Ezequiel 3:1-27

  • Niganggan si Ezequiel a kanen toy lukot ya inter na Dios (1-15)

  • Manlingkor si Ezequiel bilang managbantay (16-27)

    • Manresulta ed pankasalanan ed dala so panamaulyan (18-21)

3  Insan inkuan tod siak: “Anak na too, akan moy walad arapan mo.* Akan mo iyan lukot, tan la ka, mansalita kad sankaabungan na Israel.”+  Kanian sinmangi ak, tan impakan tod siak so lukot.  Inkuan to nid siak: “Anak na too, akan mo iyan lukot ya iter kod sika, pian napesel kad saya.” Kanian kinan ko, tan diad sangik et masamsamit itan a singa dilo.+  Imbaga tod siak: “Anak na too, la kad sankaabungan na Israel tan ibagam iraya ed sikara.  Ta aliwan diad totoon agmo natalosay lenguahe ra odino mairap ya ibalikas so salita ra so pangibabakian ed sika, noagta diad sankaabungan na Israel.  Agta ka ibabaki ed saray dakel a totoon agmo natalosay lenguahe ra odino mairap ya ibalikas so salita ra. No diad sarayan totoo so pangibakian kod sika, ondengel ira.+  Balet ag-ondengel ed sika so sankaabungan na Israel, ta agda labay so ondengel ed siak.+ Anawet so ulo tan puso+ na amin a walad sankaabungan na Israel.  Pinaawet koy lupam a singa inkaawet na lupa ra tan say moling mo a singa inkaawet na moling da.+  Say moling mo et impagmaliw kon singa sakey a diamante, tan anawet nen say bato.+ Agka ontatakot ed sikara odino onkekebbiew ed saray lupa ra,+ ta sikaray rebelyoson sankaabungan.” 10  Onia ni inkuan tod siak: “Anak na too, ipapusom tan dengel moy amin ya ibagak ed sika. 11  Loob kad kawalaan na saray kabaleyan mo* a nibantak ed arum a dalin,+ mitongtong kad sikara. Ibagam ed sikara, ‘Saya so inkuan na Soberanon Katawan a Jehova,’ ondengel man ira odino andi.”+ 12  Inawit ak na espiritu+ tan nadngel kod benegan ko so boses a singa ungol na maksil a dalagurog: “Narayew komon so gloria nen Jehova ed pasen a kawalaan to.” 13  Nadngel koy ungol na saray payak na saray mabilay a pinalsa legan a mandidiwitan iratan,+ tan say ungol na saray dalig a walad abay da,+ tan say ungol na maksil a dalagurog. 14  Tan intagey ak na espiritu tan inawit to ak, tan linma ak a naeermenan* tan onsasanok so espirituk, tan kinmiwas ed siak so pakayari* nen Jehova. 15  Kanian linma ak ed Tel-abib diad saray totoon nibantak ed arum a dalin, a manaayam ed abay na ilog Kebar,+ tan nansiansia ak diman ed panaayaman da; tan ameneng ak+ a nansiansia ed limog da diad pitoran agew. 16  Diad sampot na pitoran agew et oniay mensahe nen Jehova a sinmabi ed siak: 17  “Anak na too, tinuro ta kan managbantay ed sankaabungan na Israel;+ tan no walay narengel mon ibagak, ipasabim ed sikara so pasakbay a nanlapud siak.+ 18  Sano ibagak ed sakey a mauges, ‘Ompatey ka,’ balet agmo pinasakbayan, tan agka nansalita pian pasakbayan imay mauges a taynanan toy mauges a kagagawa to pian sikatoy manbilay,+ sikatoy ompatey lapud kasalanan to ta sikatoy mauges,+ balet singilen kod sika so dala to.*+ 19  Ingen no pinasakbayan mo lay sakey a mauges balet ta agto imbeneg so inkauges to tan mauges a kagagawa to, sikatoy ompatey lapud kasalanan to, balet seguradon niliktar moy mismon bilay mo.*+ 20  Balet no ontunda lan manggaway inkatunong so sakey a matunong tan manggawa lay mauges,* mangiyan ak na saray makasbel ed arapan to tan sikatoy ompatey.+ No sikatoy agmo pinasakbayan, sikatoy ompatey lapud saray kasalanan to tan agla nanonotan iray matunong a ginawa to, ingen singilen kod sika so dala to.*+ 21  Balet no pinasakbayan moy sakey a matunong ta pian agmankasalanan, tan inawat to itan, sikatoy manbilay lapud apasakbayan,+ tan niliktar moy mismon bilay mo.”* 22  Niwalad siak diman so pakayari* nen Jehova, tan oniay imbaga tod siak: “Alagey ka, la kad patar a lawak, tan walay ibagak ed sika diman.” 23  Kanian inmalagey ak tan linma ak ed patar a lawak, tan wadman so gloria nen Jehova,+ singa say gloria ya anengneng kod abay na ilog Kebar,+ tan dinmakmomo ak. 24  Insan niwalad siak so espiritu tan pinaalagey to ak,+ tan oniay imbagad siak na Dios: “La ka, mansiansia kad loob na abung mo. 25  Tan sika, anak na too, baloren da ka na saray lubir pian agka makaonla ed kawalaan da. 26  Tan papeketen koy dilam ed ngalangalam tan magmaliw kan emel, tan agmo ra nayarian a banoen, lapud rebelyoso ran sankaabungan. 27  Balet lukasan koy sangim no mitongtong ak ed sika, tan ibagam ed sikara,+ ‘Saya so inkuan na Soberanon Katawan a Jehova.’ Samay ondengel et paulyan ya ondengel,+ tan samay ag-ondengel et paulyan ya ag-ondengel, lapud rebelyoso ran sankaabungan.+

Paimanod leksab

Literal, “akan mo no antoy naromog mo.”
Literal, “saray lalakin ananak na kabaleyan mo.”
Diad Hebreo, “ampait.”
Literal, “walad siak so mabiskeg a lima.”
Odino “paebatan kod sika so dala to.”
Odino “kamarerwam.”
Odino “paebatan kod sika so dala to.”
Odino “ag-inkahustisya.”
Odino “kamarerwam.”
Literal, “lima.”