Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

A7

Các sự kiện chính trong đời sống trên đất của Chúa Giê-su—Giai đoạn trước khi bắt đầu thánh chức

Phúc âm theo trình tự thời gian

Những biểu đồ sau có kèm theo bản đồ cho thấy hành trình và các chuyến rao giảng của Chúa Giê-su. Các mũi tên trên bản đồ không miêu tả đường đi chính xác nhưng chỉ cho biết hướng đi. Chữ viết tắt “kh.” có nghĩa là “khoảng”.

Giai đoạn trước khi bắt đầu thánh chức

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

SỰ KIỆN

MA-THI-Ơ

MÁC

LU-CA

GIĂNG

3 TCN

Giê-ru-sa-lem, đền thờ

Thiên sứ Gáp-ri-ên báo trước sự ra đời của Giăng Báp-tít cho Xa-cha-ri

   

1:5-25

 

kh. 2 TCN

Na-xa-rét; Giu-đê Thiên sứ Gáp-ri-ên báo trước sự ra đời của Chúa Giê-su cho Ma-ri; cô đi thăm Ê-li-sa-bét

   

1:26-56

 

2 TCN

Vùng đồi Giu-đê

Giăng Báp-tít ra đời và được đặt tên; Xa-cha-ri tiên tri; Giăng sẽ ở trong hoang mạc

   

1:57-80

 

2 TCN, kh. 1 tháng 10

Bết-lê-hem

Chúa Giê-su được sinh ra; “Ngôi Lời đã trở thành người phàm”

1:1-25

 

2:1-7

1:14

Gần Bết-lê-hem; Bết-lê-hem

Thiên sứ loan báo tin mừng cho những người chăn cừu; thiên sứ ngợi khen Đức Chúa Trời; những người chăn cừu đến thăm hài nhi

   

2:8-20

 

Bết-lê-hem; Giê-ru-sa-lem

Chúa Giê-su chịu cắt bì (ngày thứ tám); cha mẹ đem ngài đến đền thờ trình diện (sau ngày thứ bốn mươi)

   

2:21-38

 

1 TCN hoặc 1 CN

Giê-ru-sa-lem; Bết-lê-hem; Ai Cập; Na-xa-rét

Các nhà chiêm tinh đến; gia đình trốn sang Ai Cập; Hê-rốt giết các bé trai; gia đình rời Ai Cập và cư ngụ tại Na-xa-rét

2:1-23

 

2:39, 40

 

12 CN, Lễ Vượt Qua

Giê-ru-sa-lem

Chúa Giê-su 12 tuổi tại đền thờ, đặt câu hỏi cho các thầy dạy đạo

   

2:41-50

 
 

Na-xa-rét

Trở về Na-xa-rét; tiếp tục vâng phục cha mẹ; học nghề thợ mộc; Ma-ri nuôi dạy thêm bốn con trai và các con gái (Mat 13:55, 56; Mác 6:3)

   

2:51, 52

 

29, mùa xuân

Hoang mạc, sông Giô-đanh

Giăng Báp-tít bắt đầu thánh chức

3:1-12

1:1-8

3:1-18

1:6-8