Mwanzo 36:1-43

  • Wazao wa Esau (1-30)

  • Wafalme na mashehe wa Edomu (31-43)

36  Hii ndiyo historia ya Esau, ni kusema, Edomu.+  Esau alichukua bibi zake kati ya mabinti wa Kanaani: Ada+ binti ya Eloni Muhiti;+ na Oholibama+ binti ya Ana, mujukuu wa Sibeoni Muhivi;  na Basemati,+ binti ya Ishmaeli, dada ya Nebayoti.+  Ada akamuzalia Esau, Elifazi, naye Basemati akamuzaa Reueli,  na Oholibama akamuzaa Yeushi, Yalamu, na Kora.+ Hao ndio wana wa Esau, wenye alizaa katika inchi ya Kanaani.  Kisha mambo hayo Esau akachukua bibi zake, watoto wake wanaume, watoto wake wanamuke, na watu wote wa* nyumba yake, mifugo yake na wanyama wake wengine wote, na mali yote yenye alikuwa amekusanya+ katika inchi ya Kanaani na akahamia katika inchi ingine mbali kidogo na Yakobo ndugu yake.+  Kwa sababu mali zao zilikuwa nyingi sana na haikuwezekana waishi pamoja, na inchi yenye walikuwa wanaishi ndani yake* haikukuwa na nafasi kwa ajili ya wao wote kwa sababu ya mifugo yao.  Kwa hiyo Esau akaanza kuishi katika eneo lenye milima la Seiri.+ Esau ni Edomu.+  Na hii ndiyo historia ya Esau baba ya Edomu katika eneo lenye milima la Seiri.+ 10  Haya ndiyo majina ya wana wa Esau: Elifazi mwana wa Ada, bibi ya Esau; Reueli mwana wa Basemati, bibi ya Esau.+ 11  Wana wa Elifazi walikuwa Temani,+ Omari, Sefo, Gatamu, na Kenasi.+ 12  Timna akakuwa suria* wa Elifazi, mwana wa Esau. Kisha wakati fulani akamuzalia Elifazi, Amaleki.+ Hao ndio wana wa Ada, bibi ya Esau. 13  Hawa ndio wana wa Reueli: Nahati, Zera, Shamma, na Miza. Hao ndio walikuwa wana wa Basemati,+ bibi ya Esau. 14  Hawa ndio walikuwa wana wa Oholibama binti ya Ana, mujukuu wa Sibeoni, bibi ya Esau: Yeushi, Yalamu, na Kora. 15  Hawa ndio mashehe* wa wana wa Esau:+ Wana wa Elifazi, muzaliwa wa kwanza wa Esau: Shehe Temani, Shehe Omari, Shehe Sefo, Shehe Kenasi,+ 16  Shehe Kora, Shehe Gatamu, na Shehe Amaleki. Hao ndio mashehe wa Elifazi+ katika inchi ya Edomu. Hao ndio wana wa Ada. 17  Hawa ndio wana wa Reueli, mwana wa Esau: Shehe Nahati, Shehe Zera, Shehe Shama, na Shehe Miza. Hao ndio mashehe wa Reueli katika inchi ya Edomu.+ Hao ndio wana wa Basemati, bibi ya Esau. 18  Mwishowe hawa ndio wana wa Oholibama, bibi ya Esau: Shehe Yeushi, Shehe Yalamu, na Shehe Kora. Hao ndio mashehe wa Oholibama binti ya Ana, bibi ya Esau. 19  Hao ndio wana wa Esau, na hao ndio mashehe wao. Esau ni Edomu.+ 20  Hawa ndio wana wa Seiri, Muhori, wakaaji wa inchi hiyo:+ Lotani, Shobali, Sibeoni, na Ana,+ 21  Dishoni, Ezeri, na Dishani.+ Hao ndio mashehe wa ule Muhori, wana wa Seiri, katika inchi ya Edomu. 22  Wana wa Lotani walikuwa Hori na Hemamu, na dada ya Lotani alikuwa Timna.+ 23  Hawa ndio wana wa Shobali: Alvani, Manahati, Ebali, Shefo, na Onamu. 24  Hawa ndio wana wa Sibeoni:+ Aya na Ana. Huyu ndiye Ana mwenye alipata chemchemi za maji ya moto katika jangwa wakati alikuwa anachunga punda wa Sibeoni baba yake. 25  Hawa ndio watoto wa Ana: Dishoni na Oholibama binti ya Ana. 26  Hawa ndio wana wa Dishoni: Hemdani, Eshbani, Itrani, na Kerani.+ 27  Hawa ndio wana wa Ezeri: Bilhani, Zaavani, na Akani. 28  Hawa ndio wana wa Dishani: Usi na Arani.+ 29  Hawa ndio mashehe wa Wahori: Shehe Lotani, Shehe Shobali, Shehe Sibeoni, Shehe Ana, 30  Shehe Dishoni, Shehe Ezeri, na Shehe Dishani.+ Hao ndio mashehe wa Wahori kulingana na mashehe wao katika inchi ya Seiri. 31  Sasa hawa ndio wafalme wenye walitawala katika inchi ya Edomu+ mbele ya mufalme yeyote kutawala juu ya Waisraeli.*+ 32  Bela mwana wa Beori alitawala Edomu, na jina la muji wake lilikuwa Dinhaba. 33  Wakati Bela alikufa, Yobabu mwana wa Zera kutoka Bosra akaanza kutawala pa nafasi yake. 34  Wakati Yobabu alikufa, Hushamu kutoka katika inchi ya Watemani akaanza kutawala pa nafasi yake. 35  Wakati Hushamu alikufa, Hadadi mwana wa Bedadi, mwenye alishinda Wamidiani+ katika eneo* la Moabu akaanza kutawala pa nafasi yake, na jina la muji wake lilikuwa Aviti. 36  Wakati Hadadi alikufa, Samla kutoka Masreka akaanza kutawala pa nafasi yake. 37  Wakati Samla alikufa, Shauli kutoka Rehoboti pembeni ya ule Muto akaanza kutawala pa nafasi yake. 38  Wakati Shauli alikufa, Baal-hanani mwana wa Akbori akaanza kutawala pa nafasi yake. 39  Wakati Baal-hanani mwana wa Akbori alikufa, Hadari akaanza kutawala pa nafasi yake. Jina la muji wake lilikuwa Pau, na jina la bibi yake lilikuwa Mehetabeli binti ya Matredi binti ya Mezahabu. 40  Basi haya ndiyo majina ya mashehe wa Esau kulingana na familia zao, kulingana na maeneo yao: Shehe Timna, Shehe Alva, Shehe Yeteti,+ 41  Shehe Oholibama, Shehe Ela, Shehe Pinoni, 42  Shehe Kenasi, Shehe Temani, Shehe Mibsari, 43  Shehe Magdieli, na Shehe Iramu. Hao ndio mashehe wa Edomu kulingana na makao yao katika inchi yenye waliriti.+ Huyu ndiye Esau baba ya Edomu.+

Maelezo ya Chini

Ao “nafsi zote za.”
Ao “wanaishi ndani yake kama wageni.”
Shehe alikuwa mukubwa wa kabila.
Tnn., “wana wa Israeli.”
Tnn., “shamba.”