Ezekiel 9:1-11

  • Anemiran managpatey tan lakin walaan na kargaay panagsulat (1-11)

    • Onggapo ed santuaryo so panangukom (6)

9  Insan sikatoy tinmawag ed siak ed maksil a boses, ya inkuan to: “Patawag yo iramay manusa ed syudad, a balang sakey ed sikara et awit toy armas ton panagderal!”  Walay anengneng kon anemiran lalaki ya onsasabi manlapud bandad tagey a puerta+ ya akaarap ed amianen, balang sakey et awit toy armas ton panagmekmek; tan kaiba ra so sakey a laki ya akakawes na linen, a walad awak to so saklor a panagkargaay tinta na sekretaryo,* tan linmoob ira tan inmalagey ira ed abay na altar a gansa.+  Insan tinmagey so gloria na Dios na Israel+ manlapud samay kawalaan to diad tagey na saray kerubin tan inmalis ed entrada na puerta na templo,+ tan sikatoy kinmelyaw ed samay laki ya akakawes na linen, a walad awak to so saklor a panagkargaay tinta na sekretaryo.  Oniay inkuan nen Jehova ed sikato: “Dalan kad interon syudad na Jerusalem, tan markaan moy moling na saray totoon maneermen tan mannanangis+ lapud amin a makapadimlan bengatla a gagawaen ed syudad.”+  Tan nadngel koy imbaga tod saray arum: “Tumbok kayod sikato, dalan kayod syudad tan patey yo ray totoo. Agyo ra kakasian.+  Patey yon amin so masiken, balolaki, marikit, ugaw, tan bii.+ Balet agyo aasinggeran so anggan siopan amarkaan.+ Igapo yo ed santuaryok.”+ Kanian ginmapo ra ed saray mamatatken a walad arap na templo.+  Insan inkuan tod sikara: “Dutakan yoy templo tan pano yoy pinapatey a totoo iray sular.+ La kayo!” Kanian linma ra tan pinatey da ray totoo ed syudad.  Legan da ran papateyen, siak labat so inkera da, tan dinmakmomo ak tan inmakis ak, ya inkuan ko: “O Soberanon Katawan a Jehova! Kasin deralen moy amin ya akera ed Israel legan ya iyiibung moy sanok mod Jerusalem?”+  Kanian imbaga tod siak: “Say kasalanan na sankaabungan na Israel tan Juda et balbaleg a maong.+ Say dalin et napnoy panamaagus na dala,+ tan say syudad et napnoy inkauges.+ Ta ibabaga ran, ‘Tinaynan la nen Jehova iyan dalin, tan ag-iya nanenengneng nen Jehova.’+ 10  Balet agko ra kasian.+ Iyan kod mismon ulo ra iray pansumpalan na saray kagagawa ra.” 11  Insan anengneng ko imay laki ya akakawes na linen, a walad awak toy saklor a panagkargaay tinta, ya oniay impasabi to: “Agawaan ko lay ingganggan mod siak.”

Paimanod leksab

Odino “kargaay tinta na eskriba.”