Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CÂU HỎI 1

Đức Chúa Trời là ai?

“Nguyện mọi người biết rằng chỉ mình ngài, danh là Giê-hô-va, là Đấng Tối Cao trên khắp trái đất”.

Thi thiên 83:18

“Hãy biết rằng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Ngài là đấng dựng nên chúng ta, chúng ta thuộc về ngài”.

Thi thiên 100:3

“Ta là Đức Giê-hô-va. Ấy là danh ta; ta không trao vinh quang ta cho ai khác, hoặc nhường sự ngợi khen ta cho tượng khắc”.

Ê-sai 42:8

“Ai kêu cầu danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu”.

Rô-ma 10:13

“Hiển nhiên, ngôi nhà nào cũng có người dựng nên, còn đấng dựng nên muôn vật chính là Đức Chúa Trời”.

Hê-bơ-rơ 3:4

“Hãy ngước mắt lên trời xem! Ai đã tạo các vật ấy? Chính là đấng đem đạo quân chúng ra theo số và gọi hết thảy theo tên. Vì sức ngài vô biên, quyền năng ngài đáng sợ nên không vật nào thiếu”.

Ê-sai 40:26