Mwanzo 10:1-32

  • Oroza ya majina ya mataifa (1-32)

    • Wazao wa Yafeti (2-5)

    • Wazao wa Hamu (6-20)

      • Nimrodi anamupinga Yehova (8-12)

    • Wazao wa Shemu (21-31)

10  Hii ndiyo historia ya wana wa Noa, Shemu,+ Hamu, na Yafeti. Walizaa wana kisha Garika.+  Wana wa Yafeti walikuwa Gomeri,+ Magogu,+ Madai, Yavani, Tubali,+ Mesheki,+ na Tirasi.+  Wana wa Gomeri walikuwa Ashkenazi,+ Rifati, na Togarma.+  Wana wa Yavani walikuwa Elisha,+ Tarshishi,+ Kitimu,+ na Dodanimu.  Kutokana na hawa wakaaji wa visiwa walienea kila mahali katika inchi zao, kulingana na luga zao na familia zao na mataifa yao.  Wana wa Hamu walikuwa Kushi, Misraimu,+ Putu,+ na Kanaani.+  Wana wa Kushi walikuwa Seba,+ Havila, Sabta, Raama,+ na Sabteka. Wana wa Raama walikuwa Sheba na Dedani.  Kushi akamuzaa Nimrodi. Alikuwa wa kwanza kuwa mutu mwenye nguvu katika dunia.  Alikuwa muwindaji mwenye nguvu na mwenye kumupinga Yehova. Ndiyo sababu kuko musemo: “Kama vile Nimrodi, muwindaji mwenye nguvu na mwenye kumupinga Yehova.” 10  Mwanzo wa ufalme wake ulikuwa* Babeli,+ Ereki,+ Akadi, na Kalne, katika inchi ya Shinari.+ 11  Kutoka katika inchi hiyo alienda Ashuru+ na kujenga Ninawi,+ Rehobot-Iri, Kala, 12  na Reseni, kati ya Ninawi na Kala: Huu ndio ule muji mukubwa. 13  Misraimu akamuzaa Ludimu,+ Anamimu, Lehabimu, Naftuhimu,+ 14  Patrusimu,+ Kasluhimu (wenye Wafilisti+ walitokana nao), na Kaftorimu.+ 15  Kanaani akamuzaa Sidoni,+ muzaliwa wake wa kwanza, na Heti,+ 16  na pia Muyebusi,+ Mwamori,+ Mugirgashi, 17  Muhivi,+ Mwarkia, Musini, 18  Mwarvadi,+ Musemari, na Muhamati.+ Kisha, familia za Wakanaani zikasambaa. 19  Basi mupaka wa Wakanaani ulianzia Sidoni kufikia Gerari,+ karibu na Gaza,+ kufikia Sodoma, Gomora,+ Adma, Seboimu,+ karibu na Lasha. 20  Hao ndio walikuwa wana wa Hamu kulingana na familia zao na luga zao, inchi zao na mataifa yao. 21  Shemu, babu ya wana wote wa Eberi+ na ndugu ya Yafeti muzaliwa wa kwanza,* naye pia alizaa watoto. 22  Wana wa Shemu walikuwa Elamu,+ Asihuru,+ Arpakshadi,+ Ludi, na Aramu.+ 23  Wana wa Aramu walikuwa Usi, Huli, Geteri, na Mashi. 24  Arpakshadi akamuzaa Shela,+ na Shela akamuzaa Eberi. 25  Eberi alizaa wana wawili. Jina la mumoja lilikuwa Pelegi,*+ kwa sababu wakati wa maisha yake dunia ilikuwa imegawanyika.* Jina la ndugu yake lilikuwa Yoktani.+ 26  Yoktani akamuzaa Almodadi, Shelefu, Hazarmaveti, Yera,+ 27  Hadoramu, Uzali, Dikla, 28  Obali, Abimaeli, Sheba, 29  Ofiri,+ Havila, na Yobabu; wote hao walikuwa wana wa Yoktani. 30  Mahali kwenye walikuwa wanaishi kulianzia Mesha mupaka Sefari, eneo lenye milima la Mashariki. 31  Hao ndio walikuwa wana wa Shemu kulingana na familia zao na luga zao, inchi zao na mataifa yao.+ 32  Ni hizo zilikuwa familia za wana wa Noa kulingana na wazao wa familia zao na mataifa yao. Kutokana nao, mataifa yote yalienea katika dunia kisha Garika.+

Maelezo ya Chini

Ao “Miji ya kwanza ya ufalme wake ilikuwa.”
Ao pengine, “na ndugu mukubwa wa Yafeti.”
Maana yake “Mugawanyiko.”
Ao “wakaaji wa dunia walikuwa wamegawanyika.”