Mwanzo 24:1-67

  • Kumutafutia Isaka bibi (1-58)

  • Rebeka anaenda kukutana na Isaka (59-67)

24  Sasa Abrahamu alikuwa muzee, alikuwa ameishi miaka mingi, na Yehova alikuwa amemubariki katika kila jambo.+  Abrahamu akamuambia mutumishi wake, mwenye alikuwa na miaka mingi zaidi katika nyumba yake, mwenye alikuwa anasimamia mali yake yote:+ “Tafazali, weka mukono wako chini ya paja langu,  na nitakuapisha kwa jina la Yehova, Mungu wa mbingu na Mungu wa dunia, kwamba hautamuchukulia mwana wangu bibi kati ya mabinti wa Wakanaani, wenye ninaishi kati yao.+  Lakini unapaswa kuenda katika inchi yangu na kwa watu wa jamaa yangu+ na kuchukua bibi kwa ajili ya mwana wangu, kwa ajili ya Isaka.”  Basi, ule mutumishi akamuambia: “Itakuwa namna gani kama ule mwanamuke anakataa kuja pamoja na mimi katika inchi hii? Je, ninapaswa kumurudisha mwana wako katika inchi kwenye ulitoka?”+  Basi Abrahamu akamuambia: “Ukuwe muangalifu ili usimupeleke mwana wangu kule.+  Yehova Mungu wa mbinguni, mwenye alinitosha katika nyumba ya baba yangu na katika inchi ya watu wa jamaa yangu+ na mwenye alizungumuza na mimi na kuniapia:+ ‘Nitapatia uzao wako*+ inchi hii,’+ atatuma malaika wake mbele yako,+ na wewe hakika utachukua kule bibi kwa ajili ya mwana wangu.+  Lakini kama ule mwanamuke anakataa kuja pamoja na wewe, utakuwa huru kutokana na kiapo hiki. Lakini haupaswe kumupeleka mwana wangu kule.”  Basi ule mutumishi akaweka mukono wake chini ya paja la Abrahamu bwana wake na kumuapia kuhusu jambo hilo.+ 10  Kwa hiyo ule mutumishi akakamata ngamia kumi (10) wa bwana wake na kuondoka, akabeba kila namna ya vitu vya muzuri vya bwana wake. Kisha akaondoka na kuenda Mesopotamia, mupaka katika muji wa Nahori. 11  Akafanya ngamia wapige magoti karibu na kisima cha maji inje ya muji. Ilikuwa karibu saa ya mangaribi, wakati wanamuke walikuwa wanatoka ili kushota maji. 12  Kisha akasema: “Yehova Mungu wa bwana wangu Abrahamu, tafazali unisaidie nipate matokeo ya muzuri leo, na uonyeshe bwana wangu Abrahamu upendo wako mushikamanifu. 13  Angalia, nimesimama karibu na chemchemi ya maji, na mabinti wa watu wa muji wanakuja kushota maji. 14  Na itokee kwamba kijana mwanamuke mwenye nitamuambia, ‘Tafazali, shusha mutungi wako wa maji ili nikunywe,’ naye aseme, ‘Kunywa, na nitapatia pia ngamia wako maji,’ huyo akuwe ndiye mwenye unachagulia mutumishi wako Isaka; na kwa jambo hilo unijulishe kwamba umemuonyesha bwana wangu upendo wako mushikamanifu.” 15  Wakati kidogo tu mbele amalize kusema, Rebeka, binti ya Betueli+ mwana wa Milka+ bibi ya Nahori,+ ndugu ya Abrahamu, akakuja akiwa na mutungi wa maji kwenye bega lake. 16  Sasa ule kijana mwanamuke alikuwa na sura na umbo ya muzuri sana, bikira; hakuna mwanaume mwenye alikuwa amefanya ngono naye. Akateremuka kwenye chemchemi, akajaza mutungi wake wa maji, na kisha akapanda. 