Ezequiel 33:1-33

  • Responsabilidad na managbantay (1-20)

  • Balita nipaakar ed inkagba na Jerusalem (21, 22)

  • Mensahe parad saray manaayam ed aderal iran pasen diad Jerusalem (23-29)

  • Ag-onkikiwas iray totoo unong ed mensahe (30-33)

    • Singa “sakey a kansion na panangaro” si Ezequiel (32)

    • “Walay sakey a propeta ed limog da” (33)

33  Tan oniay mensahe nen Jehova a sinmabi ed siak:  “Anak na too, mansalita kad saray ananak na kabaleyan mo,+ tan ibagam ed sikara,“‘No bilang ta walay espada ya iyakar kod sakey a dalin,+ tan amin a totoo ed satan a dalin et mangala na sakey a laki tan ipasen dan managbantay da,  tan nanengneng toy espadan onsasabi ed dalin, tan paknolen toy tambuyog tan pasakbayan to iray totoo,+  tan no walay makadngel ed tanol na tambuyog balet agto imanoen so pasakbay+ tan sinmabi so espada tan inala na satan so bilay to,* ebatan ton mismo* so dala to.+  Nadngel toy tanol na tambuyog, balet agto inimano so pasakbay. Ebatan ton mismo so ipatey to. No inimano toy pasakbay, aliktar komon so bilay* to.  “‘Balet no nanengneng na samay managbantay ya onsasabi so espada tan agto paknolen so tambuyog+ kanian agnapasakbayan iray totoo, tan onsabi so espada tan alaen toy bilay* na sakey ed sikara, ompatey itan a too lapud kasalanan to, balet singilen koy dala to ed samay managbantay.’*+  “Tan sika, anak na too, tinuro ta kan managbantay ed sankaabungan na Israel; tan no walay narengel mon ibagak, ipasabim ed sikara so pasakbay a nanlapud siak.+  Sano ibagak ed sakey a mauges, ‘Ompatey ka, sikan mauges!’+ balet agmo pinasakbayan imay mauges pian manguman ed kagagawa to, sikatoy ompatey bilang mauges a too lapud kasalanan to,+ balet singilen kod sika so dala to.  Ingen no pinasakbayan mo la so sakey a mauges pian magbabawi ed saray kagagawa to balet agto labay so manguman, sikatoy ompatey lapud kasalanan to,+ balet seguradon niliktar moy mismon bilay mo.*+ 10  “Tan sika, anak na too, ibagam ed sankaabungan na Israel, ‘Inkuan yon: “Nabebelatan kami ed saray impanrebelde mi tan saray kasalanan mi, tan nabubulok kami lapud saratan;+ kanian panon so pantultuloy min manbilay?”’+ 11  Ibagam ed sikara, ‘“Unong a mabilay ak,” so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova, “agko panliketan so ipatey na mauges,+ noagta say labay ko et manguman so mauges ed dalan to+ tan mantultuloy a manbilay.+ Magbabawi kayo, magbabawi kayo ed saray mauges a dalan yo,+ ta akin et ompatey kayo, O sankaabungan na Israel?”’+ 12  “Tan sika, anak na too, ibagam ed saray ananak na kabaleyan mo, ‘Sano manrebelde so matunong a too, sikatoy agniliktar na inkatunong to;+ tan sano ontunda lan manggaway inkauges so mauges a too, sikatoy agla naderal lapud inkauges to;+ tan diad agew a mankasalanan so siopaman a matunong a too, sikatoy agmantultuloy a manbilay anggaman ed ginawa ton inkatunong.+ 13  Sano ibagak ed samay matunong: “Mantultuloy kan manbilay,” balet sikatoy nanmatalek ed dilin inkatunong to tan nanggaway aliwa,*+ agla nanonotan so antokaman a ginawa ton matunong, noagta sikatoy ompatey lapud ginawa ton aliwa.+ 14  “‘Tan sano ibagak ed sakey a mauges: “Ompatey ka,” balet sikatoy nagbabawi ed kasalanan to tan nanggaway maptek tan matunong,+ 15  tan impawil na mauges imay garantiya ed impakautang+ tan binayaran to so tinakew to,+ tan tinumbok to iray totontonen parad bilay diad agto la panggaway aliwa, sikatoy mantultuloy a manbilay.+ Sikatoy ag-ompatey. 16  Anggapo ed saray kasalanan to so paebatan* ed sikato.