Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Các chữ viết tắt

Ds

Dịch sát

Hê-bơ-rơ

HL

Hy Lạp

ĐCT

Đức Chúa Trời

GHV

Đức Giê-hô-va

GS

Chúa Giê-su

CN

Công nguyên

TCN

Trước công nguyên

CH

Chương

0

Lời ghi chú đầu bài

cm

xen-ti-mét

g

gam

kg

ki-lô-gam

km

ki-lô-mét

m

mét