Mwanzo 35:1-29

  • Yakobo anaondoa miungu ya kigeni (1-4)

  • Yakobo anarudia Beteli (5-15)

  • Benyamini anazaliwa; Raheli anakufa (16-20)

  • Wana kumi na mbili wa Israeli (21-26)

  • Kifo cha Isaka (27-29)

35  Kisha mambo hayo Mungu akamuambia Yakobo: “Simama, upande kuenda Beteli+ na ukae kule, na kule umujengee mazabahu Mungu wa kweli, mwenye alikutokea wakati ulikuwa unamukimbia Esau ndugu yako.”+  Basi Yakobo akaambia watu wa nyumba yake na wote wenye walikuwa pamoja naye: “Muondoe miungu ya kigeni yenye kuwa katikati yenu,+ na mujisafishe na kubadilisha nguo zenu,  kisha tusimame na kupanda kuenda Beteli. Kule nitamujengea mazabahu Mungu wa kweli, mwenye alinijibu katika siku ya taabu yangu na mwenye amekuwa pamoja na mimi kila mahali* kwenye nilienda.”+  Kwa hiyo wakamupatia Yakobo miungu yote ya kigeni yenye walikuwa nayo na mahereni ya masikio yenye ilikuwa katika masikio yao, na Yakobo akazika* vitu vyote hivyo chini ya muti mukubwa wenye ulikuwa karibu na Shekemu.  Wakati walisafiri, woga wa Mungu uliangukia miji yenye iliwazunguka, kwa hiyo watu wa miji hiyo hawakufuatilia wana wa Yakobo.  Mwishowe Yakobo akafika Luzi,+ ni kusema, Beteli, katika inchi ya Kanaani, yeye na watu wote wenye walikuwa pamoja naye.  Akajenga mazabahu mahali pale na kupaita El-beteli,* kwa sababu Mungu wa kweli alikuwa amemutokea mahali pale wakati alikuwa anamukimbia ndugu yake.+  Kisha wakati fulani Debora,+ mulezi wa Rebeka, akakufa na kuzikwa chini ya muti wa mwaloni karibu na Beteli. Basi akaita muti huo Alon-bakuti.*  Mungu akamutokea Yakobo mara ingine tena wakati alikuwa anatoka Padan-aramu na akamubariki. 10  Mungu akamuambia: “Jina lako ni Yakobo.+ Jina lako halitakuwa tena Yakobo, lakini sasa jina lako litakuwa Israeli.” Na Mungu akaanza kumuita Israeli.+ 11  Mungu akaendelea kumuambia: “Mimi ni Mungu Mweza-Yote.+ Zaa na uongezeke. Mataifa na kutaniko la mataifa yatatoka ndani yako,+ na wafalme watatoka ndani yako.*+ 12  Na kuhusu inchi yenye nimepatia Abrahamu na Isaka, nitakupatia wewe inchi hiyo, na nitaipatia uzao wako* kisha wewe.”+ 13  Kisha Mungu akapanda juu na kumuacha mahali kwenye alikuwa amezungumuza naye. 14  Kwa hiyo Yakobo akasimamisha nguzo mahali pale kwenye Mungu alikuwa amezungumuza naye, nguzo ya majiwe, na akamwanga toleo la kinywaji juu yake.+ 15  Na Yakobo akaendelea kupaita Beteli mahali pale kwenye Mungu alikuwa amezungumuza naye.+ 16  Kisha wakaondoka Beteli. Na wakati walikuwa wangali mbali kidogo na Efrati, Raheli akaanza kuzaa, na alizaa kwa magumu sana. 17  Lakini wakati alikuwa anazaa kwa shida, mwanamuke wa kuzalisha akamuambia: “Usiogope, kwa maana utazaa mwana huyu pia.”+ 18  Basi kwa kuwa uzima wake ulikuwa unatoka* (kwa maana alikuwa anakufa) akamupatia jina Ben-oni,* lakini baba yake akamupatia jina Benyamini.*+ 19  Kwa hiyo Raheli akakufa na kuzikwa katika njia ya kuenda Efrati, ni kusema, Betlehemu.+ 20  Yakobo akasimamisha nguzo juu ya kaburi la Raheli; hiyo ndiyo nguzo ya kaburi la Raheli mupaka leo. 21  Kisha mambo hayo Israeli akaendelea na safari na akasimamisha hema yake mbali kidogo kisha kupita munara wa Ederi. 22  Siku moja, wakati Israeli alikuwa anakaa katika inchi hiyo, Rubeni akaenda na akalala na Bilha suria* wa baba yake, na Israeli akasikia habari hiyo.+ Basi Yakobo alikuwa na wana kumi na mbili (12). 23  Wana wa Lea walikuwa Rubeni,+ muzaliwa wa kwanza wa Yakobo, kisha Simeoni, Lawi, Yuda, Isakari, na Zabuloni. 24  Wana wa Raheli walikuwa Yosefu na Benyamini. 25  Na wana wa Bilha, mutumishi wa Raheli, walikuwa Dani na Naftali. 26  Na wana wa Zilpa, mutumishi wa Lea, walikuwa Gadi na Asheri. Hawa ndio wana wa Yakobo wenye alizaa kule Padan-aramu. 27  Mwishowe Yakobo akafika mahali Isaka baba yake alikuwa anaishi kule Mamre,+ kule Kiriath-arba, ni kusema, Hebroni, kwenye Abrahamu na pia Isaka walikuwa wameishi kama wageni.+ 28  Isaka aliishi miaka mia moja makumi munane (180).+ 29  Kisha Isaka akavuta pumuzi yake ya mwisho na akakufa na kukusanywa kwa watu wake,* kisha kuishi maisha ya murefu na yenye kuwa muzuri;* na wana wake Esau na Yakobo wakamuzika.+

Maelezo ya Chini

Ao “katika njia.”
Ao “akaficha.”
Maana yake “Mungu wa Beteli.”
Maana yake “Muti wa Mwaloni wa Kilio.”
Tnn., “watatoka katika viuno vyako.”
Tnn., “mbegu yako.”
Ao “nafsi yake ilikuwa inatoka.”
Maana yake “Mwana wa Maombolezo Yangu.”
Maana yake “Mwana wa Mukono wa Kuume.”
Haya ni maneno ya kishairi yenye kumaanisha kifo.
Tnn., “akiwa amezeeka na kujaa siku.”