Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

A7-D

Các sự kiện chính trong đời sống trên đất của Chúa Giê-su—Thánh chức vĩ đại tại Ga-li-lê (Phần 2)

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

SỰ KIỆN

MA-THI-Ơ

MÁC

LU-CA

GIĂNG

31 hoặc 32

Vùng Ca-bê-na-um

Chúa Giê-su nói minh họa về Nước Trời

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

Biển Ga-li-lê

Làm yên bão từ trên thuyền

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

Vùng Ga-đa-ra

Cho các quỷ nhập vào bầy heo

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

Có thể là Ca-bê-na-um

Chữa lành người phụ nữ rong huyết; làm con gái Giai-ru sống lại

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

Ca-bê-na-um (?)

Chữa lành người mù và người câm

9:27-34

     

Na-xa-rét

Bị chối bỏ ở quê nhà lần nữa

13:54-58

6:1-5

   

Ga-li-lê

Chuyến rao giảng thứ ba ở Ga-li-lê; nới rộng công việc bằng cách phái các sứ đồ đi

9:35–11:1

6:6-13

9:1-6

 

Ti-bê-ri-át

Hê-rốt chém đầu Giăng Báp-tít; Hê-rốt hoang mang vì Chúa Giê-su

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

32, gần đến Lễ Vượt Qua (Gi 6:4)

Ca-bê-na-um (?); phía đông bắc biển Ga-li-lê

Các sứ đồ đi rao giảng về; Chúa Giê-su cho 5.000 người ăn

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

Phía đông bắc biển Ga-li-lê; Ghê-nê-xa-rết

Bị dân tôn làm vua; đi trên biển; chữa lành nhiều người

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

Ca-bê-na-um

Nói ngài là “bánh sự sống”; nhiều người bị vấp ngã và bỏ đi

     

6:22-71

32, sau Lễ Vượt Qua

Có thể là Ca-bê-na-um

Vạch trần truyền thống loài người

15:1-20

7:1-23

 

7:1

Phê-ni-xi; Đê-ca-bô-li

Chữa lành con gái của phụ nữ người Phê-ni-xi; cho 4.000 người ăn

15:21-38

7:24–8:9

   

Ma-ga-đan

Không ban dấu lạ, trừ dấu về Giô-na

15:39–16:4

8:10-12