Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CÂU HỎI 16

Làm thế nào bạn có thể đối phó với nỗi lo lắng?

“Hãy trút gánh nặng cho Đức Giê-hô-va, ngài sẽ nâng đỡ anh em. Ngài chẳng bao giờ để người công chính vấp ngã”.

Thi thiên 55:22

“Kế hoạch người cần mẫn hẳn dẫn tới thành công, nhưng mọi kẻ hấp tấp ắt đi đến đói nghèo”.

Châm ngôn 21:5

“Đừng sợ chi vì ta ở với con. Đừng lo gì vì ta là Đức Chúa Trời của con. Ta sẽ thêm sức cho con, phải, ta sẽ giúp đỡ; phải, ta sẽ giữ chặt con bằng tay hữu công chính của ta”.

Ê-sai 41:10

“Có ai trong anh em lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không?”

Ma-thi-ơ 6:27

“Chớ bao giờ lo lắng về ngày mai, vì ngày mai có điều lo lắng của ngày mai. Ngày nào có đủ nỗi khổ của ngày đó”.

Ma-thi-ơ 6:34

“Nhận biết những điều quan trọng hơn”.

Phi-líp 1:10

“Đừng lo lắng bất cứ điều gì, nhưng trong mọi việc, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và tạ ơn mà trình lời thỉnh cầu của anh em cho Đức Chúa Trời; rồi sự bình an của Đức Chúa Trời, là điều vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ bảo vệ lòng và trí của anh em qua Đấng Ki-tô Giê-su”.

Phi-líp 4:6, 7