17  Mara moja ule mutumishi akakimbia ili akutane naye na akasema: “Tafazali, unipatie maji kidogo ya mutungi wako.” 18  Naye akasema: “Kunywa, bwana wangu.” Kisha akashusha haraka mutungi wake kwenye mukono wake na akamupatia maji ya kunywa. 19  Wakati alimaliza kumupatia maji ya kunywa, akasema: “Nitashota pia maji kwa ajili ya ngamia wako mupaka wamalize kunywa.” 20  Kwa hiyo akamwanga haraka maji yote ya mutungi wake ndani ya chombo cha kuwekea maji ya kunywa ya wanyama, na akakimbia tena na tena kwenye kisima ili kushota maji, na akaendelea kushota maji ya kunywa kwa ajili ya ngamia wote. 21  Wakati huo wote ule mwanaume alikuwa kimya akimuangalia kwa mushangao, na kujiuliza kama Yehova alikuwa amefanya safari yake ikuwe na matokeo ya muzuri ao hapana. 22  Wakati ngamia walimaliza kunywa maji, ule mwanaume akamutoshea pete ya pua ya zahabu yenye uzito wa nusu shekeli* na vikomo mbili vya zahabu vyenye uzito wa shekeli* kumi (10), 23  kisha akasema: “Uniambie tafazali, wewe uko binti ya nani? Je, kuko nafasi katika nyumba ya baba yako kwenye tunaweza kulala usiku huu?” 24  Basi akamuambia: “Niko binti ya Betueli+ mwana wa Milka, mwenye Milka alimuzalia Nahori.”+ 25  Kisha akaendelea kusema: “Tuko na nyasi na chakula kingi cha wanyama wa kufugwa na pia mahali kwenye munaweza kulala usiku.” 26  Kisha ule mwanaume akainama na kushusha uso chini mbele ya Yehova 27  na akasema: “Asifiwe Yehova Mungu wa bwana wangu Abrahamu, kwa maana hajaacha kumuonyesha bwana wangu upendo wake mushikamanifu na uaminifu wake. Yehova ameniongoza mupaka kwenye nyumba ya ndugu za bwana wangu.” 28  Na ule kijana mwanamuke akakimbia kuenda kuambia nyumba ya mama yake juu ya mambo hayo. 29  Sasa Rebeka alikuwa na ndugu mwenye jina lake lilikuwa Labani.+ Kwa hiyo Labani akakimbia kuenda kukutana na ule mwanaume mwenye alikuwa inje karibu na chemchemi. 30  Wakati Labani aliona ile pete na vile vikomo kwenye mikono ya dada yake na kusikia maneno ya Rebeka dada yake, mwenye alikuwa anasema, “Ule mwanaume aliniambia hivi,” akaenda kukutana na ule mwanaume, mwenye alikuwa angali anasimama pembeni ya ngamia karibu na chemchemi. 31  Mara moja akasema: “Kuja, wewe mwenye kubarikiwa na Yehova. Sababu gani unaendelea kusimama hapa inje? Nimetayarisha nyumba na mahali kwa ajili ya ngamia.” 32  Basi ule mwanaume akaingia ndani ya nyumba, naye* akafungua kamba za ngamia na kupatia ngamia nyasi na chakula cha wanyama wa kufugwa na maji ya kunawa miguu yake na miguu ya wanaume wenye walikuwa pamoja naye. 33  Lakini, wakati chakula kiliwekwa mbele yake, akasema: “Sitakula mupaka niwaambie mambo yenye ninapaswa kusema.” Kwa hiyo Labani akamuambia: “Sema!” 34  Kisha akasema: “Mimi niko mutumishi wa Abrahamu.