Ezekiel 10:1-22

  • Apoy ya inalad nanleleetan na saray dalig (1-8)

  • Adeskribe iray kerubin tan saray dalig (9-17)

  • Naandi ed templo so gloria na Dios (18-22)

10   Legan kon onnenengneng, naimanok a diad tapew na datal a walad tagey na kauloan na saray kerubin et walay singa baton safiro a sankanengneng, tan kaparpara itan na sakey a trono.+  Insan inkuan tod samay lakin akakawes na linen:+ “Loob kad nanleetan na ontetelek iran dalig,+ diad silong na saray kerubin, tan mangakop ka na mandarlang iran ngalab+ manlapud nanleetan na saray kerubin tan ibuntok mo iratan ed syudad.”+ Kanian sikatoy linmoob legan kon onnenengneng.  Akaalagey iray kerubin diad bandad kawanan na templo sanen linmoob imay laki, tan napnoy lurem so loob a sular.  Tan say gloria nen Jehova+ et tinmagey manlapud saray kerubin ya anggad entrada na puerta na templo, tan kalkalnan apano na lurem so templo,+ tan say sular et napnoy liwawa na gloria nen Jehova.  Tan say ungol na saray payak na saray kerubin et narengel ed paway a sular, a singa say tanol a narengel sano mansasalita so Makapanyarin-amin a Dios.+  Insan oniay ingganggan to ed lakin akakawes na linen: “Mangala kay apoy ed nanleleetan na ontetelek iran dalig, diad nanleleetan na saray kerubin,” tan sikatoy linmoob tan inmalagey ed abay na dalig.  Insan inyunat na sakey ed saray kerubin so lima to ed apoy a walad nanleleetan da.+ Sikatoy angala na daiset tan inyan tod saray lima na samay akakawes na linen,+ ya angawat met ed satan insan pinmaway.  Walay singa lima na too diad silong na saray payak na saray kerubin.+  Legan kon onnenengneng, walay naimanok ya apatiran dalig ed abay na saray kerubin, sakey a dalig ed abay na balang kerubin, tan saray dalig et onkikidyam a singa baton crisolito.+ 10  Nampapara so itsura na saratan ya apat, a singa dalig ya akabenlag ed sakey met a dalig. 11  Sano onkukurang iratan et nayarian day onarap ed apatiran direksion ya ag-iratan onliko, lapud no iner so akaarapan na lupa na kerubin et diman so laen da tan ag-iratan onliko. 12  Napnoy mata so interon laman da, beneg da, lima ra, payak da, tan saray dalig, salanti, saray dalig a walad abay na balang sakey ed sikaran apat.+ 13  Nipaakar ed saray dalig et nadngel koy sakey a boses a kinmelyaw ed sikara, “Ontetelek iran dalig!” 14  Balang sakey* et walaan na apatiran lupa. Say unonan lupa et lupa na kerubin, say komadua et lupa na too, say komatlo et lupa na leon, tan say komapat et lupa na agila.+ 15  Tan mamapaatagey iray kerubin—sikara met iramay mabilay a pinalsa* ya anengneng kod ilog Kebar+ 16  tan sano onkurang iray kerubin, mibansag ed sikara iray dalig; tan sano itagey na saray kerubin iray payak da pian mamaatagey ira, saray dalig et ag-onliko tan ag-onarawi ed abay da.+ 17  Sano ontunda ra, ontunda met iratan; tan sano mamaatagey ira, mamaatagey iratan a kaiba ra, ta say espiritu ya onkikiwas ed saray mabilay a pinalsa* et walad saray dalig. 18  Insan say gloria nen Jehova+ et pinmaway a nanlapud tagey na entrada na puerta na templo tan nansiansia itan ed tagey na saray kerubin.+ 19  Intagey natan na saray kerubin iray payak da tan tinmagey ira manlapud dalin, legan kon onnenengneng. Akibansag ed sikara iray dalig sanen kinmurang ira. Tinmunda ra ed mamabukig a lolooban ed puerta na abung nen Jehova, tan say gloria na Dios na Israel et walad tagey da.+ 20  Saraya imay mabilay a pinalsa* ya anengneng kon walad silong na Dios na Israel diad ilog Kebar,+ kanian naamtaan ko a kerubin ira. 21  Sarayan apat et walaan na apatiran lupa, apatiran payak, tan walay singa lima na too ed silong na saray payak da.+ 22  Tan say itsura na saray lupa ra et singa saramay anengneng kod abay na ilog Kebar.+ Balang sakey et diretson onabante.+

Paimanod leksab

Salanti, balang sakey ed saray kerubin.
Literal, “satan imay mabilay a pinalsa.”
Literal, “ta say espiritu na mabilay a pinalsa.”
Literal, “Saya imay mabilay a pinalsa.”