Ezekiel 7:1-27

  • Sinmabi la so anggaan (1-27)

    • Sakey a nikaduman kadederal (5)

    • Nibantak iray kuarta diad saray karsada (19)

    • Napabanday so templo (22)

7  Oniay mensahe nen Jehova a sinmabi lamet ed siak:  “Tan sika, anak na too, oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova parad dalin na Israel: ‘Sakey ya anggaan! Sinmabi la so anggaan ed apatiran suyok na dalin.  Sinmabi lad sika so anggaan, tan ipatnag kod sikay sanok ko, tan ukomen ta ka unong ed saray dalan mo tan mikuentaan ak ed sika lapud amin a makapadimlan ginawam.  Agta ka kasian odino abageyen,+ ta idapok ed sika iray resulta na saray dalan mo, tan anien mo iray pansumpalan na saray makapadimlan ginawam.+ Tan naamtaan mo a siak si Jehova.’+  “Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: ‘Sakey a kadederal! Sakey a nikaduman kadederal, so onsasabi.+  Nitan la so sakey ya anggaan; onsabi lay anggaan; ontalindeg* itan sumpad sika. Onsasabi la itan!  Sinmabi lay panaon mo,* sikan manaayam ed dalin. Onsabi lay panaon, asingger lay agew.+ Walay gulo tan aliwan eyag na panliliket diad saray kapalandeyan.  “‘Maganggano lay pangiyibung koy sanok kod sika,+ tan iyupot koy sanok kod sika,+ tan ukomen ta ka unong ed saray dalan mo tan mikuentaan ak ed sika lapud amin a makapadimlan ginawam.  Agta ka kasian odino abageyen.+ Idapok ed sika iray resulta na saray dalan mo, tan anien mo iray pansumpalan na saray makapadimlan ginawam. Tan naamtaan mo a siak, si Jehova, so manudusa ed sika.+ 10  “‘Nitan la so agew! Onsasabi la itan!+ Sinmabi lay panaon mo;* say baston et nanrosas la, tan say inkamapaatagey et tinmubo la. 11  Say inkaruksa et nagmaliw a baston na inkauges.+ Ag-ira makaliktar, pati saray kayamanan da, saray dakel a totoo ra, tan say inkaprominente ra. 12  Say panaon et onsabi, say agew et onsabi. Samay mansasaliw et agkomon manliket; tan samay manlalako et agkomon manermen, ta dinmalang so sanok na Dios ed amin a totoo ra.*+ 13  Ta agla ompawil so nanlako ed samay alako la, anggano aliktar so bilay to, ta say pasingawey et sumpad amin a totoo. Anggapoy ompawil, tan anggapoy makapangiliktar ed bilay to lapud kasalanan to.* 14  “‘Pinaknol da lay trumpeta,+ tan akaparaan lay amin, balet anggapoy oonla ed guerra, lapud say sanok ko et sumpad amin a totoo.+ 15  Say espada et walad paway,+ tan say salot tan eras et walad loob. Siopaman a walad uma et ompatey ed espada, tan saramay walad loob na syudad et upoten na eras tan salot.+ 16  Saray akaliktar ya akatakas ed sikara et onlad kapalandeyan, tan onakis so balang sakey lapud kasalanan to a singa saray malapati ed lawak.+ 17  Onlaylay iray lima ra, tan onagus so danum ed saray pueg da.*+ 18  Nansulong iray sakon abel,+ tan adaeg* iray panggiwgiw. Niiyan iran amin diad kababaingan, tan nakalbo so ulo ra.*+ 19  “‘Ibantak dad karsada so pilak da, tan saray balitok da et magmaliw a makapadimla ed sikara. Ag-ira niliktar na pilak da odino balitok da diad agew na sanok nen Jehova.+ Agda napenek so sarili da,* tan agnapesel so eges da, ta nagmaliw itan* a pakagapolan a sengegay kasalanan da. 20  Impasirayew day kalimgasan na saray dekorasyon da, tan inusar da iratan* ed impanggawa ray makapaingongot iran imahen da, tan makapadimla iran idolo ra.+ Kanian pagmaliwen ko itan a makapadimla ed sikara. 21  Iyawat ko itan* ed lima na saray dayo tan saray mauges ed dalin bilang samsam, tan pabandayen da itan. 22  “‘Agko iyarap so lupak ed sikara,+ tan pabandayen da* so niyamot a pasen* ko, tan looban itan na matatakew tan pabandayen da.+ 23  “‘Manggawa kay gulonggulong,*+ ta say dalin et napno na panangukom ya amantsaan na dala+ tan say syudad et napno na inkaruksa.+ 24  Iyakar kod sikara iray sankaugesan ed saray nasyon,+ tan kayarianen da iray kaabungan da,+ tan panganggaen ko so inkamapaatagey na saray mabibiskeg, tan napabanday iray santuaryo ra.+ 25  Sano nagonigon ira, anapen day kareenan, balet anggapoy naromog da.+ 26  Mantutumbokan so onsabin kadederal, tan mantutumbokan so narengelan a balita, tan anapen na totoo so pasingawey na sakey a propeta,+ balet naandi so ganggan* manlapud saserdote tan say simbawa manlapud mamatatken.+ 27  Say ari et manermen,+ tan say pangulo et naandiay ilalo, tan onggiwgiw iray lima na totoo ed dalin. Tratoen ko ra unong ed saray dalan da, tan ukomen ko ra a singa ed impangukom da. Tan naamtaan da a siak si Jehova.’”+

Paimanod leksab

Literal, “onliing.”
Odino posiblin, “Sinmabi lay koronan rosas.”
Odino posiblin, “Sinmabi lay koronan rosas.”
Salanti, agnagunggonaan so balanglan saramay mansasaliw odino manlalako na dalin, lapud onsabi ed amin so kadederal.
Odino posiblin, “diad panamegley na kasalanan to.”
Salanti, makasirit ira lapud takot.
Literal, “asakbongan.”
Salanti, kiskisan day ulo ra lapud paneermen.
Odino “kamarerwa ra.”
Salanti, say pilak tan balitok da.
Salanti, saray balitok tan pilak a kagawaan da.
Salanti, say pilak tan balitok da ya inusar da diad impanggawa da na saray idolo.
Salanti, saray kakabusol.
Mapatnag a manutukoy ed looloob a pasen na santuaryo nen Jehova.
Salanti, saray gulonggulong ed impakaerel.
Odino “bilin.”