô 1:24 phó họ cho ước muốn ~

2Cô 7:1 tẩy sạch khỏi mọi sự ~

Cô 3:5 những thứ như gian dâm, ~

ÔNG BÀ

, 1Ti 5:4 học báo đáp ~ cha mẹ

Ơ

, Ês 45:18 dựng trái đất để có người ~

ƠN

, Ês 26:10 kẻ ác được ~ vẫn làm ác

ƠN ĐƯỢC GỌI

, Êph 4:1 sống xứng đáng với ~

P

PHA TRỘN

, 2Cô 4:2 không ~ lời ĐCT

PHÁ ĐỔ

, Êxê 21:27 Ta sẽ ~, ~, ~ vương quyền

Rô 14:20 Đừng ~ công việc ĐCT

2Cô 10:4 sức mạnh để ~ các thành lũy

PHẢI LẼ

, Phl 4:5 cho mọi người thấy tính ~

PHÀM NHÂN

, Th 8:4 ~ là gì mà ngài nhớ đến?

PHẠM LỖI

, Mat 18:15 nếu anh em ~ với mình

PHẠM PHÁP

, Lu 22:37 Ngài bị kể vào hàng ~

PHẠM TỘI

, Sa 39:9 làm điều xấu xa mà ~ với ĐCT?

2Sa 12:13 Đa-vít nói: Tôi đã ~ cùng GHV

1V 8:46 chẳng có người nào không ~

Rô 3:23 mọi người đều ~, thiếu hụt sự vinh hiển

Gia 4:17 biết điều đúng mà không làm là ~

Gia 5:15 nếu có ~ thì sẽ được tha

1Gi 2:1 nếu ai ~, chúng ta có đấng giúp đỡ

PHÀN NÀN

, Cô 3:13 dù có lý do để ~

PHẢN BỘI

, Mat 26:21 một trong anh em sẽ ~ tôi

PHẢN LOẠN

, Ch 24:21 Đừng giao du với bọn ~

PHẢN NGHỊCH

, Dân 20:10 Hãy nghe, hỡi bọn ~!

1Sa 15:23 sự ~ giống tội bói toán

PHẢN ỨNG

, Gp 31:34 sợ ~ của đám đông

PHÁN QUYẾT

, Ês 26:9 ngài ra ~ cho trái đất

PHÁN XÉT

, Gi 5:22 Cha giao mọi quyền ~ cho Con

Cv 17:31 định một ngày ~ thế gian

1Cô 6:2 những người thánh sẽ ~ thế gian

1Cô 11:29 uống không xứng đáng, chuốc sự ~

1Ph 4:17 sự ~ bắt đầu từ nhà ĐCT

PHAO-LÔ

. Cũng xem SAU-LƠ, 1Cô 1:12 Tôi thuộc ~

PHÁT RA

, Lu 6:45 ~ điều tốt trong lòng

PHÂN

, Phu 23:13 đào lỗ rồi lấp ~ lại

PHÂN BIỆT

, Lê 11:47 ~ vật ô uế và tinh sạch

Hê 5:14 khả năng ~ điều đúng, điều sai

PHÂN TÂM

, 1Cô 7:35 phụng sự mà không bị ~

PHẦN

, Ai 3:24 GHV là ~ chia cho tôi

Đa 12:13 anh sẽ trỗi dậy nhận ~ mình

1Cô 13:9 chúng ta chỉ có một ~ sự hiểu biết

PHẦN THỪA KẾ

, Dân 18:20 Ta là ~ của con

Êph 1:18 sự giàu sang vinh hiển làm ~

1Ph 1:4 ~ không ô uế, không suy tàn

PHẦN THƯỞNG

, Cô 3:24 được GHV ban ~

PHÉP THUẬT

, Phu 18:10 chớ có ai thực hành ~

Cv 19:19 người thực hành ~ đem sách vở đốt

PHI-E-RƠ

, Mat 14:29 ~ đi trên mặt nước

Lu 22:54 ~ đi theo từ đằng xa

Gi 18:10 ~ chém đầy tớ của thầy tế lễ

Cv 12:5 ~ bị tù, hội thánh cầu nguyện

PHI-LÁT

, Gi 19:6 ~ bảo: Ta chẳng thấy ông ta có tội

PHI-LÍP

, Cv 8:26 thiên sứ GHV bảo ~

Cv 21:8 người rao truyền tin mừng là ~

PHI LÝ

, Lu 24:11 chuyện đó có vẻ ~ với các sứ đồ

PHI-NÊ-A

, Dân 25:7 ~ thấy thì cầm lấy giáo

PHỈ BÁNG

, Gp 2:5 ~ thẳng vào mặt ngài

Gp 2:9 Hãy ~ ĐCT rồi chết đi!

PHÍ TỔN

, Lu 14:28 trước hết tính ~

PHÍA SAU

, Lu 9:62 cầm cày mà nhìn lại ~

PHIỀN MUỘN

, Th 90:10 những năm ấy gian nan ~

PHÓ

, Th 31:5 xin ~ thác sự sống con

1Ph 2:23 ngài ~ mình cho đấng xét xử

1Ph 4:19 ~ mình cho Đấng Tạo Hóa

PHONG CÙI

, Lê 13:45 người ~ la: Ô uế!

