Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CÂU HỎI 6

Kinh Thánh tiên tri điều gì về Đấng Mê-si?

LỜI TIÊN TRI

“Về phần ngươi, hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta,... từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một vị sẽ cai trị Y-sơ-ra-ên”.

Mi-chê 5:2

ỨNG NGHIỆM

“Sau khi Chúa Giê-su sinh ra ở thành Bết-lê-hem thuộc xứ Giu-đê vào thời vua Hê-rốt, kìa, có các nhà chiêm tinh từ Đông Phương đi đến Giê-ru-sa-lem”.

Ma-thi-ơ 2:1

LỜI TIÊN TRI

“Các áo của con, chúng đem chia nhau; y phục của con, chúng bắt thăm lấy”.

Thi thiên 22:18

ỨNG NGHIỆM

“Khi đã đóng đinh Chúa Giê-su trên cây cột, quân lính lấy các áo ngoài của ngài và chia làm bốn... Nhưng [áo trong] không có đường may mà được dệt nguyên từ trên xuống dưới. Vì thế họ nói với nhau: ‘Chúng ta đừng xé nó, nhưng hãy bắt thăm để xem ai sẽ được’”.

Giăng 19:23, 24

LỜI TIÊN TRI

“Mọi xương cốt người, ngài gìn giữ cả, dẫu cho một cái cũng không bị gãy”.

Thi thiên 34:20

ỨNG NGHIỆM

“Khi đến chỗ Chúa Giê-su, họ thấy ngài đã chết nên không đánh gãy chân ngài”.

Giăng 19:33

LỜI TIÊN TRI

“Người bị đâm chính vì sai phạm chúng con”.

Ê-sai 53:5

ỨNG NGHIỆM

“Một tên lính lấy giáo đâm vào sườn ngài, máu và nước liền chảy ra”.

Giăng 19:34

LỜI TIÊN TRI

“Họ bèn trả tiền công cho tôi là 30 miếng bạc”.

Xa-cha-ri 11:12, 13

ỨNG NGHIỆM

“Sau đó, một trong 12 sứ đồ gọi là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đến gặp các trưởng tế và hỏi: ‘Các ông sẽ cho tôi gì để tôi nộp người cho các ông?’. Họ thỏa thuận với hắn 30 miếng bạc”.

Ma-thi-ơ 26:14, 15; 27:5