Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CÂU HỎI 20

Làm sao để nhận lợi ích tối đa khi đọc Kinh Thánh?

KHI ĐỌC KINH THÁNH, HÃY TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI SAU:

Điều này cho tôi biết gì về Giê-hô-va Đức Chúa Trời?

Phần này bổ sung cho thông điệp của Kinh Thánh như thế nào?

Tôi có thể áp dụng các câu Kinh Thánh này thế nào trong đời sống?

Làm sao tôi có thể dùng những câu này để giúp người khác?

“Lời ngài là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con”.

Thi thiên 119:105