Dân 12:10 Mi-ri-am bị giáng bệnh ~

Lu 5:12 kìa, có người ~ đầy mình!

PHÒNG

, Ês 26:20 Hỡi dân ta, hãy vào ~ trong

PHÓNG

, 1Sa 18:11 ~ nó: Ta ghim Đa-vít vào tường

PHÔ TRƯƠNG

, 1Gi 2:16 sự ~ của cải

PHÔI THAI

, Th 139:16 ngài thấy khi con là ~

PHỐI HỢP

, Rô 8:28 khiến mọi việc ~ với nhau

Êph 4:16 ~ với nhau bởi các khớp

PHÙ HỢP

, Lu 3:8 sinh trái ~ với sự ăn năn

PHỤ NỮ

, Ch 31:3 Đừng trao sinh lực cho ~

Kh 12:1 Một ~ khoác áo mặt trời

PHỤ TÁ HỘI THÁNH

, 1Ti 3:8 ~ phải nghiêm túc

PHỤC

, 1Cô 15:27 khiến muôn vật ~ dưới chân người

PHỤC TÙNG

, Lu 2:51 ngài tiếp tục ~ cha mẹ

Rô 13:1 hãy ~ các bậc cầm quyền

Hê 13:17 Hãy ~ những người dẫn đầu

1Ph 2:13 hãy ~ mọi quyền hành

PHỤC VỤ

, 1Sa 2:11 đứa bé ~ GHV trước mặt Hê-li

Mat 20:28 Con Người đến để ~

Mác 10:43 ai muốn làm lớn thì phải là người ~

2Cô 3:6 hội đủ điều kiện ~ giao ước mới

Ga 5:13 hãy lấy tình yêu thương ~ nhau

1Ph 4:10 dùng món quà để ~ nhau

PHUNG PHÍ

, Lu 15:13 ~ tài sản vào lối sống trụy lạc

PHỤNG SỰ

, Rô 12:1 đó chính là ~ ngài với lý trí

2Cô 6:4 cho thấy mình là người ~ ĐCT

PHÚT CHỐC

, Th 30:5 Cơn giận ngài, ta chịu ~

PHƯỚC

, Sa 1:28 ĐCT ban ~ cho họ và phán

Sa 32:26 không để ngài đi nếu chưa ban ~

Dân 6:24 Nguyện GHV ban ~ anh em

Phu 30:19 đặt trước mặt sự ban ~ và rủa sả

Qu 5:24 Người nhiều ~ nhất là Gia-ên

Ch 10:22 Ân ~ GHV làm cho giàu có

Mal 3:10 đổ ~ đến nỗi không chỗ chứa

Lu 6:28 chúc ~ cho người nguyền rủa

Gi 12:13 ~ cho đấng nhân danh GHV mà đến

Rô 12:14 chúc ~ cho kẻ ngược đãi

Q

QUẢ

, Lu 8:15 bền lòng sinh hoa kết ~

Gi 15:8 Cha được vinh hiển, anh em kết nhiều ~

QUAN

, Th 45:16 Ngài sẽ lập họ làm ~ trên đất

Ês 32:1 các ~ vì công lý mà cai trị

QUAN ĐIỂM

, 1V 18:21 đắn đo giữa hai ~

QUAN TÂM

, Th 41:1 ~ đến kẻ thấp hèn

Na 1:7 ~ đến người trú náu nơi ngài

1Cô 12:25 các bộ phận phải ~ lẫn nhau

1Ph 5:7 vì ngài ~ đến anh em

QUAN TÒA

, Lu 18:2 ~ không kính sợ, không nể ai

QUAN TRỌNG

, Mat 23:23 bỏ điều ~ trong Luật pháp

Ga 6:3 nghĩ mình ~ khi chẳng là gì

Phl 1:10 nhận biết điều ~ hơn

QUAN TRƯỞNG

, Ês 9:6 có danh là ~ Bình An

QUẢN GIA

, Lu 12:42 Ai là ~ trung tín, khôn ngoan?

1Cô 4:2 đòi hỏi người ~ phải trung tín

QUẢN LÝ

, Êph 1:10 lập một sự ~

QUẢN TRỊ

, Sa 1:28 hãy ~ mọi sinh vật

QUÁT THÁO

, Êph 4:31 tức giận, ~, lăng mạ

QUÂN LỰC

, Xa 4:6 Chẳng bởi ~, nhưng bởi thần khí

QUÂN THÙ

, Th 110:2 đi chinh phục giữa ~

QUÈ

, Ês 35:6 người ~ sẽ nhảy như nai

Mal 1:8 dâng con vật ~ quặt hay bệnh tật

QUÊN

, Phu 4:23 cẩn thận đừng ~ giao ước

Th 119:141 vẫn không ~ mệnh lệnh ngài

Ês 49:15 Có phụ nữ nào ~ con đang bú?

