Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

B8

Đền thờ do Sa-lô-môn xây

 1. Đặc điểm của đền thờ

 2. 1 Gian Chí Thánh (1V 6:16, 20)

 3. 2 Gian Thánh (2Sử 5:9)

 4. 3 Các phòng trên mái (2Sử 3:8, 9)

 5. 4 Các phòng xung quanh (1V 6:5, 6, 10)

 6. 5 Gia-kin (1V 7:21; 2Sử 3:17)

 7. 6 Bô-ô (1V 7:21; 2Sử 3:17)

 8. 7 Sảnh (1V 6:3; 2Sử 3:4)

 9. 8 Bàn thờ bằng đồng (2Sử 4:1)

 10. 9 Bục bằng đồng (2Sử 6:13)

 11. 10 Sân trong (1V 6:36)

 12. 11 Bể đúc bằng kim loại (1V 7:23)

 13. 12 Các cỗ xe (1V 7:27)

 14. 13 Lối ra vào bên hông (1V 6:8)

 15. 14 Các phòng ăn (1Sử 28:12)