Ezekiel 16:1-63

 • Pangaro na Dios ed Jerusalem (1-63)

  • Aromog a pinaulyanan ya ugaw (1-7)

  • Sinulongan na Dios tan akisipanan a mangasawa ed sikato (8-14)

  • Sikatoy agnanmatoor (15-34)

  • Adusa bilang sakey a mikakalugoran (35-43)

  • Nikompara ed Samaria tan Sodoma (44-58)

  • Nonoten na Dios so impisipanan to (59-63)

16  Oniay mensahe nen Jehova a sinmabi lamet ed siak:  “Anak na too, ipaamtam ed Jerusalem iray makapadimlan kagagawa to.+  Ibagam, ‘Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova ed Jerusalem: “Diad dalin na saray Canaanita so nanlapuan tan niyanakan mo. Say amam et sakey ya Amoreo,+ tan say inam et sakey a Heteo.+  Nipaakar ed inkiyanak mo, diad agew a niyanak ka et agpinutot so puseg mo, agka naames pian nalinisan ka, agka apuraporan na asin, tan agka abalkot na abel.  Anggapoy angasi ed sika pian gawaen so anggan dinan ed sarayan bengatla. Anggapoy angabagey ed sika. Imbes, nibantak ka ed uma lapud binusol da ka* diad agew a niyanak ka.  “‘“Sanen dinmalan ak, anengneng ta kan mantibtiblak ed dalam, tan legan kan akarukol ed mismon dalam, inkuan ko: ‘Manbilay ka!’ On, imbagak ed sika sanen akarukol kad dalam, ‘Manbilay ka!’  Pinarakel ta kan maong, a singa saray tanaman ya ontutubo ed uma, tan binmaleg tan inmaligwas ka tan nansulong kay sankaabigan iran parakep. Binmaleg so pagew mo, tan say buek mo et tinmubo tan kinmapal; balet siansia nin labos-lakseb ka.”’  “‘Sanen dinmalan ak tan anengneng ta ka, naimanok a wala ka lad edad pian miinaroan. Kanian imbuskag koy kawes* ko ed sika+ tan sinakbongan koy inkalakseb mo tan nansamba ak tan akisipanan ak ed sika,’ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova, ‘tan nagmaliw kan kayarian ko.  Inames ta ka met tan inurasan koy dala ed laman mo tan pinuyokan ta kay larak.+ 10  Insan kinawesan ta kay aburdaan a kawes tan inikdan ta kay sandalyas a gawad marakep a katat* tan binalkot ta kay marakep a klase na linen, tan kinawesan ta kay ankablin abel. 11  Sinulongan ta ka na saray alahas, pinurselasan tan kinuwintasan ta ka. 12  Siningsingan koy eleng mo, inikawan ko ray layag mo, tan inyan kod ulom so marakdakep a korona. 13  Intultuloy moy nansulong na balitok tan pilak, tan say kawes mo et marakep a klase na linen, ankablin abel, tan aburdaan a kawes. Pinon arina, dilo, tan larak so kakanen mo, tan ginmanggana kan maong,+ tan nagmaliw kan makanepegan a magmaliw a reyna.’”* 14  “‘Niyabawag so inkabantog* mo ed saray nasyon+ lapud perpekton gangganam, ta inyan kod sika so karakpan ko,’+ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova.” 15  “‘Balet nanmatalek kad gangganam+ tan nagmaliw kan imoral a bii lapud inkabantog mo.+ Mabulbulos kan akilawanan ed amin a toon ondadalan,+ tan akayarian day gangganam. 16  Inalam so arum a kawes mo tan nanggawa kay makolor iran atagey a pasen a ditan ka akilawanan+—saray ontan a bengatla et agnepeg a niwala, tan ag-iratan nepeg a nagawa. 17  Inalam met iramay inter kod sikan mararakep ya alahas* mo a gawad balitok tan pilak, tan inggawaan moy sarilim na saray imahen na laki tan akilawanan kad saratan.+ 18  Tan inalam iray aburdaan a kawes mo tan insakbong mod saratan,* tan inyapay mod saratan so larak ko tan insensok.+ 19  Tan say tinapay ya inter kod sika—gawad pinon arina, larak, tan dilo, ya inter kon kanen mo—inyapay mo met ed sikara bilang ambalingit* ya angob.+ Ontan so mismon agawa,’ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova.” 20  “‘Inalam iray ananak mon lalaki tan bibii ya inyanak mod siak,+ tan inyapay mo ra bilang bagat ed saray idolo+—agta alablabas la so impilawanan mo? 21  Pinatey mo ray ananak ko, tan inyapay mo ra bilang bagat diad impangiparalan mod sikara ed apoy.+ 22  Legan mon gagawaen so amin a makapadimla tan imoral a kagagawam, agmo anonotan iray agew na inkaugaw mo sanen labos-lakseb ka, a nensaman et mantibtiblak kad dalam. 23  Kayari na sarayan amin a kaugsan mo, pakaskasi, pakaskasi ka la,’+ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova. 24  ‘Nampaalagey kay pukdol mo tan inggawaan moy sarilim na atagey a pasen diad kada plaza. 