Ezekiel 42:1-20

  • Saray kuarton pananganan (1-14)

  • Sinukat so apatiran diking na templo (15-20)

42  Insan inyakar to ak ed paway a sular diad bandad amianen.+ Tan inawit to ak ed kawalaan na kuarton pananganan a walad abay na bakantin espasyo,+ diad amianen na kapetekan ton paalagey.+  Diad kawalaay lolooban ed amianen, say karukey to et 100 a kasiko,* tan say kalapar to et 50 kasiko.  Satan et walad baetan na loob a sular, a 20 kasiko ed kalapar,+ tan say dadalanan ed paway a sular. Nampepetekan iray balkonahe to, tan taloran grado iratan.  Diad arap na saray kuarton pananganan* et walay dalanan ed loob+ a 10 kasiko so kalapar to tan 100 a kasiko so karukey to,* tan saray lolooban na saratan et diad amianen.  Saray kuarton pananganan ed tagey et mas mainget nen saramay walad pegley tan leksab a grado, lapud saray balkonahe.  Taloran grado iratan, balet anggapoy lusek da a singa saramay lusek a walad saray sular. Kanian say espasyo na datal ditan et mas melag nen saramay walad leksab tan pegley iran grado.  Say padir ed paway ya asingger ed saray kuarton pananganan a mamaarap diad paway a sular ya akaarap ed saray arum a kuarton pananganan et 50 kasiko ed karukey.  Ta say karukey na saray kuarton pananganan ya akaarap ed paway a sular et 50 kasiko, balet saramay akaarap ed santuaryo et 100 a kasiko.  Saray kuarton pananganan et walaan na lolooban diad bukig a diking ya ompugta ed saratan manlapud paway a sular. 10  Diad paway a sular, wala met iray kuarton pananganan ed loob* na padir diad bandad bukig, ya asingger ed bakantin espasyo tan say paalagey.+ 11  Walay sakey a dalanan ed arap na saratan a mipadpara ed samay walad kuarton pananganan diad amianen.+ Walaan ira na parehon karukey tan kalapar, tan walaan ira na parehon pawayan tan inkadesinyo. Saray lolooban da 12  et singa saramay lolooban ed saray kuarton pananganan a walad abalaten. Walay lolooban diad gapo na dalanan, diad arap na kapetekan a padir diad bandad bukig.+ 13  Insan inkuan tod siak: “Saray kuarton pananganan ed amianen tan saray kuarton pananganan ed abalaten diad abay na bakantin espasyo+ et saray masanton kuarton pananganan, a ditan kakanen na saray saserdoten manlilingkor ed si Jehova iray sankasantosan ya apay.+ Ditan da iiyan iray sankasantosan ya apay, say apay a kakanen, say apay parad kasalanan, tan say apay parad impakasumlang, lapud masanto itan a pasen.+ 14  No linmoob iray saserdote, ag-ira nepeg ya ompaway ed masanton pasen pian onlad paway a sular no agda ni inekal iray kawes ya uusaren dad panaglingkor,+ ta masanto iratan. Mangisulong ira na arum a kawes pian makaonla rad saray pasen a niyabuloy parad saray totoo.” 15  Kayari ton sinukat so loob na templo,* impaway to ak ed dalan a kawalaan na puertan akaarap ed bukig,+ tan sinukat toy interon pasen. 16  Sinukat toy bandad bukig a diking ed panamegley na panagsukat a tanubong.* Unong ed panagsukat a tanubong, 500 a tanubong itan ed karukey manlapud sakey a pagpag ya anggad biek a pagpag. 17  Sinukat toy bandad amianen a diking, tan unong ed panagsukat a tanubong, 500 a tanubong itan ed karukey. 18  Sinukat toy bandad abalaten a diking, tan unong ed panagsukat a tanubong, 500 a tanubong itan ed karukey. 19  Sikatoy linmiber ed bandad sagur a diking. Say asukat to et 500 a tanubong ed karukey diad panamegley na panagsukat a tanubong. 20  Sinukat to itan ed apatiran diking. Apaliberan itan na padir+ a 500 a tanubong ed karukey tan 500 a tanubong ed kalapar,+ pian pambiigan imay masanto tan samay kaslakan ya uusaren.+

Paimanod leksab

Tutukoyen na saya so andukey a kasiko. Nengnengen so Apendise B14.
Odino “saray kuarto.”
Unong ed Griegon Septuagint, “100 a kasiko ed karukey.” Inkuan na angibasiyan a Hebreon teksto: “Sakey a dalan a sankasiko ed kalapar.” Nengnengen so Apendise B14.
Literal, “ed kalapar.”
Literal, “loob na abung.”
Nengnengen so Apendise B14.