Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

A7-C

Các sự kiện chính trong đời sống trên đất của Chúa Giê-su—Thánh chức vĩ đại tại Ga-li-lê (Phần 1)

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

SỰ KIỆN

MA-THI-Ơ

MÁC

LU-CA

GIĂNG

30

Ga-li-lê

Lần đầu Chúa Giê-su loan báo: “Nước Trời đã đến gần”

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Ca-na; Na-xa-rét; Ca-bê-na-um

Chữa lành con trai của viên quan; đọc từ cuộn Ê-sai; đến Ca-bê-na-um

4:13-16

 

4:16-31

4:46-54

Biển Ga-li-lê, gần Ca-bê-na-um

Gọi bốn môn đồ là Si-môn, Anh-rê, Gia-cơ và Giăng

4:18-22

1:16-20

5:1-11

 

Ca-bê-na-um

Chữa lành mẹ vợ Si-môn, người khác

8:14-17

1:21-34

4:31-41

 

Ga-li-lê

Chuyến rao giảng đầu tiên ở Ga-li-lê với bốn môn đồ

4:23-25

1:35-39

4:42, 43

 

Chữa lành người phong cùi; đoàn dân đi theo

8:1-4

1:40-45

5:12-16

 

Ca-bê-na-um

Chữa lành người bại liệt

9:1-8

2:1-12

5:17-26

 

Gọi Ma-thi-ơ; ăn với người thu thuế; câu hỏi về việc kiêng ăn

9:9-17

2:13-22

5:27-39

 

Giu-đê

Rao giảng trong nhà hội

   

4:44

 

31, Lễ Vượt Qua

Giê-ru-sa-lem

Chữa lành người bệnh ở Bết-da-tha; người Do Thái tìm giết ngài

     

5:1-47

Trở về từ Giê-ru-sa-lem (?)

Môn đồ bứt lúa trong ngày Sa-bát; “Chúa của ngày Sa-bát”

12:1-8

2:23-28

6:1-5

 

Ga-li-lê; biển Ga-li-lê

Chữa lành tay một người trong ngày Sa-bát; đoàn dân đi theo; chữa lành nhiều người

12:9-21

3:1-12

6:6-11

 

Núi gần Ca-bê-na-um

Chọn 12 sứ đồ

 

3:13-19

6:12-16

 

Gần Ca-bê-na-um

Nói Bài giảng trên núi

5:1–7:29

 

6:17-49

 

Ca-bê-na-um

Chữa lành đầy tớ của viên sĩ quan

8:5-13

 

7:1-10

 

Na-in

Làm con trai một góa phụ sống lại

   

7:11-17

 

Ti-bê-ri-át; Ga-li-lê (Na-in hoặc gần đó)

Giăng phái môn đồ đến gặp ngài; sự thật tiết lộ cho con trẻ; ách dễ chịu

11:2-30

 

7:18-35

 

Ga-li-lê (Na-in hoặc gần đó)

Người phụ nữ tội lỗi đổ dầu lên chân ngài; minh họa: con nợ

   

7:36-50

 

Ga-li-lê

Chuyến rao giảng thứ hai với 12 sứ đồ

   

8:1-3

 

Đuổi quỷ; tội không thể tha

12:22-37

3:19-30

   

Không ban dấu lạ, trừ dấu về Giô-na

12:38-45

     

Mẹ và các em trai đến; nói rằng các môn đồ là người thân của ngài

12:46-50

3:31-35

8:19-21