Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

A6-A

Biểu đồ: Các nhà tiên tri và vua của Giu-đa và Y-sơ-ra-ên (Phần 1)

Các vua của vương quốc Giu-đa phía nam gồm hai chi phái

997 TCN

Rê-hô-bô-am: 17 năm

980

A-bi-gia (A-bi-giam): 3 năm

978

A-sa: 41 năm

937

Giê-hô-sa-phát: 25 năm

913

Giê-hô-ram: 8 năm

kh. 906

A-cha-xia: 1 năm

kh. 905

Nữ hoàng A-tha-li: 6 năm

898

Giê-hô-ách: 40 năm

858

A-ma-xia: 29 năm

829

U-xi-a (A-xa-ria): 52 năm

Các vua của vương quốc Y-sơ-ra-ên phía bắc gồm mười chi phái

997 TCN

Giê-rô-bô-am: 22 năm

kh. 976

Na-đáp: 2 năm

kh. 975

Ba-ê-sa: 24 năm

kh. 952

Ê-lát: 2 năm

Xim-ri: 7 ngày (kh. 951)

Ôm-ri và Típ-ni: 4 năm

kh. 947

Ôm-ri (một mình): 8 năm

kh. 940

A-háp: 22 năm

kh. 920

A-cha-xia: 2 năm

kh. 917

Giê-hô-ram: 12 năm

kh. 905

Giê-hu: 28 năm

876

Giê-hô-a-cha: 14 năm

kh. 862

Giê-hô-a-cha và Giê-hô-ách: 3 năm

kh. 859

Giê-hô-ách (một mình): 16 năm

kh. 844

Giê-rô-bô-am II: 41 năm

  • Danh sách các nhà tiên tri

  • Giô-ên

  • Ê-li-gia

  • Ê-li-sê

  • Giô-na

  • A-mốt