+ 35  Na Yehova amemubariki sana bwana wangu, na amemufanya kuwa tajiri sana kwa kumupatia kondoo na ngombe, feza na zahabu, watumishi wanaume na watumishi wanamuke, na ngamia na punda.+ 36  Tena, kisha kuzeeka,+ Sara bibi ya bwana wangu alimuzalia bwana wangu mwana, na bwana wangu atamupatia kila kitu chenye iko* nacho.+ 37  Kwa hiyo bwana wangu aliniapisha, na kusema: ‘Haupaswe kumuchukulia mwana wangu bibi kati ya mabinti wa Wakanaani, wenye ninaishi katika inchi yao.+ 38  Hapana, lakini utaenda mupaka kwenye nyumba ya baba yangu na kwenye familia yangu,+ na unapaswa kumuchukulia mwana wangu bibi.’+ 39  Lakini nilimuambia bwana wangu: ‘Itakuwa namna gani kama ule mwanamuke anakataa kuja pamoja na mimi?’+ 40  Aliniambia: ‘Yehova, Mungu mwenye nimetembea mbele yake,+ atamutuma malaika wake+ pamoja na wewe na hakika atafanya safari yako ikuwe na matokeo ya muzuri, na wewe unapaswa kumuchukulia mwana wangu bibi katika familia yangu na katika nyumba ya baba yangu.+ 41  Utakuwa huru kutokana na kiapo chako chenye uliapa mbele yangu kama unaenda katika familia yangu na wakatae kukupatia mwanamuke. Jambo hilo litakuweka huru usikuwe chini ya kiapo chako.’+ 42  “Wakati nilifika kwenye chemchemi leo, nilisema: ‘Yehova Mungu wa bwana wangu Abrahamu, kama utafanya safari yangu ikuwe na matokeo ya muzuri, 43  angalia, nimesimama karibu na chemchemi. Jambo lenye linapaswa kutokea ni kwamba wakati kijana mwanamuke+ atakuja kushota maji, nitasema: “Tafazali, acha nikunywe maji kidogo ya mutungi wako,” 44  naye ataniambia, “Kunywa, na pia nitashota maji kwa ajili ya ngamia wako.” Ule mwanamuke akuwe ndiye mwenye Yehova amechagua kwa ajili ya mwana wa bwana wangu.’+ 45  “Wakati kidogo mbele nimalize kusema katika moyo wangu, Rebeka akatokea akiwa na mutungi kwenye bega lake, na akateremuka mupaka kwenye chemchemi na kuanza kushota maji. Kisha nikamuambia: ‘Tafazali, nipatie maji nikunywe.’+ 46  Kwa hiyo akashusha mutungi haraka kutoka kwenye bega lake na kusema: ‘Kunywa,+ na pia nitapatia ngamia zako maji.’ Kisha nikakunywa maji, na pia akapatia ngamia zangu maji. 47  Kisha mambo hayo nikamuuliza, ‘Wewe uko binti ya nani?’ naye akajibu, ‘Binti ya Betueli mwana wa Nahori, mwenye Milka alimuzalia Nahori.’ Kwa hiyo nikamuvalisha pete kwenye pua yake na vikomo kwenye mikono yake.+ 48  Na mimi nikainama na kushusha uso chini mbele ya Yehova na nikamusifu Yehova Mungu wa bwana wangu Abrahamu,+ mwenye aliniongoza katika njia yenye kuwa sawa ili nimuchukue binti ya ndugu ya bwana wangu kwa ajili ya mwana wake. 49  Na sasa muniambie kama munataka kumuonyesha bwana wangu upendo mushikamanifu na uaminifu; lakini kama haiko vile, muniambie, kusudi nitende kwa njia moja ao ingine.”*+ 50  Kisha Labani na Betueli wakajibu: “Jambo hili limetoka kwa Yehova. Hatuwezi kukuambia ndiyo ao hapana.