Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CÂU HỎI 3

Ai là tác giả của Kinh Thánh?

“Môi-se ghi lại mọi lời của Đức Giê-hô-va”.

Xuất Ai Cập 24:4

“Đa-ni-ên mơ thấy một giấc chiêm bao và các khải tượng hiện ra trong đầu ông khi nằm trên giường. Đa-ni-ên ghi lại giấc chiêm bao; ông ghi lại toàn bộ những điều đó”.

Đa-ni-ên 7:1

“Khi tiếp nhận lời Đức Chúa Trời mà anh em nghe nơi chúng tôi, anh em đã chấp nhận đó là lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải lời của con người, vì đó thật là lời ngài”.

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13

“Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn, hữu ích cho việc dạy dỗ”.

2 Ti-mô-thê 3:16

“Không hề có lời tiên tri nào ra bởi ý muốn của loài người, nhưng người ta nói những điều đến từ Đức Chúa Trời khi được thần khí thánh thúc đẩy”.

2 Phi-e-rơ 1:21