Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CÂU HỎI 8

Đức Chúa Trời có gây ra đau khổ không?

“Đức Chúa Trời không bao giờ làm điều ác, Đấng Toàn Năng chẳng hề làm điều sai!”

Gióp 34:10

“Khi gặp thử thách, chớ có ai nói: ‘Đức Chúa Trời thử thách tôi’. Vì Đức Chúa Trời không thể bị thử thách bởi điều ác nào, và chính ngài cũng không dùng điều ác để thử thách ai”.

Gia-cơ 1:13

“Hãy trút hết mọi lo lắng cho ngài, vì ngài quan tâm đến anh em”.

1 Phi-e-rơ 5:7

“Đức Giê-hô-va không chậm trễ về lời hứa của ngài như một số người nghĩ, nhưng ngài kiên nhẫn với anh em vì chẳng muốn bất cứ ai bị hủy diệt mà muốn mọi người đều ăn năn”.

2 Phi-e-rơ 3:9