Onlad karga

Onlad saray karga

Say Libro na Ezekiel

Saray Kapitulo

Sumaryo na Saray Karga

 • 1

  • Anengneng nen Ezequiel diad Babilonia iray pasingawey na Dios (1-3)

  • Pasingawey nipaakar ed mangatatawen a karwahe nen Jehova (4-28)

   • Bagyo, lurem, tan apoy (4)

   • Apatiran mabilay a pinalsa (5-14)

   • Apatiran dalig (15-21)

   • Sakey a datal a mankidyam a singa kristal (22-24)

   • Trono nen Jehova (25-28)

 • 2

  • Aturoy Ezequiel bilang propeta (1-10)

   • “Balanglan ondengel ira odino andi” (5)

   • Nipanengneng so lukot ya akasulatan na saray kansion a tagleey (9, 10)

 • 3

  • Niganggan si Ezequiel a kanen toy lukot ya inter na Dios (1-15)

  • Manlingkor si Ezequiel bilang managbantay (16-27)

   • Manresulta ed pankasalanan ed dala so panamaulyan (18-21)

 • 4

  • Nilitrato so pangubkob ed Jerusalem (1-17)

   • Inawit so kasalanan ed 390 agew tan 40 agew (4-7)

 • 5

  • Nilitrato so pakagebay Jerusalem (1-17)

   • Impankatlo so akiskis a buek na propeta (1-4)

   • Mas mauges so Jerusalem nen saray nasyon (7-9)

   • Inarap iray rebelde ed taloran paraan (12)

 • 6

  • Sumpad kapalandeyan na Israel (1-14)

   • Niyabeba iray makapadimlan idolo (4-6)

   • “Naamtaan yo a siak si Jehova” (7)

 • 7

  • Sinmabi la so anggaan (1-27)

   • Sakey a nikaduman kadederal (5)

   •  Nibantak iray kuarta diad saray karsada (19)

   • Napabanday so templo (22)

 • 8

  • Niyakar ed Jerusalem si Ezequiel diad sakey a pasingawey (1-4)

  • Anengneng ed templo iray makapadimlan bengatla (5-18)

   • Aakisan na bibii si Tamuz (14)

   • Dadayewen na lalaki so agew (16)

 • 9

  • Anemiran managpatey tan lakin walaan na kargaay panagsulat (1-11)

   • Onggapo ed santuaryo so panangukom (6)

 • 10

  • Apoy ya inalad nanleleetan na saray dalig (1-8)

  • Adeskribe iray kerubin tan saray dalig (9-17)

  • Naandi ed templo so gloria na Dios (18-22)

 • 11

  • Akondena iray mauges a prinsipe (1-13)

   • Niyaliling ed kaldero so syudad (3-12)

  • Nisipan a pangipawil (14-21)

   • Niiter so “balon espiritu” (19)

  • Naandi ed Jerusalem so gloria na Dios (22, 23)

  • Pinmawil ed Caldea si Ezequiel diad sakey a pasingawey (24, 25)

 • 12

  • Nipasakbay so kibantak ed panamegley na saray simbolikon kiwas (1-20)

   • Balkot parad kibantak (1-7)

   • Ontaynan so pangulo sano ambilunget (8-16)

   • Tinapay ed kapagaan, danum ed takot (17-20)

  • Apaneknekan a tila so sakey a mapalikdon balikas (21-28)

   • “Anggapod saray salitak so mabayag nin nagawa” (28)

 • 13

  • Sumpad saray palson propeta (1-16)

   • Nageba iray amputin padir (10-12)

  • Sumpad saray palson propetesa (17-23)

 • 14

  • Akondena iray managdayew ed idolo (1-11)

  • Agnaliktaran so panangukom ed Jerusalem (12-23)

   • Matunong ya Noe, Daniel, tan Job (14, 20)

 • 15

  • Jerusalem, anggapoy kakanaan a sengeg na ubas (1-8)

