Ezekiel 27:1-36

  • Kansion a tagleey lapud onlelereg a barko na Tiro (1-36)

27  Oniay mensahe nen Jehova a sinmabi lamet ed siak:  “Tan sika, anak na too, kansionan mo so Tiro na tagleey,*+  tan ibagam ed Tiro, ‘Sikan manaayam ed saray puerta na dayat,Say managlako ed saray totoon manaayam ed dakel ya isla,Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “O Tiro, imbagam a mismo, ‘Perpektoy karakpan ko.’+   Saray teritoryam et walad pegley na dayat,Tan saray nanggawa ed sika et impagmaliw dan perpekto so gangganam.   Amin a tablam a ginawa ra et nanlapud saray kiew ya enebro diad Senir,+Tan angala ray kiew a sedro ed Lebanon pian igawaan da kay poste a pansisingeray panaglayag.   Saray ginawa ran panagbegsay mo et nanlapud kiew a roble* diad Basan,Tan say bandad arap mo et gawad tablan sipres a denesinyoan na garing* a nanlapud saray isla na Kitim.+   Say abel mon panaglayag et makolor a linen a nanlapud Ehipto,Tan say tarong ed tapew mo et gawad asul a tinebey tan kolor-ube ya abel* a nanlapud saray isla na Elisa.+   Saray managbegsay mo et saray taga Sidon tan taga Arvad.+ Saray tripulantem, O Tiro, et saray mismon marundunong a komikimey mo.+   Saray eksperiensyado* tan saray marundunong a komikimey ed Gebal+ so managtapal na barkom pian ag-iratan naloobay danum.+ Amin a barko ed dayat tan saray marino ra et linmad sika pian misalatan na saray produkto.  10  Saray lalakin nanlapud Persia, Lud, tan Put+ et kabiangan na armadam, saray sundalom. Insabit dad sika iray panagsamper tan hilmit da, tan sikara so lapuan na karakpan mo.  11  Saray lalaki na Arvad a kaibad armadam so akapaliber ed saray padir mo,Tan saray masesebeg a lalaki so walad saray torim. Insabit dad interon paliber na saray padir mo iray malimpek a panagsamper,Tan pinagmaliw dan perpekto so gangganam. 12  “‘“Akinegosyo ed sika so Tarsis+ lapud karakel na kayamanan mo.+ Say insalat dad saray produktom et pilak, balatyang, lata, tan ismay.+ 13  Akinegosyo ed sika so Javan, Tubal,+ tan Mesec,+ a say insalat dad saray lakom et saray aripen+ tan saray kagawaan a gansa. 14  Say insalat na sankaabungan nen Togarma+ ed saray produktom et saray kabayo tan asno. 15  Akinegosyo ed sika iray totoo na Dedan;+ angala ka na saray negosyante diad dakel iran isla pian mantrabaho ra parad sika; saray pasingil a garing+ tan mablin andeket a kiew so inter dan buis ed sika. 16  Akinegosyo ed sika so Edom lapud karakel na saray produktom. Say insalat dad saray produktom et baton turkesa, kolor-ube ya abel, makolor ya aburdaan a kawes, maabig a klase na tela, korales, tan rubi. 17  “‘“Akinegosyo ed sika so Juda tan say dalin na Israel, a say insalat dad saray produktom+ et trigo na Minit,+ maabig iran kakanen, dilo,+ larak, tan tambal a balsamo.+ 18  “‘“Akinegosyo ed sika so Damasco+ lapud karakel na produktom tan amin a kayamanan mo, ya insalat da so alak a nanlapud Helbon tan say abel a gawad bagoy karnero a nanlapud Zahar.* 19  Say insalat na Vedan tan Javan diad Uzal parad saray produktom et saray akurtin balatyang, kasia,* tan unas.* 20  Say Dedan+ so akinegosyo ed sika na saray abel* ya iyaapis sano onlugan ed ayep. 21  Saray Arabo tan amin a pangulo na Kedar+ so inalam a trabahador mo bilang managlako na saray kalakian a kordero, kalakian a karnero, tan kanding.+ 22  Akinegosyo ed sika iray managlako ed Sheba tan Raama;+ say insalat dad produktom et say amin a klase na sankaabigan a pabalingit, mablin bato, tan balitok.+ 23  Akinegosyo ed sika so Haran,+ Canne, Eden,+ saray managlako ed Sheba,+ Assur,+ tan Kilmad. 24  Nanlako rad tindaan mo na mararakep a kawes, balabal a gawad asul ya abel tan makolor ya aburdaan a kawes, tan saray karpet a nandurumay kolor, ya amin iratan et abedber na saray lubir. 25  Saray barko na Tarsis+ so pangiluluganan ed saray lakom,Kanian apano ka tan dakerakel so kargam* diad pegley na maawang a dayat. 26  Diad maawang a dayat so angiyakaran ed sika na saramay managbegsay mo;Dineral kay dagem a manlalapud bukig diad pegley na maawang a dayat. 27  Say kayamanan mo, saray produktom, saray lakom, saray marinom tan tripulantem,Saramay managtapal na saray barkom, saramay misasalatan ed saray lakom,+ tan amin a sundalo+—Say amin a totoo* a walad sika—Onlereg iran amin ed pegley na maawang a dayat diad agew na kaderal mo.+ 28  Sano oneyag iray tripulantem, onmayegmeg iray gilig na dayat. 29  Amin a managbegsay, marino, tan tripulanteEt onepas ed saray barko ra tan onsakbit ira ed dalin. 30  Ikasil day boses da tan onakis iray ampaipait lapud sika+Legan dan sasabuyagay dabok iray kauloan da tan akalespak ira ed dapol. 31  Kiskisan day ulo ra tan mansulong ira na sakon abel;Onakis ira na ampaipait* lapud sika, tekep na pinasyan panugaog. 32  Diad pantagleey da et mangansion ira na sakey a tagleey lapud sika: ‘Siopay miparpara ed Tiro, a marendeen la natan ed pegley na dayat?+ 33  Sanen sinmabi iray produktom manlapud maawang a dayat, pinenek mo so dakel a totoo.+ Pinayaman mo iray arari na dalin lapud dakerakel a kayamanan mo tan saray lakom.+ 34  Natan et aderal ka lad maawang a dayat, diad kaaralman na danudanum,+Tan linmereg a kaibam iray lakom tan amin a totoom.+ 35  Amin a manaayam ed saray isla et onnengneng ed sika tan mankelkelaw ira,+Tan saray arari ra et onggiwgiw ed takot+—napatnagan ed lupa ra so gonigon. 36  Manngisiw iray managlako ed saray nasyon lapud agawad sika. Biglaan tan makapataktakot so panampot mo,Tan naandi ka lad andi-anggaan.’”’”+

Paimanod leksab

Odino “kansion parad paneermen.”
Sakey iyan klase na angkabaleg a kiew. Diad Ingles et oak.
Diad Ingles et ivory. Sakey a klase na mablin materyales a manlalapud saray amputin pasingil na saray elepante tan arum ni ran ayayep.
Odino “kolor-ube ya abel a gawad bagoy karnero.”
Literal, “Saray mamasiken.”
Odino “tan kolor dapol tan balangaan a bagoy karnero.”
Sakey a kiew a miparpara ed kiew a sinamon.
Sakey ya ambalingit a tanubong.
Odino “kawes a gawad nilagan abel.”
Odino posiblin, “tan magloria ka.”
Literal, “kongregasyon.”
Odino “Onakis ira tekep na paneermen na kamarerwa.”