Ezekiel 35:1-15

  • Propesiya sumpad kapalandeyan na Seir (1-15)

35  Oniay mensahe nen Jehova a sinmabi lamet ed siak:  “Anak na too, iyarap moy lupam ed mapalandey a rehyon na Seir+ tan manpropesiya ka sumpad sikato.+  Ibagam ed sikato, ‘Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “Onsumpa ak ed sika, O mapalandey a rehyon na Seir, tan iyunat koy limak ed sika tan pagmaliwen ta kan agnapanayaman a dalin.+  Pagmaliwen kon aderal a pasen iray syudad mo, tan magmaliw kan agnapanayaman a dalin;+ tan naamtaan mo a siak si Jehova.  Ta impatnag moy agmanundan pambusol,+ tan inyawat mod espada iray Israelita diad samay inkaderal da, diad samay unor ya impakadusa ra.”’+  “‘Kanian unong a mabilay ak,’ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova, ‘iparaan ta ka parad panamaagus na dala, tan usilan ka na ipapatey.*+ Lapud binusol moy dala, usilan ka na ipapatey.+  Gawaen kon agnapanayaman a dalin so mapalandey a rehyon na Seir,+ tan paandien koy siopaman ya ondadalan tan ompapawil ditan.  Panoen ko na saray pinatey so kapalandeyan to; tan saramay pinatey ed espada et napelag ed saray pukdol mo, lawak mo, tan ed amin a kulos mo.  Pagmaliwen ta kan agnapanayaman ed andi-anggaan, tan saray syudad mo et agnapanayaman;+ tan naamtaan yo a siak si Jehova.’ 10  “Lapud imbagam, ‘Sarayan duaran nasyon tan duaran dalin et magmaliw a kayarian ko, tan kayarianen tayo iraya,’+ anggaman wadtan a mismo si Jehova, 11  ‘kanian unong a mabilay ak,’ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova, ‘gawaen kod sika so unong ed pasnok tan imon ya impatnag mo lapud pamubusol mod sikara;+ tan ipaamtak ed sikara no siopa ak sano ukomen ta ka. 12  Insan naamtaan mon siak a mismo, si Jehova, so akadngel ed amin ya agmarespeton bengatla ya imbagam ed kapalandeyan na Israel, sanen inkuan mon, “Ataynanan la iratan tan niiter lad sikatayo pian akmonen tayo.”* 13  Tan mapaatagey kan nansalita sumpad siak, tan pinarakel mo iray salitam sumpad siak.+ Nadngel ko iratan ya amin.’ 14  “Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: ‘Manliket so interon dalin sano pagmaliwen ta kan agnapanayaman. 15  No panon a nanliket ka sanen nagmaliw ya agnapanayaman so tawir na sankaabungan na Israel, ontan met so gawaen kod sika.+ Magmaliw kan agla napanayaman, O mapalandey a rehyon na Seir, on, say interon Edom;+ tan naamtaan da a siak si Jehova.’”

Paimanod leksab

Odino “panagpaagus na dala.”
Literal, “bilang kakanen.”