Ezekiel 39:1-29

  • Kaderal nen Gog tan saray sundalo to (1-10)

  • Panagponpon diad Lawak na Hamon-Gog (11-20)

  • Kipawil na Israel (21-29)

    • Nikalbo ed Israel so espiritu na Dios (29)

39  “Tan sika, anak na too, manpropesiya ka sumpad si Gog,+ tan ibagam ed sikato, ‘Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “Onsumpa ak ed sika, Gog, say manunan pangulo* na Mesec tan Tubal.+  Ipaarap ta kad sananey a dalan tan itonton ta ka tan patatdangen ta ka manlapud sankaarawian iran pasen ed amianen+ tan iyakar ta kad kapalandeyan na Israel.  Paspasen koy bekang ed kawigin limam tan saray pana ed kawanan a limam pian naikbanan mo iratan.  Natumba ka diad kapalandeyan na Israel,+ sika tan say amin a sundalom tan saray totoo a mila ed sika. Ipakan ta kad amin a klase na manok a managsibar tan ed saray atap ya ayep ed uma.”’+  “‘Natumba kad uma,+ ta siak a mismo so nansalita,’ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova.  “‘Tan iyakar koy apoy ed Magog tan ed saramay maligen a manaayam ed saray isla,+ tan naamtaan da a siak si Jehova.  Ipakabat koy masanton ngaran ko diad Israel a totook, tan agko la iyabuloy a napabanday so masanton ngaran ko; tan naamtaan na saray nasyon a siak si Jehova,+ say Masanton Dios ed Israel.’+  “‘On, onsabi tan nagawa iya,’ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova. ‘Saya imay agew a sinalitak.  Saray manaayam ed saray syudad na Israel et ompaway tan manparlang na apoy diad panamegley na saray armas—saray panagsamben* tan panagsamper, saray bekang tan pana, saray pekpek* tan gayang. Tan usaren da iratan a pamparlang na apoy+ diad pitoran taon. 10  Agda kaukolan so mangalay kiew ed uma odino mantipon na itutungo manlapud katakelan, ta say usaren dan pamparlang na apoy et saray armas.’ “‘Samsaman da iramay manasamsam ed sikara tan alaen da iray kayarian na saramay mangaala ed saray kayarian da,’ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova. 11  “‘Diad saman ya agew et ikdan koy Gog+ na sakey a ponponan ed Israel, diad lawak na saramay manbiabiahe ed bandad bukig na dayat, tan saraan na satan iramay ondadalan. Diman da iponpon si Gog tan say dakerakel a totoo to, tan ingaran da itan a Lawak na Hamon-Gog.*+ 12  Pitoy bulan so kabayag na pangiponpon ed sikara na sankaabungan na Israel pian nalinisan so dalin.+ 13  Amin a totoo ed dalin so mangiponpon ed sikara, tan lapud satan et magmaliw iran bantog diad agew ya igloriak so inkasiak,’+ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova. 14  “‘Wala ray naturon lalaki a naynay ya onliber ed dalin tan iponpon da iray akeran bangkay diad tapew na dalin, pian nalinisan itan. Mantultuloy iran mananap diad loob na pitoy bulan. 15  Sano makanengneng na pukel na too iramay onliliber ed dalin, mangiyan ira na tanda ed abay na satan. Insan ikotkot iratan na saramay aturon mangiponpon diad Lawak na Hamon-Gog.+ 16  Tan wala met so sakey a syudad ditan a ningaran na Hamona.* Tan linisan day dalin.’+ 17  “Tan sika, anak na too, oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: ‘Ibagam ed amin a klase na manok tan amin ya atap ya ayep ed uma, “Mantitipon kayo tan gali dia. Mantitipon kayon amin ed kaliberliber na bagat ko ya itaryak parad sikayo, sakey a baleg a bagat diad kapalandeyan na Israel.+ Mangan kayoy laman tan oninum kayoy dala.+ 18  Kanen yoy laman na saray mabibiskeg tan inumen yoy dala na saray pangulo ed dalin—saray kalakian a karnero, kordero, kanding, tan saray kalakian a baka—amin a pinataban ayayep ed Basan. 19  Peselen yoy inkasikayo na taba tan oninum kayoy dala anggad nabuek kayo manlapud bagat ya itaryak parad sikayo.”’ 20  “‘Diad lamisaan ko et napesel kayo na saray kabayo tan saray managkarwahe, saray mabibiskeg tan amin a klase na sundalo,’+ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova. 21  “‘Ipatnag koy gloriak ed limog na saray nasyon, tan nanengneng na amin a nasyon so panangukom ya impaakseb ko tan say pakayari* ya impatnag ko ed limog da.+ 22  Manlapu lad saman ya agew, naamtaan na sankaabungan na Israel a siak si Jehova a Dios da. 23  Tan naamtaan na saray nasyon a say sankaabungan na Israel et nibantak ed arum a dalin lapud kasalanan da, ta ag-ira nanmatoor ed siak.+ Kanian inyamot koy lupak manlapud sikara+ tan inyawat ko ra ed saray kalaban da,+ tan inaatey iran amin ed espada. 24  Ginawak so manepeg ed sikara unong ed karutakan da tan saray kasalanan da, tan sinaniban koy lupak manlapud sikara.’ 25  “Kanian oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: ‘Ipawil ko iramay naaripen a totoo ed Jacob+ tan kasian koy interon sankaabungan na Israel;+ tan maseseg kon idepensa so* masanton ngaran ko.+ 26  Kayarin apabanday ira lapud agda impanmatoor ed siak,+ sikara lay maligen a manayam ed dalin da, ya anggapoy manaktakot ed sikara.+ 27  Sano ipawil ko ra manlapud saray totoo tan tiponen ko ra manlapud saray dalin na saray kalaban da,+ pasantosen ko met so inkasiak ed limog da diad pakanengneng na dakel a nasyon.’+ 28  “‘Naamtaan da a siak si Jehova a Dios da sano ibantak ko rad saray nasyon insan tiponen ko ran ipawil ed dalin da, ya anggapo ed sikara so natilak.+ 29  Agko la saniban so lupak manlapud sikara,+ lapud ikalbok so espirituk ed sankaabungan na Israel,’+ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova.”

Paimanod leksab

Odino “manunan prinsipe.”
Melag a panagsamper a kaslakan ya aawiten na saray managpana.
Odino posiblin, “baston,” a saya et nanutok tan uusaren ya armas.
Odino “Lawak na Saray Dakerakel a Totoo nen Gog.”
Kabaliksan toy “Dakerakel a Totoo.”
Literal, “lima.”
Literal, “ipatnag koy agnaapag a debosyon parad.”