Ezekiel 45:1-25

  • Say masanton kontribusyon tan say syudad (1-6)

  • Say apag na pangulo (7, 8)

  • Nepeg a matua iray pangulo (9-12)

  • Kontribusyon na totoo tan say pangulo (13-25)

45  “‘Sano apagen yoy dalin bilang sakey a tawir,+ nepeg yon iyapay so sakey a masanton kabiangan na dalin bilang kontribusyon+ ed si Jehova. Say karukey to et 25,000 kasiko,* tan say kalapar to et 10,000 kasiko.+ Say interon pasen* et magmaliw a masanto.  Diad loob na satan et walay kuadradon lugar parad masanton pasen a say karukey to et 500 a kasiko tan say kalapar to et 500 a kasiko;*+ tan diad kada diking et walay 50 kasiko a panagpastolan.+  Manlapud sayan sukat et manukat ka na 25,000 karukey tan 10,000 kalapar, tan ditan so pangiletnegan ed santuaryo a sankasantosan a pasen.  Magmaliw iyan sakey a masanton kabiangan na dalin parad saray saserdote,+ saray managlingkor ed santuaryo, ya onaasingger pian manlingkor ed si Jehova.+ Magmaliw iyan pasen parad saray abung da tan sakey a sagradon pasen parad santuaryo.  “‘Parad saray Levita, saray managlingkor ed templo, walay apag dan dalin a 25,000 kasiko ed karukey tan 10,000 kasiko ed kalapar,+ tan nawalaan ira na 20 kuarton pananganan*+ bilang kayarian da.  “‘Nepeg kayon mangiter na sakey a pasen parad syudad, a say karukey to et 25,000 kasiko (mipara ed samay masanton kontribusyon) tan say kalapar to et 5,000 kasiko.+ Magmaliw a kayarian itan na interon sankaabungan na Israel.  “‘Tan parad pangulo et walay dalin diad nantupag a diking na masanton kontribusyon tan ed samay pasen a niiter ed syudad. Satan et walad abay na masanton kontribusyon tan samay kayarian na syudad. Nipasen itan ed bandad sagur tan bandad bukig. Say karukey to manlapud ketegan ed sagur ya anggad ketegan ed bukig et mipara ed sakey ya apag na saray tribu.+  Sayan dalin so magmaliw a kayarian to diad Israel. Agla maltratoen na saray pangulok iray totook,+ tan iter da so dalin ed sankaabungan na Israel unong ed saray tribu ra.’+  “Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: ‘Alablabas kayo la, sikayo ran pangulo na Israel!’ “‘Tundaan yo lay inkaruksa yo tan pamapairap yo, tan gawa yo no antoy maptek tan matunong.+ Tundaan yo lay panasamsam yo ed kayarian na saray totook,’+ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova. 10  ‘Nepeg yon usaren iray suston simbangan, suston sukat ya efa* tan suston sukat a bat.*+ 11  Nepeg a walay apasakey a sukat parad sukat ya efa tan sukat a bat. Say sukat a bat et kakaplo na sakey homer* so kargaen to tan say sukat ya efa et kakaplo na sakey homer so kargaen to. Say homer so basiyan ed pansukat. 12  Say siklo*+ et 20 gera.* Tan 20 siklo ya arumay 25 siklo ya aruman ni 15 siklo et manugyop na sakey a maneh.’* 13  “‘Saya so kontribusyon a nepeg yon iyapay: kakanem na sakey efa manlapud kada homer na trigo, tan kakanem na sakey efa manlapud kada homer na sebada. 14  Say nigeter a sukat na larak et ibase ed sukat a bat. Say bat et kakaplo na sakey a kor,* tan say samploran bat et sakey homer, ta say samploran bat et kasimbangan na sakey homer. 15  Tan manlapud pulok na ayayep na Israel, sakey a karnero ed kada 200 so nepeg ya iter. Saraya et parad apay a kakanen,+ interon apay a popoolan,+ tan apay a pandurungoan,+ pian manggaway pananakbong parad totoo,’+ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova. 16  “‘Sayan kontribusyon+ et nepeg ya iter na amin a totoo ed sayan dalin diad pangulo ed Israel. 17  Balet nimatalek ed pangulo iray interon apay a popoolan,+ apay a kakanen,+ tan apay ya iinumen legan na saray piesta,+ legan na panagselebra ed saray balon bulan, saray Sabaton,+ tan amin a panaon na piesta ed sankaabungan na Israel.+ Sikato so mangitarya ed apay parad kasalanan, apay a kakanen, interon apay a popoolan, tan saray apay a pandurungoan, pian manggaway pananakbong parad sankaabungan na Israel.’ 18  “Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: ‘Diad unonan agew na unonan bulan, mangala kay sakey ya andiay depekton kilaw a kalakian a baka manlapud pulok, tan linisan moy santuaryo manlapud kasalanan.+ 19  Say saserdote et mangalay daiset a dala na samay apay parad kasalanan tan iyan tod lusek na puerta na templo,+ diad apatiran suyok na akapaliber a tambib na altar, tan diad lusek na puerta ed loob a sular. 20  Ontan so gawaen mod komapiton agew na bulan parad siopaman a toon nankasalanan ya agto ginagala odino lapud sikatoy andiay pikakabat;+ tan nepeg kayon manggaway pananakbong parad templo.+ 21  “‘Diad koma-14 ya agew na unonan bulan, selebraan yoy piesta na Paskua.+ Diad loob na pitoran agew et andi-lebaduran tinapay so nepeg yon kanen.+ 22  Diad saman ya agew et itarya na pangulo so sakey a kilaw a kalakian a baka bilang apay parad kasalanan, parad sikato tan amin a totoo ed sayan dalin.+ 23  Diad loob na pitoran agew na piesta et itarya to so pitoran andiay depekton kilaw a kalakian a baka tan pitoran andiay depekton kalakian a karnero bilang interon apay a popoolan parad si Jehova, ed kada agew ed loob na pitoy agew,+ ontan met ed sakey a kalakian a kanding bilang apay parad kasalanan ed kada agew. 24  Itarya to met bilang apay a kakanen so sakey efa parad kada kilaw a kalakian a baka tan sakey efa parad kada kalakian a karnero, tan sakey hin* na larak parad kada efa. 25  “‘Diad koma-15 agew na komapiton bulan, diad loob na pitoran agew legan na piesta,+ sikatoy mangitarya na mipadparan apay parad kasalanan, interon apay a popoolan, apay a kakanen, tan larak.’”

Paimanod leksab

Tutukoyen na saya so andukey a kasiko. Nengnengen so Apendise B14.
Odino “Say walad loob na saray ketegan.”
Literal, “500 por 500.”
Odino “20 kuarto.”
Nengnengen so Apendise B14.
Nengnengen so Apendise B14.
Nengnengen so Apendise B14.
Nengnengen so Apendise B14.
Nengnengen so Apendise B14.
Odino “mina.” Nengnengen so Apendise B14.
Nengnengen so Apendise B14.
Nengnengen so Apendise B14.