Ezekiel 44:1-31

  • Mansiansian akakapot so puerta ed bukig (1-3)

  • Totontonen nipaakar ed saray dayo (4-9)

  • Totontonen parad saray Levita tan saserdote (10-31)

44  Impawil to ak ed dalan diad bandad paway a puerta na santuaryo, samay akaarap ed bukig;+ tan akakapot itan.+  Insan inkuan nen Jehova ed siak: “Mansiansian akakapot iyan puerta. Ag-iya nepeg a lukasan, tan anggapoy siopaman a nayarin onloob ditan; ta si Jehova a mismo, say Dios na Israel, et linmoob ditan,+ kanian mansiansia iyan akakapot.  Balet, onyurong ditan so pangulo pian mangan na tinapay ed arapan nen Jehova,+ ta sikatoy sakey a pangulo. Sikatoy onloob ed balkonahe na puerta, tan ditan met so pawayan to.”+  Insan inyakar to ak ed arapan na templo diad dalan ed puerta diad amianen. Sanen ninmengneng ak, anengneng ko a napnoy gloria nen Jehova so templo nen Jehova.+ Kanian dinmakmomo ak ed dalin.+  Insan inkuan nen Jehova ed siak: “Anak na too, imanoen mo,* nengneng mo, tan dengel mon maong so amin ya ibagak ed sika nipaakar ed saray totontonen tan ganggan ed templo nen Jehova. Imanom a maong so lolooban na templo tan say amin a pawayan ed santuaryo.+  Ibagam ed rebelyoson sankaabungan na Israel, ‘Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “Alablabas la iray makapadimlan kagagawa yo, O sankaabungan na Israel.  Sano palolooben yod santuaryok iray dayo ya ag-asegat ed puso tan ed laman, papabandayen day templok. Iyaapay yoy tinapay ko, say taba tan dala, balet nadederal so sipanan ko lapud amin a makapadimlan kagagawa yo.  Agyo inasikaso iray masanton bengatla ed templok.+ Imbes, impaasikaso yod arum iray kimey ed santuaryok.”’  “‘Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “Agnayarin onloob ed santuaryok so sakey a dayo a manaayam ed Israel, ya ag-asegat ed puso tan ed laman.”’ 10  “‘Balet saray Levita ya inmarawi ed siak+ sanen inmarawi ed siak so Israel pian ontumbok ed saray makapadimlan idolo* ra et akoen da iray resulta na kasalanan da. 11  Tan magmaliw iran lingkor ed santuaryok pian mangasikaso ed saray puerta na templo+ tan manlingkor diad templo. Sikara so mamakger ed interon apay a popoolan tan say bagat parad totoo, tan sikara so onalagey ed arapan na totoo pian manlingkor ed sikara. 12  Lapud nanlingkoran da ra diad arapan na saray makapadimlan idolo ra tan nagmaliw iran pakagapolan a sengegay impankasalanan na sankaabungan na Israel,+ kanian intagey koy limak pian mansamba ak sumpad sikara,’ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova, ‘tan akoen day resulta na kasalanan da. 13  Ag-ira onasingger ed siak pian manserbi bilang saserdotek tan ag-ira onasingger ed anggan dinan a masanto odino sankasantosan a bengatlan kayarian ko, tan akoen day kababaingan da lapud saray makapadimlan bengatla a ginawa ra. 14  Balet pagmaliwen ko ran manangasikaso ed saray obligasyon ed templo, pian asikasoen da so panaglingkor ditan tan amin a bengatlan nepeg a gawaen ditan.’+ 15  “‘Nipaakar ed saray Levitan saserdote, saray ananak nen Zadok,+ ya angasikaso ed saray obligasyon ed santuaryok sanen inmarawi ed siak iray Israelita,+ sikara so onasingger pian manlingkor ed siak, tan sikara so onalagey ed arapan ko pian mangiyapay ed siak na taba+ tan dala,’+ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova. 16  ‘Sikara so onloob ed santuaryok, tan sikara so onasingger ed lamisaan ko pian manlingkor ed siak,+ tan asikasoen da iray obligasyon da ed siak.+ 17  “‘Sano onloob ira ed saray puerta na loob a sular, nepeg a mansulong ira na linen a kawes.+ Ag-ira nepeg a mansulong na antokaman ya abel a gawad bagoy karnero sano manlingkor irad saray puerta na loob a sular odino diad loob na satan. 18  Linen a turbante so nepeg dan iyan ed ulo ra, tan linen a karsonsilyo so nepeg dan isulong ed balangbang da.+ Ag-ira nepeg a mangisulong na antokaman a sengegay panlinget da. 19  Antis iran onla ed paway a sular—diad paway a sular a kawalaan na saray totoo—lakseben da iray kawes ya uusaren dad panaglingkor+ tan iyan da iratan ed saray masanton kuarto a pananganan.*+ Insan mangisulong ira na sananey a kawes pian agda niyalis so kasantosan ed* totoo lapud saray kawes da. 20  Agda nepeg a kiskisan so ulo ra+ odino padukeyen so buek da. Nepeg dan katlian so buek da. 21  Agnepeg ya oninum na alak iray saserdote sano onla ra ed loob a sular.+ 22  Ag-ira nepeg a mangasawa na balo odino indiborsyon bii;+ balet nayarian day mangasawa na marikit a nanlapud saray ilalak na Israel odino sakey a balo ya asawa nensaman na saserdote.’+ 23  “‘Nepeg dan ibangat ed saray totook so pandumaan na masanton bengatla tan ordinaryon bengatla; tan ibangat dad sikara so pandumaan na agmalinis tan malinis.+ 24  Sikara so nepeg ya onalagey bilang ukom ed sakey a kaso;+ nepeg iran mangukom unong ed saray ganggan ko.+ Nepeg dan sumpalen iray ganggan ko tan totontonen ko nipaakar ed amin a piesta parad siak,+ tan nepeg dan pasantosen so sabaton ko. 25  Ag-ira nepeg ya onasingger ed inatey a too, ta magmaliw iran agmalinis. Balet nayarian day magmaliw ya agmalinis parad ama ra, ina ra, anak dan laki, anak dan bii, agi ran laki, odino agi ran bii ya agni akiasawa.+ 26  Tan kayarin alinisan so sakey a saserdote, manbilang ira na pitoran agew parad sikato. 27  Diad agew na iloob to ed masanton pasen, diad loob a sular, pian manlingkor ed masanton pasen, nepeg ton ibagat so apay to parad kasalanan,’+ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova. 28  “‘Tan saya so tawir da: Siak so tawir da.+ Agyo ra nepeg ya ikdan na antokaman a kayarian diad Israel, ta siak so kayarian da. 29  Sikara so mangan ed apay a kakanen,+ apay parad kasalanan, tan apay parad impakasumlang,+ tan amin ya akabiig a bengatla diad Israel et magmaliw a kayarian da.+ 30  Say sankaabigan ed amin ya unonan aluton bunga tan ed amin a klase na kontribusyon yo et nakayarian na saray saserdote.+ Tan iter yod saray saserdote iray magasal ya arina yo a nanlapud unona iran bunga.+ Mamawala iya na bendisyon ed sankaabungan yo.+ 31  Agnepeg a kanen na saray saserdote so abingbingkas odino inatey lan manok odino ayep.’+

Paimanod leksab

Literal, “iteen moy pusom.”
Say Hebreon termino na saya et nayarin mikonektaan ed salita parad “tai na ayep” tan uusaren a panmudmora.
Odino “saray masanton kuarto.”
Literal, “agda napasantoy.”