Mwanzo 50:1-26

  • Yosefu anamuzika Yakobo katika inchi ya Kanaani (1-14)

  • Yosefu anahakikishia ndugu zake kwamba amewasamehe (15-21)

  • Siku za mwisho za Yosefu na kifo chake (22-26)

    • Maagizo ya Yosefu kuhusu mifupa yake (25)

50  Kisha Yosefu akajitupa juu ya baba yake+ na akalia juu yake na kumubusu.  Kisha Yosefu akaamuru watumishi wake, wanganga, wamupakae baba yake dawa ili asioze.+ Kwa hiyo waganga hao wakamupakaa Israeli dawa ili asioze,  na wakatumia siku makumi ine (40) za kuenea kwa ajili yake, kwa maana huu ndio muda kamili wenye ulitumiwa ili kumupakaa mutu dawa ili asioze, na Wamisri wakaendelea kutoa machozi kwa ajili yake kwa siku makumi saba (70).  Wakati siku za kumuombolezea ziliisha, Yosefu akawaambia watu wa makao* ya Farao, kwa kusema: “Kama nimekubaliwa mbele ya macho yenu, mumupatie Farao ujumbe huu:  ‘Baba yangu aliniapisha,+ kwa kusema: “Angalia! Niko karibu kufa.+ Unapaswa kunizika katika kaburi langu,+ lenye nimechimba katika inchi ya Kanaani.”+ Tafazali, acha niende kumuzika baba yangu, kisha nitarudia.’”  Farao akajibu: “Uende na umuzike baba yako kama vile alikuapisha.”+  Kwa hiyo Yosefu akaenda kumuzika baba yake, na watumishi wote wa Farao wakaenda pamoja naye, wazee+ wa makao ya Farao na wazee wote wa inchi ya Misri  na watu wote wa nyumba ya Yosefu na ndugu zake na watu wa nyumba ya baba yake.+ Waliacha tu katika inchi ya Gosheni watoto wao wadogo na makundi yao na mifugo yao.  Magari+ na wapanda-farasi walienda pamoja naye; na kambi ilikuwa kubwa sana. 10  Kisha wakafika kwenye kiwanja cha kupigia-pigia nafaka cha Atadi, katika eneo la Yordani, na wakaomboleza sana kule na kulia kwa uchungu, na akaendelea kumuombolezea baba yake kwa siku saba (7). 11  Wakaaji wa inchi, Wakanaani, wakawaona wakiomboleza kwenye kiwanja cha kupigia-pigia nafaka cha Atadi, mara moja wakasema: “Haya ni maombolezo makubwa ya Wamisri!” Ndiyo sababu mahali pale paliitwa Abel-misraimu,* penye kuwa katika eneo la Yordani. 12  Kwa hiyo wana wa Yakobo wakamufanyia kama vile alikuwa amewaagiza.+ 13  Wana wake wakamupeleka mupaka katika inchi ya Kanaani na wakamuzika katika pango la shamba la Makpela, shamba lenye kuwa mbele ya Mamre na lenye Abrahamu alinunua kwa Efroni Muhiti ili likuwe mahali pa kuzikia.+ 14  Kisha kumuzika baba yake, Yosefu akarudia Misri pamoja na ndugu zake na wale wote wenye walienda pamoja naye ili kumuzika baba yake. 15  Wakati ndugu za Yosefu waliona kwamba baba yao amekufa, wakasema: “Pengine Yosefu anatuwekea chuki na pengine atatulipiza uovu wote wenye tulimutendea.”+ 16  Kwa hiyo wakatuma ujumbe huu kwa Yosefu: “Baba yako alitoa amri hii mbele akufe: 17  ‘Mutamuambia Yosefu hivi: “Tafazali, ninakuomba usamehe kosa la ndugu zako na zambi yenye walifanya kwa kukuumiza kwa namna hiyo.”’ Sasa, tafazali, usamehe kosa la watumishi wa Mungu wa baba yako.” Na Yosefu akalia wakati walizungumuza naye. 18  Kisha ndugu zake wakakuja na kuinama mbele yake na kusema: “Sisi hapa sasa tuko watumwa wako!”+ 19  Yosefu akawaambia: “Musiogope. Je, mimi niko pahali pa Mungu? 20  Hata kama mulitaka kuniumiza,+ Mungu alikuwa na nia ya kufanya mambo yageuke kuwa ya muzuri na kulinda uzima wa watu wengi, kama vile munaona leo.+ 21  Kwa hiyo sasa musiogope. Nitaendelea kuwapatia ninyi na watoto wenu chakula.”+ Hivyo akawafariji na akazungumuza nao kwa njia ya kuwatuliza. 22  Na Yosefu akaendelea kukaa Misri, yeye pamoja na watu wa nyumba ya baba yake, na Yosefu akaishi miaka mia moja na kumi (110). 23  Yosefu akaona kizazi cha tatu (3) cha wana wa Efraimu,+ pia wana wa Makiri,+ mwana wa Manase. Walizaliwa kwenye magoti ya Yosefu.* 24  Mwishowe Yosefu akaambia ndugu zake: “Niko karibu kufa, lakini Mungu hatakosa kuelekeza uangalifu wake juu yenu,+ na hakika atawatosha katika inchi hii na kuwapeleka katika inchi yenye aliapia Abrahamu, Isaka, na Yakobo.”+ 25  Kwa hiyo Yosefu akaapisha wana wa Israeli, kwa kusema: “Mungu hatakosa kuelekeza uangalifu wake juu yenu. Munapaswa kutosha mifupa yangu hapa na kuenda nayo.”+ 26  Na Yosefu akakufa na miaka mia moja na kumi (110), na wakafanya mipango ili mwili wake upakaliwe dawa kusudi usioze,+ na akatiwa katika sanduku kule Misri.

Maelezo ya Chini

Ao “watu wa nyumba.”
Maana yake “Maombolezo ya Wamisri.”
Ni kusema, walitendewa kama wana na walipendelewa sana.