* 51  Rebeka ndiye huyu hapa mbele yako. Umuchukue na uende, na akuwe bibi ya mwana wa bwana wako, kama vile Yehova amesema.” 52  Wakati mutumishi wa Abrahamu alisikia maneno yao, mara moja akainama mupaka chini mbele ya Yehova. 53  Na ule mutumishi akaanza kutosha vitu vya feza na vya zahabu na nguo na kumupatia Rebeka vitu hivyo, na akamupatia ndugu yake na mama yake vitu vya muzuri. 54  Kisha mambo hayo yeye na wanaume wenye walikuwa pamoja naye wakakula na kunywa, na wakalala pale. Wakati aliamuka asubui, akasema: “Muniruhusu niende kwa bwana wangu.” 55  Kwa hiyo ndugu na mama ya Rebeka wakasema: “Acha huyu kijana mwanamuke akae pamoja na sisi hata kwa siku kumi (10) hivi. Kisha anaweza kuenda.” 56  Lakini akawaambia: “Musinizuie, kwa maana Yehova amefanya safari yangu ikuwe na matokeo ya muzuri. Muniruhusu niende, ili nirudie kwa bwana wangu.” 57  Kwa hiyo wakasema: “Tumuite ule kijana mwanamuke na tumuulize.” 58  Wakamuita Rebeka na kumuuliza: “Je, utaenda na mutu huyu?” Akajibu: “Mimi niko tayari kuenda.” 59  Kwa hiyo wakamuruhusu Rebeka dada yao+ na mulezi wake*+ waende pamoja na mutumishi wa Abrahamu na wanaume wake. 60  Nao wakamubariki Rebeka na kumuambia: “Dada yetu, ukuwe maelfu mara elfu kumi,* na uzao wako uriti* mulango mukubwa wa* wale wenye wanawachukia.”+ 61  Kisha Rebeka na watumishi wake wanamuke wakasimama, wakapanda juu ya ngamia, na kumufuata ule mwanaume. Kwa hiyo ule mutumishi akamuchukua Rebeka na kuondoka. 62  Sasa Isaka alikuwa amekuja kupitia njia yenye kuenda Beer-lahai-roi,+ kwa maana alikuwa anaishi katika inchi ya Negebu.+ 63  Na Isaka alikuwa ameenda kutembea katika eneo la mashamba karibu na wakati giza linaingia ili kufikiri sana.*+ Wakati aliinua macho, basi, akaona ngamia wanakuja! 64  Wakati Rebeka aliinua macho, akamuona Isaka, naye akashuka haraka kutoka kwenye ngamia. 65  Kisha akamuuliza ule mutumishi: “Ni nani ule mwanaume mwenye kutembea kule katika eneo la mashamba ili kukutana na sisi?” Ule mutumishi akajibu: “Ni bwana wangu.” Kwa hiyo Rebeka akakamata kitambaa chake cha kufunika kichwa ili ajifunike. 66  Na ule mutumishi akamuelezea Isaka mambo yote yenye alikuwa amefanya. 67  Kisha mambo hayo Isaka akamupeleka Rebeka ndani ya hema ya Sara mama yake.+ Kwa hiyo akamuchukua Rebeka kuwa bibi yake; na Isaka akamupenda,+ na akapata faraja kisha kifo cha mama yake.+

Maelezo ya Chini

Tnn., “mbegu yako.”
Shekeli moja ilikuwa sawa na grame 11.4 (aunsi troi 0.367). Angalia Nyongeza B14.
Shekeli moja ilikuwa sawa na grame 11.4 (aunsi troi 0.367). Angalia Nyongeza B14.
Pengine ni Labani.
Ao “eko.”
Tnn., “kusudi nigeukie kwenye mukono wa kuume ao wa kushoto.”
Ao “Hatuwezi kukuambia jambo la mubaya ao la muzuri.”
Ni kusema, mulezi huyo alikuwa sasa mutumishi wake.
Ao “ukuwe mama ya maelfu ya makumi ya maelfu.”
Ao “mbegu yako iriti.”
Ao “miji ya.”
Ao “kutafakari.”