Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CÂU HỎI 15

Làm sao bạn có thể tìm được hạnh phúc?

“Thà một món rau mà có tình yêu thương, còn hơn bò vỗ béo mà có lòng căm ghét”.

Châm ngôn 15:17

“Ta, Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của con, đấng dạy dỗ con hầu con được ích, đấng hướng dẫn con trên đường phải đi”.

Ê-sai 48:17

“Hạnh phúc cho những người ý thức về nhu cầu tâm linh của mình, vì Nước Trời thuộc về họ”.

Ma-thi-ơ 5:3

“Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình”.

Ma-thi-ơ 22:39

“Anh em muốn người ta làm gì cho mình, hãy làm như vậy cho họ”.

Lu-ca 6:31

“Hạnh phúc cho những người nghe và giữ lời Đức Chúa Trời!”

Lu-ca 11:28

“Dù một người có dư dật thì của cải cũng không mang lại sự sống cho người ấy”.

Lu-ca 12:15

“Vậy nên, có thức ăn, áo mặc thì phải thỏa lòng”.

1 Ti-mô-thê 6:8

“Cho thì hạnh phúc hơn nhận”.

Công vụ 20:35