Ezekiel 40:1-49

 • Niyakar ed Israel si Ezequiel diad sakey a pasingawey (1, 2)

 • Anengneng nen Ezequiel so sakey a templo diad pasingawey (3, 4)

 • Saray sular tan puerta (5-47)

  • Say paway a puerta ed bukig (6-16)

  • Say paway a sular; arum nin puerta (17-26)

  • Say loob a sular tan saray puerta (27-37)

  • Saray kuarto parad panaglingkor ed templo (38-46)

  • Say altar (47)

 • Say balkonahe na templo (48, 49)

40  Diad koma-25 taon na inkibantak mid arum a dalin,+ diad kagapo na taon, diad komasamplon agew na bulan, diad koma-14 a taon kayarin nagba so syudad,+ diad saman a mismon agew et pinakiwas ak na pakayari* nen Jehova, tan inyakar to ak ed saman a syudad.+  Diad panamegley na sayan pasingawey na Dios et inyakar to ak ed dalin na Israel tan impasen to ak ed atagtagey a palandey,+ a ditan et walay paalagey a singa sakey a syudad diad abalaten.  Sanen inyakar to ak diman, walay anengneng kon sakey a laki a say itsura to et singa gansa.+ Walay sankaegnaan ton lubir a lino tan sakey a panagsukat a tanubong,*+ tan sikatoy akaalagey ed puerta.  Imbagad siak na saman a laki: “Anak na too, nengneng mo tan dengel mon maong, tan imanoen mo so* amin ya ipanengneng kod sika, ta satan so rason no akin a niyakar ka dia. Ibagam ed sankaabungan na Israel so amin a nanengneng mo.”+  Walay anengneng kon padir ya akapaliber ed paway na templo.* Sankaegnaan na laki so sakey a panagsukat a tanubong a say karukey to et anemiran kasiko (sakey a kalapar na dakulap so inyarum ed kada kasiko).* Sinukat toy padir, tan say kakapal tan katagey na satan et sakey tanubong.  Insan sikatoy linma ed puerta ya akaarap ed bukig+ tan sinmegep ed takayan na satan. Sanen sinukat toy entrada na puerta, say kalapar to et sakey tanubong tan say kalapar na sananey nin entrada na puerta et sakey tanubong met.  Say sukat na kada kuarto a parad guardia et sakey tanubong ed karukey tan sakey tanubong ed kalapar, tan say nanleetan na saray kuarto a parad guardia+ et limaran kasiko. Say sukat na entrada na puerta a walad abay na balkonahe na puerta ya akaarap ed loob et sakey tanubong.  Sinukat toy balkonahe na puerta, a walad bandad loob, tan satan et sakey tanubong.  Insan sinukat toy balkonahe na puerta, waloran kasiko itan; tan sinukat to iray lusek ed gilig na satan, duaran kasiko iratan; tan say balkonahe na puerta et walad pagpag ya akaarap ed loob. 10  Walay taloran kuarto a parad guardia diad kada pagpag na puerta ed bukig. Parehoy sukat na saratan a talo, tan parehoy sukat na saray lusek ed kada pagpag. 11  Insan sinukat toy kalapar na lolooban ed puerta, 10 kasiko itan; tan say karukey na puerta et 13 kasiko. 12  Say naalar a pasen ed arap na kada kuarto a parad guardia et sankasiko ed kada pagpag. Saray kuarto a parad guardia et anemiran kasiko ed kada pagpag. 13  Insan sinukat toy puerta manlapud atep na sakey a kuarto a parad guardia* anggad atep na samay sakey a kuarto, tan say kalapar na satan et 25 kasiko; say sakey a lolooban et kapetekan na sananey a lolooban.+ 14  Insan sinukat to iray lusek ed gilig, a say katagey na saratan et 60 kasiko, ontan met ed saray lusek ed gilig na saray puerta ya akapaliber ed sular na templo. 15  Manlapud arap na lolooban a puerta ya anggad arap na balkonahe ed bandad loob a pagpag na puerta et 50 kasiko. 