25  Impaalagey mo iray atagey a pasen mo diad sankaimanon pasen na kada karsada, tan ginawam a makapadimla so inkagangganam diad impangiyopresim ed inkasika* ed kada toon ondadalan,+ tan pinarakel moy pilalawanan mo.+ 26  Akilawanan kad saray ananak na Ehipto,+ saray kakaabay mo ya alablabas so seksual a pilalek da,* tan pinasanok mo ak lapud karakel na pilalawanan mo. 27  Natan et idapok so limak ed sika tan paraiseten koy abastom+ tan iyawat ta kad panlabayan* na saray bibiin mamubusol ed sika,+ saray bibiin ananak na Filisteo ya abaingan lapud mabanday a kagagawam.+ 28  “‘Insan akilawanan kad saray ananak na Asirya+ lapud agka apenek, balet agka nin siansia apenek kayari na impilawanan mod sikara. 29  Kanian pinarakel moy panggagawam na imoral diad dalin na saray negosyante* tan ed saray Caldeo,+ balet agka nin siansia apenek. 30  Agaylay inkauges na kipapasey* pusom,’* so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova, ‘sanen ginawam irayan amin a bengatla, a kinmiwas kan singa anggapoy-baing ya imoral a bii!+ 31  Balet sanen impaalagey moy pukdol mo ed sankaimanon pasen na kada karsada tan ginawam so atagey a pasen mo ed kada plaza, aliwa kan singa sakey a paabang a bii, lapud agmo labay so pabayaran. 32  Sakey kan mikakalugoran ya asawan bii a say aawaten to et arum a lalaki imbes a say mismon asawa to!+ 33  Saray totoo so mangiiter na regalo ed amin a paabang a bibii,+ balet sika so mangiiter na regalo ed amin a manpipilalek ed sika,+ tan papasuksokan mo ra pian onla ran milawanan ed sika manlapud amin a pasen.+ 34  Nidumaduma kad arum a bibiin paabang. Anggapoy miparad gagawaen mon pilalawanan! Babayaran moy arum balet agda ka babayaran. Nidumaduma so gagawaen mo.’ 35  “Kanian dengel moy salita nen Jehova, O paabang a bii.+ 36  Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: ‘Lapud impatnag moy pampilalek mo tan niparungtal so inkalabos-lakseb mo diad panggagawam na imoral ed saramay manangarom tan ed amin a makapaingongot tan makapadimlan idolom,*+ a diad saratan et imbagat moy anggan say dala na saray anak mo,+ 37  tiponen ko sirin so amin a manangarom a pinaliket mo, amin iramay aaroen mo pati saramay bubusolen mo. Tiponen ko ran amin sumpad sika manlapud amin a pasen tan iparungtal kod sikara so inkalakseb mo, tan nanengneng da kan labos-lakseb.+ 38  “‘Tan dusaen ta ka unong ed panangukom a manepeg ed saray bibiin mikakalugoran+ tan mamapaagus na dala,+ tan nipaagus so dalam lapud sanok tan imon.+ 39  Iyawat ta kad lima ra, tan igeba da iray pukdol mo, tan itumba da iray atagey a pasen mo;+ tan ekalen da iray kawes mo+ tan alaen da iray mararakep ya alahas*+ mo tan taynanan da kan labos-lakseb. 40  Iyakar dad sika so sakey ya grupo na totoo,+ tan tupaken da ka+ tan pateyen da kad espada ra.+ 41  Poolan da iray abung mo+ tan dusaen da kad pakanengneng na dakel a bibii; tan patundaen koy pilalawanan mo,+ tan agka met la mangiter na bayar. 42  Onkepa lay sanok kod sika,+ tan naandi lay imon kod sika;+ tan ondeen ak tan agak la onsanok.’ 43  “‘Lapud agmo ninonot iray agew na inkaugaw mo+ tan pinasanok mo ak lapud panggagawam ed sarayan amin a bengatla, iyakar ko natan ed mismon ulom iray pansumpalan na saray dalan mo,’ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova, ‘tan itundam lay mabanday a kagagawam tan say amin a makapadimlan gagawaen mo. 44  “‘Amin a mangibabalikas na saray proverbio et usaren da iyan proverbio nipaakar ed sika: “No antoy ina, ontan met so anak ton bii!”+ 45  Sika so biin anak nen inam, a mamubusol ed asawa to tan ed ananak to. Tan sika so agin bii na saray agagim a bibii, ya amusol ed kaasawaan da tan ed ananak da. Say inam et sakey a Heteo, tan say amam et sakey ya Amoreo.’”+ 46  “‘Say atsim a manaayam ed bandad amianen mo* et say Samaria+ a kaiba iray ananak ton bibii,*+ tan say yugtan mon bii a manaayam ed bandad abalaten mo* et say Sodoma+ a kaiba iray ananak ton bibii.