Phl 3:13 ~ đi những điều đằng sau

Hê 6:10 ĐCT chẳng ~ công việc anh em

QUỞ TRÁCH

, Tr 7:5 lời ~ của người khôn ngoan

QUY TẮC

, Ga 6:16 sống đúng theo ~

QUỶ

, Mat 8:28 hai người bị ~ ám

Cv 16:16 tớ gái bị ~ bói toán ám

1Cô 10:20 dân ngoại cúng tế các ~

1Cô 10:21 ăn tại bàn của các ~

Gia 2:19 ~ cũng tin và run sợ

QUÝ

, Ch 3:9 tôn kính GHV bằng điều ~ báu

Đa 9:23 anh là người rất đáng ~

Mat 6:26 Chẳng phải anh em ~ hơn chúng sao?

QUÝ MẾN

, Ch 8:30 được ngài đặc biệt ~

Phl 2:29 luôn ~ những anh như thế

QUÝ TRỌNG

, 1Cô 16:18 hãy ~ những người như thế

1Tê 5:13 hãy ~ họ vì công việc họ

QUYỀN

, Sa 3:16 chồng sẽ nắm ~ trên con

Êxê 21:27 tới khi đấng có ~ hợp pháp đến

1Cô 9:18 tránh lạm dụng ~

QUYỀN HÀNH

, Mat 28:18 Mọi ~ được giao cho tôi

Lu 4:6 Ta sẽ cho ngươi mọi ~

QUYỀN LỰC

, Ch 28:16 Người lãnh đạo lạm dụng ~

Xa 4:6 chẳng bởi ~, nhưng bởi thần khí

QUYỀN NĂNG

, Cv 1:8 nhận ~ khi thần khí thánh đến

2Cô 12:9 ~ ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối

QUYẾN DỤ

, Ch 7:21 Ả dùng lời ngon ngọt ~ anh

R

RA-CHÊN

, Sa 29:18 làm bảy năm để được ~

Giê 31:15 ~ thương khóc con mình

RA KHỎI

, Ês 52:11 ~ đó, đừng động đến điều ô uế

Kh 18:4 Hỡi dân ta, hãy ~

RA TRẬN

, 1Cô 14:8 ai sẽ chuẩn bị mà ~?

RÁC RƯỞI

, 1Cô 4:13 trở nên như ~ của thế gian

Phl 3:8 tôi xem chúng như ~

RAO GIẢNG

, Lu 8:1 GS ~ và loan báo tin mừng

Rô 10:14 Làm sao nghe nếu không ai ~?

2Ti 4:2 ~ lời ĐCT; cấp bách làm

2Ph 2:5 Nô-ê, người ~ sự công chính

RAO TRUYỀN

, Mat 9:35 GS ~ tin mừng Nước Trời

Mat 24:14 Tin mừng được ~ khắp đất

Cv 5:42 không ngừng dạy dỗ và ~

1Cô 11:26 tiếp tục ~ về sự chết của Chúa

RẮN

, Sa 3:4 ~ bèn nói với người nữ:

Gi 3:14 Môi-se treo con ~ thể nào

RẬP KHUÔN

, Rô 12:2 Đừng ~ theo thế gian

1Ph 1:14 đừng để bị ~ theo các ham muốn

RÈN LUYỆN

, Ch 22:6 ~ con trẻ trong đường phải đi

REO

, Gp 38:7 các ngôi sao ban sáng ~ mừng

Ês 65:14 Tôi tớ ta sẽ ~ hò vì lòng vui vẻ

RÊ-BÊ-CA

, Sa 26:7 ~ rất đẹp

RÊ-CÁP

, Giê 35:5 cốc đầy rượu trước người ~

RỄ

, Lu 8:13 vui mừng tiếp nhận, nhưng không có ~

Cô 2:7 đâm ~, vững vàng trong đức tin

RÊN XIẾT

, Êxê 9:4 đánh dấu trên trán người ~

RÌA

, Lê 23:22 không được gặt ~ ruộng

RÕ RÀNG

, 1Cô 14:8 kèn không trỗi tín hiệu ~

ROI

, Ch 13:24 Ai kiêng ~ vọt ghét con mình

RỒNG

, Kh 12:9 ~ lớn bị quăng xuống

RỘNG RÃI

, Ch 11:24 Người ~ cho sẽ nhận thêm

Ch 11:25 Người nào ~ sẽ thịnh vượng

1Ti 6:18 ~, sẵn sàng chia sẻ

Gia 1:5 tiếp tục xin, vì ngài ~ ban cho

RƠM

, Ês 65:25 sư tử sẽ ăn ~ rạ như bò

Mat 7:3 nhìn cọng ~ trong mắt anh em

1Cô 3:12 dùng ~ rạ để xây trên nền đó

RỦA

, Gi 7:49 dân không biết Luật pháp đáng ~

RUN RẨY

, Phl 2:12 nỗ lực để được c