Ezekiel 43:1-27

  • Napnoy gloria nen Jehova so templo (1-12)

  • Say altar (13-27)

43  Insan inyakar to ak ed puerta ya akaarap ed bukig.+  Anengneng ko diman so gloria na Dios na Israel ya onsasabi manlapud bukig,+ tan say boses To et singa ungol na manag-agus a danum;+ tan say dalin et aliwawaan na gloria to.+  Say anengneng ko et singa samay pasingawey ya anengneng ko sanen sinmabi ak* a maneral ed syudad; tan say itsura na satan et singa samay anengneng kod abay na ilog Kebar;+ tan dinmakmomo ak ed dalin.  Insan linmoob so gloria nen Jehova ed templo* diad puertan akaarap ed bukig.+  Insan inyatagey ak na sakey ya espiritu tan inyakar to ak ed loob a sular, tan anengneng ko a say templo et napnoy gloria nen Jehova.+  Insan walay nadngel kon mansasalita ed siak manlapud templo, tan sinmabi so laki tan inmalagey ed abay ko.+  Inkuan tod siak: “Anak na too, saya so pasen na tronok+ tan say pasen a gagatinan na saray salik,+ a panayaman ko a kaiba iray totoo na Israel diad andi-anggaan.+ Agla dutakan na sankaabungan na Israel tan saray arari ra so masanton ngaran ko,+ diad gagawaen dan espiritual a prostitusyon tan lapud saray bangkay na arari ra.  Lapud inyabay day entrada na puerta ra diad entrada na puertak tan say poste na puerta ra diad poste na puertak, a padir labat so baetan mi,+ dinutakan day masanton ngaran ko diad saray makapadimlan ginawa ra, kanian diad sanok ko et sigpot ko ran dineral.+  Natan et iyarawi rad siak komon iray gagawaen dan espiritual a prostitusyon tan saray bangkay na saray arari ra, tan manayam ak ed sikara diad andi-anggaan.+ 10  “Anak na too, ideskribem so templo ed sankaabungan na Israel,+ pian nabaingan ira lapud saray kasalanan da,+ tan nepeg dan aralen so plano na satan.* 11  No nalikna ray kababaingan lapud amin a ginawa ra, ipaamtam ed sikara so plano na templo, say inkauksoy to, saray pawayan, tan saray lolooban.+ Ipanengneng mod sikara so amin a plano tan saray totontonen parad satan, tan amin a plano tan amin a ganggan nipaakar ed satan, tan isulat mo iratan ed imaton da, pian imanoen day amin a plano tan sumpalen da iray totontonen parad satan.+ 12  Saya so ganggan nipaakar ed templo. Sankasantosan so interon pasen ed toktok na palandey.+ Saya so ganggan nipaakar ed templo. 13  “Saraya so sukat na altar unong ed saray kasiko+ (sakey a kalapar na dakulap so inyarum ed kada kasiko).* Say sankaleksaban a parte na satan et sankasiko, tan say kalapar to et sankasiko. Walaan itan na pinagka-keteg ed liberliber na gilig to, a sankarangan* so kalapar to. Saya so sankaleksaban a parte na altar. 14  Manlapud sankaleksaban na altar diad datal ya anggad akapaliber a tambib ed bandad leksab et duaran kasiko, tan say kalapar to et sankasiko. Manlapud akapaliber a melag a tambib ya anggad akapaliber a baleg a tambib et apatiran kasiko, tan say kalapar to et sankasiko. 15  Say panagpoolan diad altar et apatiran kasiko ed katagey, tan walay apatiran saklor ya akaturo ed tagey manlapud panagpoolan diad altar.+ 16  Say panagpoolan diad altar et kuadrado, a 12 kasiko ed karukey tan 12 kasiko ed kalapar.+ 17  Say apatiran diking na akapaliber a kapa-kapa et 14 a kasiko ed karukey tan 14 a kasiko ed kalapar; tan say akapaliber a pinagka-keteg et kapalduan kasiko, tan say sankaleksaban a parte et sankasiko ed amin a diking. “Tan saray balitang to et akaarap ed bukig.” 18  Insan inkuan tod siak, “Anak na too, oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: ‘Saraya so totontonen sano agawa lay altar, ta pian niyapay ditan iray interon apay a popoolan tan niwalsik ditan so dala.’+ 19  “‘Mangiter ka na sakey a kilaw a kalakian a baka manlapud pulok bilang apay parad kasalanan+ diad saray Levita a saserdote, saray ananak nen Zadok,+ ya onaasingger pian manlingkor ed siak,’ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova. 20  ‘Mangala kay daiset a dala to tan iyan mod apatiran saklor na altar, diad apatiran suyok na akapaliber a tambib, tan diad akapaliber a pinagka-keteg, pian nalinisan itan manlapud kasalanan tan makapanggaway pananakbong parad satan.+ 21  Insan alam so kilaw a kalakian a baka, say apay parad kasalanan, pian poolan itan diad niganan pasen na templo, diad paway na santuaryo.+ 22  Diad komaduan agew et mangiyapay kay sakey ya andiay depekton kalakian a kanding bilang apay parad kasalanan; tan linisan na saray saserdote so altar manlapud kasalanan a singa samay impanlinis dad satan ed panamegley na kilaw a kalakian a baka.’ 23  “‘Sano nalinisan mo itan manlapud kasalanan, mangiyapay kay sakey ya andiay depekton kilaw a kalakian a baka manlapud pulok tan sakey ya andiay depekton kalakian a karnero manlapud pulok. 24  Iyapay mo iratan ed si Jehova, tan saray saserdote et mangisibwag na asin ed saratan+ tan iyapay da iratan bilang interon apay a popoolan parad si Jehova. 25  Pitoy agew kan mangiyapay na sakey a kalakian a kanding bilang inagew-agew ya apay parad kasalanan,+ ontan met ed sakey a kilaw a kalakian a baka tan sakey a kalakian a karnero manlapud pulok; saray ayayep ya anggapoy depekto* so nepeg mon iyapay. 26  Pitoy agew iran manggawa na pananakbong parad altar, tan linisan da itan tan iparaan da itan ya usaren. 27  Sano nasumpal iratan ya agew, diad komawalon agew+ tan manpatuloy, iyapay na saray saserdote diad altar iray interon apay yon* popoolan tan saray bagat yon pandurungoan; tan naliketan ak ed sikayo,’+ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova.”

Paimanod leksab

Odino posiblin, “sanen sikatoy sinmabi.”
Literal, “abung.”
Literal, “sukaten so pangaligan.”
Tutukoyen na saya so andukey a kasiko. Nengnengen so Apendise B14.
Manga 22.2 sentimetro (8.75 pulgada). Nengnengen so Apendise B14.
Odino “ayadyari.”
Salanti, saramay apay a nanlapud totoo.