+ 47  Agka labat nanakar ed saray dalan da tan tinmumbok ed saray makapadimlan gawa ra, noagta diad agangganon panaon et mas mauges so amin a kagagawam nen say sikara.+ 48  Unong a mabilay ak,’ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova, ‘Say Sodoma ya agim tan saray ananak ton bibii et agda ginawa so singa ginawa yo, sika tan saray ananak mon bibii. 49  Saya so kasalanan na agim a Sodoma: Sikato tan saray ananak ton bibii+ et mapaatagey+ tan walaan iray daakan a kakanen+ tan andian iray kapagaan lapud walay kaligenan;+ balet agda tinulongan so napapairap tan pobri.+ 50  Nansiansia iran mapaatagey+ tan intultuloy da iray makapadimlan kagagawa ra ed pakanengneng ko,+ kanian anengneng ko a kaukolan iran ekalen.+ 51  “‘Tan say kasalanan na Samaria+ et ag-anggan akakapaldua ed saray kasalanan mo. Pinarakel mo iray makapadimlan kagagawam a nagkalalo nen say ginawa ra, ya anggad pinmatnag a singa matunong iray agagim a bibii lapud amin a makapadimlan kagagawam.+ 52  Akoen mo natan so kababaingan lapud inkatunongan mo so kakikiwas na* saray agagim a bibii. Lapud kasalanan mo, a mas makapadimlay ginawam nen say sikara, mas matunong ira nen say sika. Kanian natan, ombaing ka tan akoen moy kababaingan lapud ginawam a singa matunong iray agagim a bibii.’ 53  “‘Tan tiponen ko iray inaripen da, saramay naaripen ed Sodoma tan saray ananak ton bibii tan saramay naaripen ed Samaria tan saray ananak ton bibii; tiponen ko met iramay inaripen mo a kaiba ra,+ 54  pian akoen moy kababaingan mo; tan nabaingan ka lapud ginawam ya impanligliwam ed sikara. 55  Saray mismon agagim a bibii, say Sodoma tan saray ananak ton bibii et ompawil ed datin kipapasen da, tan say Samaria tan saray ananak ton bibii et ompawil ed datin kipapasen da, tan sika tan saray ananak mon bibii et ompawil ed datin kipapasen yo.+ 56  Diad panaon na pampapasirayew mo et agmo impasen a makanepegan a bitlaen so Sodoma ya agim, 57  antis a niparungtal so kaugsan mo.+ Natan et papabandayen ka na saray bibiin ananak na Sirya tan amin iramay walad kaliberliber to, tan saray bibiin ananak na saray Filisteo,+ amin iramay walad kaliberliber mo et ludlureyen da ka. 58  Akoen mo ray pansumpalan na mabanday a kagagawam tan saray makapadimlan gagawaen mo,’ so imbaga nen Jehova.” 59  “Ta oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: ‘Gawaen ko natan ed sika so unong ed ginawam,+ ta nileglemew moy sambam diad impaneral mod impisipanan ko.+ 60  Balet nonoten koy impisipanan kod sika diad saray agew na inkaugaw mo, tan iletneg kod sika so sakey ya agmanganggan sipanan.+ 61  Nanonotan moy kakikiwas mo tan nabaingan ka+ sano awaten mo ray agagim a bibii, saramay mas matatken nen say sika ontan met ed saramay mas ugaw nen say sika, tan iter ko rad sika bilang ananak a bibii, balet aliwan lapud impisipanan mo.’ 62  “‘Tan iletneg koy sipanan kod sika; tan naamtaan mo a siak si Jehova. 63  Tan sano manggawa ak na pananakbong parad sika anggaman ed amin a ginawam,+ nanonotan moy kagagawam nensaman tan ombaing kan maong a mangibiswat ed sangim lapud kababaingan mo,’+ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova.”

Paimanod leksab

Odino “so kamarerwam.”
Odino “saloy na kawes.”
Odino “katat na poka.” Say Hebreon salita a tahash et nayarin sakey ya ayep ed dayat a tatawagen ed Ingles a seal. Singa iya kabaleg na dolphin.
Odino “makanepegan parad inkaari.”
Literal, “ngaran.”
Odino “parakep.”
Salanti, saray imahen na lalaki.
Odino “makapakepay liknaan; makapakalmay liknaan.” Literal, “makapainawa.”
Literal, “impangikayang moy bikking mo.”
Literal, “saray kakaabay mo a walaay angkakabaleg a laman.”
Odino “kamarerwa.”
Literal, “dalin na Canaan.”
Odino “inkaletey na.”
Odino posiblin, “O, agaylay isasanok ko lad sika.”
Say Hebreon termino na saya et nayarin mikonektaan ed salita parad “tai na ayep” tan uusaren a panmudmora.
Odino “parakep.”
Literal, “ed kawigim.”
Nayarin manutukoy ed saray angkekelag a baley.
Literal, “ed kawanan mo.”
Odino “akisangsangan ka a pabor ed.”