Mwanzo 25:1-34

  • Abrahamu anaoa tena (1-6)

  • Kifo cha Abrahamu (7-11)

  • Wana wa Ishmaeli (12-18)

  • Yakobo na Esau wanazaliwa (19-26)

  • Esau anauzisha haki yake ya muzaliwa wa kwanza (27-34)

25  Kisha Abrahamu akachukua tena bibi, na jina lake lilikuwa Ketura.  Kisha wakati fulani Ketura akamuzalia Zimrani, Yokshani, Medani, Midiani,+ Ishbaki, na Shua.+  Yokshani akazaa Sheba na Dedani. Wana wa Dedani walikuwa Ashurimu, Letushimu, na Leumimu.  Wana wa Midiani walikuwa Efa, Eferi, Hanoki, Abida, na Eldaa. Hao wote walikuwa wana wa Ketura.  Kisha wakati fulani Abrahamu akamupatia Isaka kila kitu chenye alikuwa nacho,+  lakini Abrahamu akapatia wana wa masuria* wake zawadi. Kisha, wakati alikuwa angali muzima, aliwaambia waende upande wa mashariki, mbali na Isaka mwana wake,+ katika inchi ya Mashariki.  Miaka ya maisha ya Abrahamu ilikuwa miaka mia moja makumi saba na tano (175).  Kisha Abrahamu akavuta pumuzi yake ya mwisho na akakufa katika uzee muzuri; alikuwa muzee na mwenye kutosheka, naye akakusanywa kwa watu wake.*  Wana wake Isaka na Ishmaeli wakamuzika katika pango la Makpela katika shamba la Efroni mwana wa Zohari Muhiti lenye kuwa mbele ya Mamre,+ 10  shamba lenye Abrahamu alinunua kwa wana wa Heti. Ni kule Abrahamu na Sara bibi yake walizikwa.+ 11  Kisha Abrahamu kufa, Mungu aliendelea kumubariki Isaka mwana wake;+ na Isaka alikuwa anaishi karibu na Beer-lahai-roi.+ 12  Hii ndiyo historia ya Ishmaeli+ mwana wa Abrahamu mwenye Hagari+ Mumisri, mutumishi wa Sara, alimuzalia Abrahamu. 13  Sasa haya ndiyo majina ya wana wa Ishmaeli, kufuatana na majina yao kulingana na asili za familia zao: Muzaliwa wa kwanza wa Ishmaeli alikuwa Nebayoti,+ kisha Kedari,+ Adbeeli, Mibsamu,+ 14  Mishma, Duma, Masa, 15  Hadadi, Tema, Yeturi, Nafishi, na Kedema. 16  Hao ndio wana wa Ishmaeli, na hayo ndiyo majina yao kulingana na makao yao na kambi zao,* wakubwa kumi na mbili (12) kulingana na ukoo wao mbalimbali.+ 17  Na Ishmaeli akaishi miaka mia moja makumi tatu na saba (137). Kisha akavuta pumuzi yake ya mwisho na akakufa, naye akakusanywa kwa watu wake.* 18  Nao wakaanza kuishi kuanzia Havila+ karibu na Shuri,+ yenye iko karibu na Misri, mupaka kufikia Ashuru. Alikaa karibu na ndugu zake wote.*+ 19  Hii ndiyo historia ya Isaka mwana wa Abrahamu.+ Abrahamu alimuzaa Isaka. 20  Isaka alikuwa na miaka makumi ine (40) wakati alimuoa Rebeka, binti ya Betueli+ Mwaramu wa Padan-aramu, dada ya Labani ule Mwaramu. 21  Na Isaka akaendelea kumulilia Yehova kwa ajili ya bibi yake, kwa sababu alikuwa tasa; kwa hiyo Yehova akasikia ombi lake, na Rebeka bibi yake akakuwa na mimba. 22  Na wana wenye walikuwa ndani ya tumbo lake wakaanza kupigana,+ kwa hiyo akasema: “Kama ni hivi, sababu gani niendelee kuishi?” Basi akamuuliza Yehova. 23  Na Yehova akamuambia: “Mataifa mbili yako katika tumbo lako la uzazi,+ na vikundi mbili vya watu vitatenganishwa kutoka ndani yako;+ na taifa moja litakuwa na nguvu kuliko taifa lingine,+ na mukubwa atamutumikia mudogo.”+ 24  Wakati muda wa kuzaa ulifika, angalia! mapacha walikuwa katika tumbo lake la uzazi. 25  Kisha wakati wa kwanza alitoka, mwili wake wote ulikuwa mwekundu, na ulikuwa kama nguo ya manyoya,+ basi wakamupatia jina Esau.*+ 26  Kisha ndugu yake akatoka na mukono wake ulikuwa unashika kisigino cha Esau,+ kwa hiyo Isaka akamupatia jina Yakobo.*+ Isaka alikuwa na miaka makumi sita (60) wakati Rebeka aliwazaa. 27  Kadiri wale watoto wanaume waliendelea kukomaa, Esau akakuwa fundi wa kuwinda,+ mutu wa pori, lakini Yakobo akakuwa mutu mwenye hana lawama, mwenye kukaa katika mahema.+ 28  Na Isaka alimupenda Esau kwa sababu hiyo ilimaanisha nyama ya kuwinda katika kinywa chake, lakini Rebeka alimupenda Yakobo.+ 29  Siku moja Yakobo alikuwa anatokotesha muchuzi wakati Esau alirudia kutoka katika pori akiwa amechoka. 30  Kwa hiyo Esau akamuambia Yakobo: “Haraka, tafazali, unipatie sehemu fulani ya muchuzi mwekundu* wenye uko nao pale,* kwa maana nimechoka sana!”* Ndiyo sababu jina lake lilikuwa Edomu.*+ 31  Yakobo akamuambia: “Kwanza unipatie ninunue haki yako ya muzaliwa wa kwanza!”+ 32  Na Esau akasema: “Angalia, niko karibu kufa! Haki ya kuzaliwa itanifanyia nini?” 33  Yakobo akamuambia: “Uniapie kwanza!” Basi akamuapia na kumuuzisha Yakobo haki yake ya muzaliwa wa kwanza.+ 34  Kisha Yakobo akamupatia Esau mukate na muchuzi wa dengu, naye akakula na kunywa, kisha akasimama na kuenda. Hivyo Esau akazarau haki yake ya kuzaliwa.

Maelezo ya Chini

Haya ni maneno ya kishairi yenye kumaanisha kifo.
Ao “kambi zao zenye kuzungukwa na kuta.”
Haya ni maneno ya kishairi yenye kumaanisha kifo.
Ao pengine, “Aliishi katika uadui na ndugu zake wote.”
Maana yake “Mwenye Nywele Nyingi Kwenye Mwili.”
Maana yake “Mwenye Kushika Kisigino; Mwenye Kukamata Nafasi ya Mwingine.”
Ao “unipatie kitu chekundu cha kumeza.”
Tnn., “chekundu, chekundu kile.”
Ao “niko na njaa sana.”
Maana yake “Chekundu.”