Ezekiel 19:1-14

  • Kansion a tagleey parad saray pangulo na Israel (1-14)

19  “Mangansion ka na sakey a tagleey* nipaakar ed saray pangulo na Israel,  tan ibagam,‘Anto nensaman so inam? Sakey a biin leon ed limog na saray leon. Sikatoy dinmukol a kaiba na saray mabiskeg tan malangwer a leon tan pinabaleg to ray kilaw to.   Pinabaleg toy sakey ed saray kilaw to, tan nagmaliw itan a mabiskeg a leon.+ Naaralan to no panon ton bingkasen so narel to,Anggan say too et kinan to.   Nadngelan na saray nasyon so nipaakar ed sikato tan sikatoy inerel da ed abot da,Insan da inawit ed dalin na Ehipto diad panamegley na saray taga.+   Nanalagar so ina to tan diad kaunoran et naandian lay ilalo a sikatoy ompawil ni. Kanian inala toy sananey nin kilaw to tan ginawa ton sakey a mabiskeg a leon.   Sikatoy nanakar met ed limog na saray leon tan nagmaliw a mabiskeg a leon. Naaralan to no panon ton bingkasen so narel to, tan anggan say too et kinan to.+   Tan sikatoy masilib a nanliber diad saray malet a tori ra tan dineral to iray syudad da,Kanian narerengel so panaglem to+ diad amin a dalin ya agla napanayaman.   Saray nasyon a walad kaliberliber iran distrito et sinmumpad sikato tan imbuntok day iket dad sikato,Tan sikatoy narel diad abot da.   Sikatoy inkulong da diad panamegley na saray taga, tan sikatoy inawit dad ari na Babilonia. Sikatoy inkulong da diman, pian agla narengel so panaglem to diad kapalandeyan na Israel. 10  Say inam et singa sakey a sengeg na ubas+ ed dalam,* a nitanem ed abay na saray danum. Nambunga itan tan masanga lapud dakdakel a danum. 11  Awalaan itan na malet iran sanga,* a nayarin usaren bilang setro na saray manuley. Binmaleg itan tan nagmaliw ya atagey nen saray arum a kiew,Tan sikatoy sankanengneng lapud katagey to tan karakel na bulong to. 12  Balet lapud sanok na Dios et sikatoy abagot+ tan nibantak ed dalin,Tan pinamaga na dagem a nanlapud bukig iray bunga to. Saray malet a sanga to et aputerputer tan amagaan,+ tan inupot na apoy.+ 13  Sikatoy nitanem la natan ed kalawakan,Diad andiay danum tan amagaan a dalin.+ 14  Kinmayat so apoy ed saray sanga* to tan inupot na satan iray simit tan bunga to,Tan anggapoy akeran malet a sanga, anggapo lay nausar a setro parad panuley.+ “‘Satan et kansion a tagleey, tan onkana itan a kansion a tagleey.’”

Paimanod leksab

Odino “kansion parad paneermen.”
Odino posiblin, “sakey a sengeg na ubas diad kaubasan mo.”
Odino “iran baston.”
Odino “saray baston.”