Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CÂU HỎI 12

Có hy vọng nào cho người đã khuất?

“Đừng kinh ngạc về điều đó, vì giờ sẽ đến, khi mọi người trong mồ tưởng niệm nghe tiếng ngài và ra khỏi”.

Giăng 5:28, 29

“Sẽ có sự sống lại của người công chính và không công chính”.

Công vụ 24:15

“Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đứng trước ngai, và các cuộn sách được mở ra. Nhưng có một cuộn sách khác được mở ra, đó là cuộn sách sự sống. Những người chết được phán xét tùy theo việc làm của mình, dựa vào mọi điều viết trong các cuộn sách. Biển thả những người chết trong nó, sự chết và mồ mả cũng thả những người chết trong chúng, và mỗi người trong vòng họ được phán xét tùy theo việc làm của mình”.

Khải huyền 20:12, 13