Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

B11

Đền thờ vào thế kỷ thứ nhất

 1. Đặc điểm của đền thờ

 2. 1 Gian Chí Thánh

 3. 2 Gian Thánh

 4. 3 Bàn thờ dâng lễ vật thiêu

 5. 4 Bể đúc bằng kim loại

 6. 5 Sân Thầy Tế Lễ

 7. 6 Sân Y-sơ-ra-ên

 8. 7 Sân Phụ Nữ

 9. 8 Sân Dân Ngoại

 10. 9 Rào (Soreg)

 11. 10 Hành Lang Hoàng Gia

 12. 11 Hành Lang Sa-lô-môn

 13. 12 Thành Trì An-tô-ni-a