Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CÂU HỎI 5

Kinh Thánh chứa đựng thông điệp nào?

“Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ. Người sẽ giày đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ cắn gót chân người”.

Sáng thế 3:15

“Nhờ dòng dõi con mà mọi dân tộc trên đất sẽ đạt được ân phước cho mình, vì con đã nghe lời ta”.

Sáng thế 22:18

“Xin Nước Cha được đến, ý Cha được thực hiện ở dưới đất cũng như trên trời”.

Ma-thi-ơ 6:10

“Về phần Đức Chúa Trời, đấng ban sự bình an, không lâu nữa ngài sẽ giày đạp Sa-tan dưới chân anh em”.

Rô-ma 16:20

“Khi muôn vật đã phục mình, chính Con cũng sẽ phục đấng đã khiến muôn vật phải phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời là mọi sự cho mọi người”.

1 Cô-rinh-tô 15:28

“Áp-ra-ham và dòng dõi của ông đã nhận các lời hứa... [Dòng dõi] là Đấng Ki-tô. Ngoài ra, nếu thuộc về Đấng Ki-tô, anh em thật sự là dòng dõi của Áp-ra-ham”.

Ga-la-ti 3:16, 29

“Nước của thế gian nay trở thành Nước của Chúa chúng ta và Đấng Ki-tô của ngài, ngài sẽ trị vì muôn đời bất tận”.

Khải huyền 11:15

“Vậy, con rồng lớn ấy bị quăng xuống; đó là con rắn xưa kia, gọi là Ác Quỷ và Sa-tan, là kẻ lừa gạt toàn thể dân cư trên đất; hắn bị quăng xuống trái đất, các thiên sứ của hắn cũng bị quăng xuống cùng với hắn”.

Khải huyền 12:9

“Thiên sứ ấy bắt con rồng, tức con rắn xưa kia, là Ác Quỷ và Sa-tan, rồi xiềng hắn lại trong 1.000 năm”.

Khải huyền 20:2