Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CÂU HỎI 19

Các sách trong Kinh Thánh có nội dung gì?

PHẦN KINH THÁNH TIẾNG HÊ-BƠ-RƠ (“CỰU ƯỚC”)

NGŨ THƯ (5 SÁCH):

Sáng thế, Xuất Ai Cập, Lê-vi, Dân số, Phục truyền luật lệ

Từ thời sáng tạo đến thời thành lập nước Y-sơ-ra-ên xưa

SÁCH LỊCH SỬ (12 SÁCH):

Giô-suê, Quan xét, Ru-tơ

Dân Y-sơ-ra-ên vào Đất Hứa và những biến cố sau đó

1 và 2 Sa-mu-ên, 1 và 2 Các vua, 1 và 2 Sử ký

Lịch sử của nước Y-sơ-ra-ên đến khi thành Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt

Ê-xơ-ra, Nê-hê-mi, Ê-xơ-tê

Lịch sử dân Do Thái sau khi trở về từ Ba-by-lôn, xứ lưu đày

SÁCH THƠ CA (5 SÁCH):

Gióp, Thi thiên, Châm ngôn, Truyền đạo, Nhã ca

Bộ sưu tập thơ ca và những lời khôn ngoan

SÁCH TIÊN TRI (17 SÁCH):

Ê-sai, Giê-rê-mi, Ai ca, Ê-xê-chi-ên, Đa-ni-ên, Ô-sê, Giô-ên, A-mốt, Áp-đia, Giô-na, Mi-chê, Na-hum, Ha-ba-cúc, Xô-phô-ni, Ha-gai, Xa-cha-ri, Ma-la-chi

Lời tiên tri, tức lời báo trước, liên quan đến dân Đức Chúa Trời

PHẦN KINH THÁNH TIẾNG HY LẠP (“TÂN ƯỚC”)

PHÚC ÂM (4 SÁCH):

Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng

Đời sống và thánh chức của Chúa Giê-su

CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ (1 SÁCH):

Lịch sử về sự khởi đầu hội thánh đạo Đấng Ki-tô và hoạt động truyền giáo

LÁ THƯ (21 SÁCH):

Rô-ma, 1 và 2 Cô-rinh-tô, Ga-la-ti, Ê-phê-sô, Phi-líp, Cô-lô-se, 1 và 2 Tê-sa-lô-ni-ca

Các lá thư gửi đến nhiều hội thánh đạo Đấng Ki-tô

1 và 2 Ti-mô-thê, Tít, Phi-lê-môn

Các lá thư gửi đến cá nhân tín đồ đạo Đấng Ki-tô

Hê-bơ-rơ, Gia-cơ, 1 và 2 Phi-e-rơ, 1, 2, và 3 Giăng, Giu-đe

Các lá thư gửi đến tín đồ đạo Đấng Ki-tô

KHẢI HUYỀN (1 SÁCH):

Một loạt khải tượng mang tính tiên tri mà sứ đồ Giăng nhận được