16  Diad kada pagpag, diad saray kuarto a parad guardia tan ed saray lusek a walad gilig na saratan diad loob na puerta et wala ray bintana, a pamelag iray hamba na saratan manlapud loob.+ Diad loob na saray balkonahe et wala met iray bintana ed kada pagpag, tan wala ray niyukit a kiew a palma+ diad saray lusek ed gilig. 17  Insan inyakar to ak diad paway a sular, tan anengneng ko iray kuarton pananganan+ tan say dadalanan ya akapaliber ed sular. Walay 30 kuarton pananganan diad satan a dadalanan. 18  Say dadalanan diad diking na saray puerta et mipadpara ed karukey na saray puerta—saya so dadalanan a walad leksab. 19  Insan sinukat toy distansia* manlapud arap na puerta ed leksab anggad samay kawalaan na loob a sular. Satan et 100 a kasiko diad bukig tan diad amianen. 20  Say paway a sular et walaan na puerta ya akaarap ed amianen, tan sinukat toy karukey tan kalapar na satan. 21  Walay taloran kuarto a parad guardia diad kada pagpag. Saray lusek to ed gilig tan saray balkonahe to et mipadpara ed sukat na samay unonan puerta. Say karukey to et 50 kasiko tan say kalapar to et 25 kasiko. 22  Saray bintana, balkonahe, tan saray niyukit a kiew a palma+ ditan et mipadpara so sukat da ed saramay walad puerta ed bukig. Makasabi ditan iray totoo diad isegep da ed pitoran balitang, tan say balkonahe to et walad arap na saratan. 23  Walay puerta diad loob a sular a kapetekan na puerta ed amianen tan sakey a puerta a kapetekan na puerta ed bukig. Sinukat to so distansia manlapud puerta ya anggad puerta, tan 100 a kasiko itan. 24  Insan inyakar to ak ed abalaten, tan anengneng koy puerta ed abalaten.+ Sinukat to iray lusek ed gilig tan say balkonahe ditan, tan mipadpara so sukat na saratan ed saramay arum a puerta. 25  Wala ray bintana ed kada pagpag na satan tan ed balkonahe to, a singa saray arum a bintana. Say karukey to et 50 kasiko tan say kalapar to et 25 kasiko. 26  Wala ray pitoran balitang ya onarap ditan,+ tan say balkonahe to et walad arap na saratan. Tan walaan itan na saray niyukit a kiew a palma diad saray lusek to ed gilig, sakey ed kada pagpag. 27  Tan say loob a sular et walaan na puerta ya akaarap ed abalaten; sinukat ton paarap ed abalaten so distansia manlapud puerta ya anggad sananey a puerta, tan 100 a kasiko itan. 28  Insan inyakar to ak ed loob a sular, ya indalan to ak ed puerta ed abalaten; sanen sinukat to so puerta ed abalaten, mipara itan ed sukat na arum a puerta. 29  Saray kuarto a parad guardia, saray lusek ed gilig, tan say balkonahe to et mipara ed sukat na saramay arum. Wala ray bintana ed kada pagpag na satan tan ed balkonahe to. Say karukey to et 50 kasiko tan say kalapar to et 25 kasiko.+ 30  Wala ray balkonahe ed amin a puerta; say karukey da et 25 kasiko tan say kalapar da et 5 kasiko. 31  Say balkonahe to et akaarap ed paway a sular, tan wala ray niyukit a kiew a palma diad saray lusek ed gilig to,+ tan waloran balitang so mamaarap ditan.+ 32  Sanen inyakar to ak ed loob a sular manlapud bukig, sinukat toy puerta, tan mipadparay sukat na satan ed saramay arum. 33  Saray kuarto a parad guardia, saray lusek ed gilig, tan say balkonahe to et mipara ed sukat na saramay arum, tan wala ray bintana ed kada pagpag na satan tan ed balkonahe to. Say karukey to et 50 kasiko tan say kalapar to et 25 kasiko. 34  Say balkonahe to et akaarap ed paway a sular, tan wala ray niyukit a kiew a palma diad saray nantupag a lusek to ed gilig, tan waloran balitang so mamaarap ditan. 