 • 16

  • Pangaro na Dios ed Jerusalem (1-63)

   • Aromog a pinaulyanan ya ugaw (1-7)

   • Sinulongan na Dios tan akisipanan a mangasawa ed sikato (8-14)

   • Sikatoy agnanmatoor (15-34)

   • Adusa bilang sakey a mikakalugoran (35-43)

   • Nikompara ed Samaria tan Sodoma (44-58)

   • Nonoten na Dios so impisipanan to (59-63)

 • 17

  • Say pabitla nipaakar ed duaran agila tan say sengeg na ubas (1-21)

  • Magmaliw a mabunabunan sedro so malangwer a simit (22-24)

 • 18

  • Ebatan na balang sakey iray dilin kasalanan to (1-32)

   • Ompatey so kamarerwan mankasalanan (4)

   • Ag-akoen na anak so kasalanan na ama (19, 20)

   • Agpanliketan so ipatey na mauges (23)

   • Manresulta ed bilay so panagbabawi (27, 28)

 • 19

  • Kansion a tagleey parad saray pangulo na Israel (1-14)

 • 20

  • Saray agawan impanrebelde na Israel (1-32)

  • Nisipan ed Israel so kipawil (33-44)

  • Propesiya sumpad abalaten (45-49)

 • 21

  • Inuyos ed kaluban so espada na Dios parad panangukom (1-17)

  • Atakien na ari na Babilonia so Jerusalem (18-24)

  • Naekal so mauges a pangulo na Israel (25-27)

   • “Ekal moy korona” (26)

   • “Anggad onsabi imay makankanepegan” (27)

  • Espada sumpad saray Ammonita (28-32)

 • 22

  • Jerusalem, say syudad a makasalanan ed dala (1-16)

  • Singa andi-kakanaan a dutak so Israel (17-22)

  • Akondena iray lider tan totoo na Israel (23-31)

 • 23

  • Duaran agmatoor a sanagi (1-49)

   • Akilawanan ed Asirya si Ohola (5-10)

   • Akilawanan ed Babilonia tan Ehipto si Oholiba (11-35)

   • Dusa ed duaran sanagi (36-49)

 •  24

  • Singa alatian a kaldero so Jerusalem (1-14)

  • Sakey a tanda so impatey na asawa nen Ezequiel (15-27)

 • 25

  • Propesiya sumpad Ammon (1-7)

  • Propesiya sumpad Moab (8-11)

  • Propesiya sumpad Edom (12-14)

  • Propesiya sumpad Filistia (15-17)

 • 26

  • Propesiya sumpad Tiro (1-21)

   • “Panagpaagewan na saray iket” (5, 14)

   • Nibantak ed danum iray bato tan dalin (12)

 • 27

  • Kansion a tagleey lapud onlelereg a barko na Tiro (1-36)

 • 28

  • Propesiya sumpad ari na Tiro (1-10)

   • “Sakey ak a dios” (2, 9)

  • Kansion a tagleey lapud ari na Tiro (11-19)

   • “Wadman ka nensaman ed Eden” (13)

   • “Say alanaan a kerubin a manasalimbeng” (14)

   • “Aromog ed sika so ag-inkatunong” (15)

  • Propesiya sumpad Sidon (20-24)

  • Nipawil so Israel (25, 26)

 • 29

  • Propesiya sumpad Faraon (1-16)

  • Niiter ed Babilonia so Ehipto bilang tumang (17-21)

 • 30

  • Propesiya sumpad Ehipto (1-19)

   • Nipasakbay so iyataki nen Nabucodonosor (10)

  • Aputer so pakayari na Faraon (20-26)

 • 31

  • Inkaplag na Ehipto, say atagtagey a sedro (1-18)

 • 32

  • Kansion a tagleey lapud Faraon tan Ehipto (1-16)

  • Kiponpon na Ehipto a kaiba iray ag-asegat (17-32)

 • 33

  • Responsabilidad na managbantay (1-20)

