Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

B1

Thông điệp của Kinh Thánh

Giê-hô-va Đức Chúa Trời có quyền cai trị. Cách cai trị của ngài là ưu việt. Ý định của ngài đối với trái đất và nhân loại sẽ được hoàn thành.

Sau 4026 TCN

“Con rắn” nêu nghi vấn về quyền cai trị và cách cai trị của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va hứa sẽ dấy lên một “dòng dõi” sau này giày đạp con rắn, tức Sa-tan (Sáng thế 3:1-5, 15). Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va cho con người thời gian để tự cai trị dưới ảnh hưởng của con rắn.

1943 TCN

Đức Giê-hô-va nói với Áp-ra-ham rằng “dòng dõi” được hứa trước sẽ là một trong những con cháu của ông.—Sáng thế 22:18.

Sau 1070 TCN

Đức Giê-hô-va đoan chắc với vua Đa-vít và sau này với con trai ông là Sa-lô-môn rằng “dòng dõi” được hứa trước sẽ ra từ dòng tộc của họ.—2 Sa-mu-ên 7:12, 16; 1 Các vua 9:3-5; Ê-sai 9:6, 7.

29 CN

Đức Giê-hô-va xác nhận Chúa Giê-su là “dòng dõi” được hứa trước và là đấng kế vị ngôi vua Đa-vít.—Ga-la-ti 3:16; Lu-ca 1:31-33; 3:21, 22.

33 CN

Con rắn, tức Sa-tan, làm cho “dòng dõi” tạm thời bị thương qua việc khiến Chúa Giê-su bị giết. Đức Giê-hô-va làm cho Chúa Giê-su sống lại để lên trời và chấp nhận giá trị mạng sống hoàn hảo của Chúa Giê-su, qua đó cung cấp cơ sở để tha tội và ban sự sống vĩnh cửu cho con cháu A-đam.—Sáng thế 3:15; Công vụ 2:32-36; 1 Cô-rinh-tô 15:21, 22.

Khoảng 1914 CN

Chúa Giê-su quăng con rắn, tức Sa-tan, xuống trái đất và hắn bị hạn chế tại đó trong một thời gian ngắn.—Khải huyền 12:7-9, 12.

Tương lai

Chúa Giê-su giam cầm Sa-tan trong 1.000 năm và sau đó hủy diệt, tức giày đạp đầu hắn theo nghĩa tượng trưng. Ý định ban đầu của Đức Giê-hô-va đối với trái đất và nhân loại được hoàn thành, danh ngài không còn bị sỉ nhục và đường lối cai trị của ngài được biện minh.—Khải huyền 20:1-3, 10; 21:3, 4.