35  Insan inyakar to ak ed puerta diad amianen+ tan sinukat to itan; mipara so sukat na satan ed saramay arum. 36  Saray kuarto a parad guardia, saray lusek ed gilig, tan say balkonahe na satan et mipara ed saramay arum. Walaan itan na saray bintana ed kada pagpag. Say karukey to et 50 kasiko tan say kalapar to et 25 kasiko. 37  Saray lusek to ed gilig et akaarap ed paway a sular, tan wala ray niyukit a kiew a palma diad nantupag iran lusek to ed gilig, tan waloran balitang so mamaarap ditan. 38  Sakey a kuarton pananganan a walaay lolooban so walad abay na saray lusek ed gilig na saray puerta, a ditan uurasan iray interon apay a popoolan.+ 39  Walay duaran lamisaan ed nantupag a pagpag na balkonahe na puerta a ditan papakgeran iray interon apay a popoolan,+ saray apay parad kasalanan,+ tan saray apay parad impakasumlang.+ 40  Sano onarap so sakey diad puerta ed amianen, walay duaran lamisaan diad paway na lolooban. Wala met so duaran lamisaan diad sananey a diking na balkonahe na puerta. 41  Walay apatiran lamisaan ed kada pagpag na puerta—waloran lamisaan ya amin—a ditan da papakgeran iray bagat. 42  Say apatiran lamisaan parad interon apay a popoolan et tinabas a bato. Sakey tan kapalduan kasiko so karukey da, tan sakey tan kapalduan kasiko so kalapar da, tan sankasiko so katagey da. Ditan so pananginan na saray uusaren ed pampakger na saray interon apay a popoolan tan saray bagat. 43  Wala ray panagtapewan, a say kalapar da et sakey dakulap, ya akapeket ed saray akapaliber a padir ed loob; tan igaton dad saray lamisaan so laman na saray apay. 44  Diad paway na puerta ed loob et wala ray kuarton pananganan parad saray managkansion;+ diad loob a sular so kawalaan na saraya, ya asingger ed puerta ed amianen tan akaarap ed abalaten. Walay sakey nin kuarton pananganan ya asingger ed puerta ed bukig tan akaarap ed amianen. 45  Inkuan tod siak: “Sayan kuarton pananganan ya akaarap ed abalaten et parad saray saserdote a mangaasikaso ed saray kimey diad templo.+ 46  Say kuarton pananganan ya akaarap ed amianen et parad saray saserdoten mangaasikaso ed kimey diad altar.+ Ananak ira nen Zadok,+ a nanlapu irad saray Levita ya aturon onasingger ed si Jehova pian manlingkor ed sikato.”+ 47  Insan sinukat toy loob a sular. Sanlasus a kasiko so karukey na satan tan 100 a kasiko so kalapar na satan, kuadrado itan. Say altar et walad arapan na templo. 48  Insan inyakar to ak ed balkonahe na templo,+ tan sinukat toy lusek ed gilig na balkonahe, tan saya et limaran kasiko ed sayan pagpag tan limaran kasiko ed sakey a pagpag. Say kalapar na puerta et taloran kasiko ed sayan pagpag tan taloran kasiko ed sakey a pagpag. 49  Say karukey na balkonahe et 20 kasiko, tan say kalapar to et 11* a kasiko. Makasabi ditan iray totoo diad isegep da ed saray balitang. Wala ray lusek ed abay na saray poste ed gilig, sakey ed kada pagpag.+

Paimanod leksab

Literal, “lima.”
Nengnengen so Apendise B14.
Literal, “iteen moy pusom ed.”
Literal, “abung.” Oniay impangipatalos diad kapitulo 40-48 sano say salitan “abung” et manutukoy ed saray paalagey diad templo odino say mismon templo.
Literal, “sakey a panagsukat a tanubong ya anemiran kasiko, sakey a kasiko tan sakey a kalapar na dakulap.” Tutukoyen na saya so andukey a kasiko. Nengnengen so Apendise B14.
Posiblin manutukoy ed tapew na padir a kawalaay kuarto na guardia.
Literal, “kalapar.”
Odino posiblin, “12.”