Mwanzo 14:1-24

  • Abramu anamuokoa Loti (1-16)

  • Melkisedeki anamubariki Abramu (17-24)

14  Sasa katika siku za Amrafeli mufalme wa Shinari,+ Arioko mufalme wa Elasari, Kedorlaoma+ mufalme wa Elamu,+ na Tidali mufalme wa Goimu,  wafalme hao walipigana vita na Bera mufalme wa Sodoma,+ na Birsha mufalme wa Gomora,+ Shinabu mufalme wa Adma, na Shemeberi mufalme wa Seboimu,+ na mufalme wa Bela, ni kusema, Soari.  Hao wote waliweka majeshi yao pamoja katika Bonde* la Sidimu,+ ni kusema, Bahari ya Chumvi.*+  Walikuwa wamemutumikia Kedorlaoma kwa miaka kumi na mbili (12), lakini katika mwaka wa kumi na tatu (13) waliasi.  Kwa hiyo, katika mwaka wa kumi na ine (14), Kedorlaoma na wafalme wenye walikuwa pamoja naye walikuja na kushinda Warefaimu katika Ashterot-karnaimu, Wazuzi katika Hamu, Waemi+ katika Shave-kiriataimu,  na Wahori+ katika mulima wao wa Seiri+ mupaka El-parani, yenye kuwa katika jangwa.  Kisha waligeuka na kuenda En-mishpati, ni kusema, Kadeshi,+ na wakashinda eneo lote la Waamaleki+ na pia Waamori+ wenye walikuwa wanakaa katika Hasason-tamari.+  Halafu, mufalme wa Sodoma akapiga mwendo, na pia mufalme wa Gomora, mufalme wa Adma, mufalme wa Seboimu, na mufalme wa Bela, ni kusema, Soari, na wakajipanga kwa ajili ya vita katika Bonde* la Sidimu,  ili wapigane na Kedorlaoma mufalme wa Elamu, Tidali mufalme wa Goimu, Amrafeli mufalme wa Shinari, na Arioko mufalme wa Elasari+—wafalme ine (4) ili kupigana na wafalme tano (5). 10  Sasa Bonde* la Sidimu lilikuwa linajaa mashimo yenye kuwa na kabulimbo,* na wafalme wa Sodoma na Gomora walijaribu kukimbia na waliangukia ndani, na wale wenye walibakia walikimbilia kwenye eneo lenye milima. 11  Kisha wale wenye walipata ushindi wakakamata mali zote za Sodoma na Gomora na chakula chao chote na wakaenda zao.+ 12  Pia wakamukamata Loti, mwana wa ndugu ya Abramu mwenye alikuwa anakaa Sodoma,+ na pia wakakamata mali zake, na wakaendelea na safari yao. 13  Kisha mambo hayo mutu mwenye alikuwa ameponyoka akakuja kumuambia Abramu Mwebrania. Wakati huo alikuwa anakaa kati ya miti mikubwa ya Mamre ule Mwamori,+ ndugu ya Eshkoli na Aneri.+ Wanaume hao walikuwa wamefanya mapatano na* Abramu. 14  Basi Abramu akasikia kwamba mutu wa jamaa* yake+ amekamatwa mateka. Kwa hiyo akakusanya watu wake wenye kuzoezwa kupigana vita, watumishi mia tatu kumi na munane (318) wenye walizaliwa katika nyumba yake, na akawafuatilia mupaka Dani.+ 15  Wakati wa usiku, akagawanya jeshi lake, na yeye pamoja na watumishi wake wakawashambulia na kuwashinda. Na akawafuatilia mupaka Hoba, yenye kuwa upande wa kaskazini wa Damasko. 16  Na akakomboa mali zote, na pia akamukomboa Loti mutu wa jamaa yake, mali ya Loti, wanamuke, na watu wengine. 17  Wakati Abramu alirudia kisha kumushinda Kedorlaoma na wafalme wenye walikuwa pamoja naye, mufalme wa Sodoma akaenda kukutana na Abramu kwenye Bonde* la Shave, ni kusema, Bonde la Mufalme.+ 18  Na Melkisedeki+ mufalme wa Salemu+ akaleta mukate na divai; alikuwa kuhani wa Mungu Mwenye Kuwa Juu Zaidi.+ 19  Kisha akamubariki Abramu na kusema: “Abramu abarikiwe na Mungu Mwenye Kuwa Juu Zaidi, Mutengenezaji wa mbingu na dunia; 20  Na atukuzwe Mungu Mwenye Kuwa Juu Zaidi, Mwenye ametia wakandamizaji wako katika mikono yako!” Na Abramu akamupatia sehemu moja ya kumi (1/10) ya kila kitu.+ 21  Kisha mambo hayo mufalme wa Sodoma akamuambia Abramu: “Unipatie wale watu,* lakini ujikamatie mali hizo.” 22  Lakini Abramu akamuambia mufalme wa Sodoma: “Ninainua mukono wangu ili kuapa kwa Yehova Mungu Mwenye Kuwa Juu Zaidi, Mutengenezaji wa mbingu na dunia, 23  kwamba sitakamata kitu chochote chenye kuwa chako, kuanzia uzi mupaka kamba ya kiatu, ili usiseme, ‘Nimemufanya Abramu kuwa tajiri.’ 24  Sitakamata kitu isipokuwa tu kile chenye vijana wamekwisha kula. Na kuhusu fungu lenye linapaswa kupewa watu wenye walienda pamoja na mimi, Aneri, Eshkoli na Mamre+—acha wakamate fungu lao.”

Maelezo ya Chini

Ao “Eneo Tambarare la Chini.”
Ni kusema, Bahari Yenye Kufa.
Ao “Eneo Tambarare la Chini.”
Ao “Eneo Tambarare la Chini.”
Ao “mortier.”
Ao “washirika wa.”
Tnn., “ndugu.”
Ao “Eneo Tambarare la Chini.”
Ao “zile nafsi.”