  • Balita nipaakar ed inkagba na Jerusalem (21, 22)

  • Mensahe parad saray manaayam ed aderal iran pasen diad Jerusalem (23-29)

  • Ag-onkikiwas iray totoo unong ed mensahe (30-33)

   • Singa “sakey a kansion na panangaro” si Ezequiel (32)

   • “Walay sakey a propeta ed limog da” (33)

 • 34

  • Propesiya sumpad saray managpastol na Israel (1-10)

  • Panangasikaso nen Jehova ed saray karnero to (11-31)

   • Pastolan ira na “lingkor kon si David” (23)

   • “Sakey a sipanan na kareenan” (25)

 • 35

  • Propesiya sumpad kapalandeyan na Seir (1-15)

 • 36

  • Propesiya nipaakar ed kapalandeyan na Israel (1-15)

  • Kipawil na Israel (16-38)

   • “Pasantosen ko so maglorian ngaran ko” (23)

   • “Singa hardin na Eden” (35)

 • 37

  • Pasingawey nipaakar ed lawak a kawalaan na saray amagaan a pukel (1-14)

  • Mantekepan so duaran bislak (15-28)

   • Sakey a nasyon ya uleyan na sakey ya ari (22)

   • Andi-anggaan a sipanan na kareenan (26)

 • 38

  • Iyataki nen Gog diad Israel (1-16)

  • Sanok nen Jehova ed si Gog (17-23)

   • ‘Naamtaan na saray nasyon a siak si Jehova’ (23)

 • 39

  • Kaderal nen Gog tan saray sundalo to (1-10)

  • Panagponpon diad Lawak na Hamon-Gog (11-20)

  • Kipawil na Israel (21-29)

   • Nikalbo ed Israel so espiritu na Dios (29)

 • 40

  • Niyakar ed Israel si Ezequiel diad sakey a pasingawey (1, 2)

  • Anengneng nen Ezequiel so sakey a templo diad pasingawey (3, 4)

  • Saray sular tan puerta (5-47)

   • Say paway a puerta ed bukig (6-16)

   • Say paway a sular; arum nin puerta (17-26)

   • Say loob a sular tan saray puerta (27-37)

   • Saray kuarto parad panaglingkor ed templo (38-46)

   • Say altar (47)

  • Say balkonahe na templo (48, 49)

 • 41

  • Say santuaryo na templo (1-4)

  • Say padir tan saray kuarto ed gilig (5-11)

  •  Say paalagey a walad sagur (12)

  • Sinukat iray paalagey (13-15a)

  • Say loob na santuaryo (15b-26)

 • 42

  • Saray kuarton pananganan (1-14)

  • Sinukat so apatiran diking na templo (15-20)

 • 43

  • Napnoy gloria nen Jehova so templo (1-12)

  • Say altar (13-27)

 • 44

  • Mansiansian akakapot so puerta ed bukig (1-3)

  • Totontonen nipaakar ed saray dayo (4-9)

  • Totontonen parad saray Levita tan saserdote (10-31)

 • 45

  • Say masanton kontribusyon tan say syudad (1-6)

  • Say apag na pangulo (7, 8)

  • Nepeg a matua iray pangulo (9-12)

  • Kontribusyon na totoo tan say pangulo (13-25)

 • 46

  • Saray apay ed nanduruman okasyon (1-15)

  • Panawir ed kayarian na pangulo (16-18)

  • Saray pasen a panlambongan na saray apay (19-24)

 • 47

  • Say danum ya onaagus manlapud templo (1-12)

   • Manaralem so danum (2-5)

   • Atambal so danum na Inatey a Dayat (8-10)

   • Ag-atambal iray maranum a pasen (11)

   • Saray kiew parad kakanen tan pantambal (12)

  • Saray ketegan na dalin (13-23)

 • 48

  • Inkaapag na dalin (1-29)

  • Saray 12 puerta na syudad (30-35)

   • Inngaran so syudad a “Wadman Si Jehova” (35)