Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

A7-E

Các sự kiện chính trong đời sống trên đất của Chúa Giê-su—Thánh chức vĩ đại tại Ga-li-lê (Phần 3) và Giu-đê

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

SỰ KIỆN

MA-THI-Ơ

MÁC

LU-CA

GIĂNG

32, sau Lễ Vượt Qua

Biển Ga-li-lê; Bết-sai-đa

Trên thuyền đến Bết-sai-đa, Chúa Giê-su cảnh báo về men của người Pha-ri-si; chữa lành người mù

16:5-12

8:13-26

   

Vùng Sê-sa-rê Phi-líp

Các chìa khóa Nước Trời; báo trước cái chết và sự sống lại của ngài

16:13-28

8:27–9:1

9:18-27

 

Có thể là núi Hẹt-môn

Sự biến hình; Đức Giê-hô-va phán

17:1-13

9:2-13

9:28-36

 

Vùng Sê-sa-rê Phi-líp

Chữa lành đứa trẻ bị quỷ ám

17:14-20

9:14-29

9:37-43

 

Ga-li-lê

Báo trước cái chết của ngài một lần nữa

17:22, 23

9:30-32

9:43-45

 

Ca-bê-na-um

Trả thuế bằng đồng bạc từ miệng cá

17:24-27

     

Người lớn nhất trong Nước Trời; minh họa: con cừu lạc, đầy tớ không biết tha thứ

18:1-35

9:33-50

9:46-50

 

Ga-li-lê đến Sa-ma-ri

Trên đường đến Giê-ru-sa-lem, bảo môn đồ gác bỏ mọi thứ vì Nước Trời

8:19-22

 

9:51-62

7:2-10

Giai đoạn sau trong thánh chức ở Giu-đê

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

SỰ KIỆN

MA-THI-Ơ

MÁC

LU-CA

GIĂNG

32, Lễ Lều Tạm (hoặc Lễ Chòi Tạm)

Giê-ru-sa-lem

Dạy dỗ trong kỳ lễ; cảnh vệ được sai đến bắt ngài

     

7:11-52

Nói: “Tôi là ánh sáng của thế gian”; chữa lành người mù bẩm sinh

     

8:12–9:41

Có thể là Giu-đê

Phái 70 môn đồ; họ trở về vui mừng

   

10:1-24

 

Giu-đê; Bê-tha-ni

Minh họa: người Sa-ma-ri nhân lành; thăm nhà Ma-ri và Ma-thê

   

10:25-42

 

Có thể là Giu-đê

Dạy lời cầu nguyện mẫu một lần nữa; minh họa: người bạn đòi dai dẳng

   

11:1-13

 

Đuổi quỷ bởi ngón tay Đức Chúa Trời; vẫn chỉ ban dấu về Giô-na

   

11:14-36

 

Ăn với người Pha-ri-si; lên án sự giả hình của người Pha-ri-si

   

11:37-54

 

Minh họa: người giàu mà dại, quản gia trung tín

   

12:1-59

 

Chữa lành người phụ nữ tàn tật trong ngày Sa-bát; minh họa: hạt cải, men

   

13:1-21

 

32, Lễ Dâng Hiến

Giê-ru-sa-lem

Minh họa: người chăn tốt lành và chuồng chiên; người Do Thái cố ném đá ngài; đến Bê-tha-ni bên kia Giô-đanh

     

10:1-39