+ Diad impanggawa toy maptek tan matunong, sikatoy mantultuloy a manbilay.’+ 17  “Balet inkuan na saray kabaleyan mo, ‘Say paraan nen Jehova et aliwan maptek,’ anta say paraan da so aliwan maptek. 18  “No ontunda lan manggaway inkatunong so sakey a matunong tan manggawa lay mauges, sikatoy ompatey lapud satan.+ 19  Balet no magbabawi so sakey a mauges ed inkauges to tan manggawa lay maptek tan matunong, sikatoy mantultuloy a manbilay lapud satan.+ 20  “Balet inkuan yo, ‘Say paraan nen Jehova et aliwan maptek.’+ O sankaabungan na Israel, ukomen koy balang sakey ed sikayo unong ed saray dalan to.” 21  Insan diad koma-12 taon, ed komaliman agew na komasamplon bulan na inkibantak mid arum a dalin, linmad siak so sakey ya akatakas ed Jerusalem+ tan inkuan ton: “Nagba lay syudad!”+ 22  Natan, diad samay labi antis a sinmabi imay toon akatakas et pinakiwas ak na pakayari nen Jehova, tan nilukasan Toy sangik antis ya onsabi ed siak imay toon akatakas diad kabuasan. Kanian alukasan so sangik, tan makasalita ak lamet.+ 23  Insan oniay mensahe nen Jehova a sinmabi ed siak: 24  “Anak na too, ibabaga na saray manaayam ed sarayan aderal a pasen+ nipaakar ed dalin na Israel, ‘Bukbukor labat nen Abraham, ingen akayarian to iyan dalin.+ Balet dakdakel tayo; seguradon sikatayo so angiteran ed sayan dalin bilang kayarian tayo.’ 25  “Kanian ibagam ed sikara, ‘Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “Mamangan kayoy alaokan na dala,+ tan maniilalo kayod saray makapadimlan idolo* yo, tan mangipapaagus kayoy dala.+ Kanian akin et nakayarian yo iyan dalin? 26  Nandepende kayod espada yo,+ nanggawa kayoy makapadimlan bengatla, tan inakdolan na balang sakey ed sikayo so asawa na kapara ton too.+ Kanian akin et nakayarian yo iyan dalin?”’+ 27  “Ibagam ed sikara, ‘Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “Unong a mabilay ak, saramay manaayam ed aderal iran pasen et ompatey ed espada; saramay walad uma et ipakan kod atap ya ayep; tan saramay walad panag-amotan tan ed saray ungib et ompatey ed sakit.+ 28  Sayan dalin et pagmaliwen kon sigpot ya agnapanayaman,+ tan mangangga so alablabas ya inkamapaatagey to, tan saray kapalandeyan na Israel et agla napanayaman,+ ya anggapon balot so ondalan ditan. 29  Tan naamtaan da a siak si Jehova sano sayan dalin et pagmaliwen kon sigpot ya agnapanayaman+ lapud amin a makapadimlan ginawa ra.”’+ 30  “Balet sika, anak na too, pantotongtongan ka na saray kabaleyan mo diad abay na saray padir tan diad saray puerta na kaabungan.+ Ibabaga rad sakey tan sakey, kada sakey ed agi to, ‘Gali, tan dengelen tayoy salita a manlalapud si Jehova.’ 31  Mantitipon iran onyurong ed arapan mo a singa ra totook; tan dengelen day salitam, balet agda gawaen iratan.+ Ta irayew da kad sangi ra,* balet say puso ra et maagum a manaanap na pinabangan. 32  Parad sikara et singa ka sakey a kansion na panangaro, a kinansion na sakey a marakep so boses to tan marundunong a tinogtog ed nandeles ya instrumento. Dengelen da iray salitam, balet anggapoy mangunor ed saratan. 33  Tan sano ontua itan—ta talagan ontua itan—naamtaan dan walay sakey a propeta ed limog da.”+

Paimanod leksab

Literal, “sikatoy inala na satan.”
Literal, “niiyan ed mismon ulo to.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “balet paebatan koy dala to ed samay managbantay.”
Odino “kamarerwam.”
Odino “nanggaway ag-inkahustisya.”
Literal, “nanonotan.”
Say Hebreon termino na saya et nayarin mikonektaan ed salita parad “tai na ayep” tan uusaren a panmudmora.
Odino “mansalita ra tekep na mabanday a pilalek.”