Ezekiel 12:1-28

  • Nipasakbay so kibantak ed panamegley na saray simbolikon kiwas (1-20)

    • Balkot parad kibantak (1-7)

    • Ontaynan so pangulo sano ambilunget (8-16)

    • Tinapay ed kapagaan, danum ed takot (17-20)

  • Apaneknekan a tila so sakey a mapalikdon balikas (21-28)

    • “Anggapod saray salitak so mabayag nin nagawa” (28)

12  Oniay mensahe nen Jehova a sinmabi lamet ed siak:  “Anak na too, manaayam kad rebelyoson sankaabungan. Walay mata ra, balet ag-ira makanengneng, tan walay layag da, balet ag-ira makarengel,+ ta rebelyoso ran sankaabungan.+  Kanian sika, anak na too, iparaan moy bagahem a singa ka ibantak ed arum a dalin. Insan diad agew, onla kan singa ibantak a too legan iran onnenengneng. Onla kan singa ibantak a too, manlapud abung mo a paarap ed sananey a pasen legan iran onnenengneng. Agla pigan naimano ra itan, anggaman rebelyoso ran sankaabungan.  Diad agew et ipaway moy bagahem a parad kibantak mo legan iran onnenengneng, tan diad labi, legan iran onnenengneng et taynan ka a singa toon ibantak ed arum a dalin.+  “Bungawan moy padir legan iran onnenengneng, tan ditan ka ompaway a sankaawit mo ray kagawaan mo.+  Legan iran onnenengneng, sakbat mo ray kagawaan mo tan awit mo iratan ed ambilunget. Sakbongan moy lupam pian agmo nanengneng so dalin, lapud gawaen ta kan sakey a tanda ed sankaabungan na Israel.”+  Ginawak so unong a niganggan ed siak. Diad agew et impaway koy bagahek a singa bagahe na sakey a toon ibantak, tan diad labi et mano-mano a binungawan koy padir. Tan sanen ambilunget la et impaway ko ray kagawaan ko, a sankasakbat ko iratan diad mismon pakanengneng da.  Diad kaimbuasan et oniay mensahe nen Jehova a sinmabi lamet ed siak:  “Anak na too, agta tinepetan ka na sankaabungan na Israel, say rebelyoson sankaabungan, ‘Antoy gagawaen mo?’ 10  Ibagam ed sikara, ‘Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “Saya so ambelat a mensahe parad pangulo+ na Jerusalem tan ed interon sankaabungan na Israel a walad syudad.”’ 11  “Ibagam, ‘Sakey ak a tanda parad sikayo.+ Singa say ginawak et ontan met so nagawa ed sikara. Ibantak ira ed arum a dalin, tan naaripen ira.+ 12  Samay pangulo a walad limog da et sakbaten to iray kagawaan to tan ontaynan sano ambilunget. Bungawan toy padir tan ompaway ditan a sankasakbat to iray kagawaan to.+ Sakbongan toy lupa to pian agto nanengneng so dalin.’ 13  Ibuntok koy iket ko ed sikato, tan sikatoy naerel ed iket ko.+ Insan sikatoy awiten kod Babilonia, diad dalin na saray Caldeo, balet agto itan nanengneng; tan sikatoy ompatey diman.+ 14  Tan amin iramay walad kaliberliber to, saray ontutulong ed sikato tan saray sundalo to, et itayak kod nanduruman direksion;+ tan manguyos ak na espada a mangusil ed sikara.+ 15  Tan naamtaan da a siak si Jehova sano itaytayak ko ra ed saray nasyon tan ed saray dalin. 16  Say pigarad sikara et agko pateyen ed espada, eras, tan salot, ta pian nisalaysay dad saray naakar dan nasyon so amin a makapadimlan kagagawa ra; tan naamtaan da a siak si Jehova.” 17  Tan oniay mensahe nen Jehova a sinmabi lamet ed siak: 18  “Anak na too, giwgiw ka sano kanen moy tinapay mo tan ipatnag moy gonigon tan kapagaan sano inumen moy danum mo.+ 19  Ibagam ed saray totoo ed dalin, ‘Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova ed saray manaayam ed Jerusalem diad dalin na Israel: “Mapagpaga ira sano kanen day tinapay da tan natatakot ira sano inumen day danum da, ta say dalin da et sigpot ya agla napanayaman+ lapud inkaruksa na amin a manaayam ditan.+ 20  Naderal iray panaayaman a syudad, tan agla napanayaman itan a dalin;+ tan naamtaan yo a siak si Jehova.”’”+ 21  Tan oniay mensahe nen Jehova a sinmabi lamet ed siak: 22  “Anak na too, anto iyan proverbio a narerengel ed sikayo diad Israel, ya ibabaga yon, ‘Onlalabas iray agew, balet anggapo ni asumpal a propesiya’?+ 23  Kanian ibagam ed sikara, ‘Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “Paandien ko iyan balikas, tan agda la itan ibaga ed Israel bilang sakey a proverbio.”’ Balet ibagam ed sikara, ‘Asingger la iray agew,+ tan nagawa la so kada propesiya.’ 24  Ta anggapo lan balot so tilan pasingawey odino makasagyat* a panagparles diad sankaabungan na Israel.+ 25  ‘“Ta siak, si Jehova, mansalita ak. Antokaman so ibagak et nagawa tan agla itan ombayag.+ Diad saray agew yo,+ O rebelyoson sankaabungan, mansalita ak tan seguradon gawaen ko itan,” so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova.’” 26  Oniay mensahe nen Jehova a sinmabi lamet ed siak: 27  “Anak na too, oniay ibabaga na saray totoo* na Israel, ‘Say pasingawey a nanenengneng to et nipaakar ed mabayag nin panaon, tan say ipropropesiya to et nipaakar ed mabayag nin arapen.’+ 28  Kanian ibagam ed sikara, ‘Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “‘Anggapod saray salitak so mabayag nin nagawa; antokaman ya ibagak et nagawan nagawa,’ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova.”’”

Paimanod leksab

Odino “makapalikdo.”
Literal, “na abung.”