Ezekiel 28:1-26

 • Propesiya sumpad ari na Tiro (1-10)

  • “Sakey ak a dios” (2, 9)

 • Kansion a tagleey lapud ari na Tiro (11-19)

  • “Wadman ka nensaman ed Eden” (13)

  • “Say alanaan a kerubin a manasalimbeng” (14)

  • “Aromog ed sika so ag-inkatunong” (15)

 • Propesiya sumpad Sidon (20-24)

 • Nipawil so Israel (25, 26)

28  Oniay mensahe nen Jehova a sinmabi lamet ed siak:  “Anak na too, ibagam ed lider na Tiro, ‘Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “Nagmaliw a mapaatagey so pusom+ kanian naynay mon ibabaga a, ‘Sakey ak a dios. Yinmurong ak ed trono na dios diad pegley na dayat.’+ Balet sakey ka labat a too, aliwan dios,Anggaman ipapasen mon dios so sarilim.   Abaloan mo et mas makabat ka nen si Daniel.+ Iisipen mon amtam ya amin so sekreto.   Nampayaman ka ed panamegley na karunongan mo tan pakatebek mo,Tan nantultuloy kan nantipon na balitok tan pilak ed saray pasen a pangiinan moy kayamanan.+   Yinmaman kan maong lapud marunong kan mannegosyo,+Tan nagmaliw a mapaatagey so pusom lapud kayamanan mo.”’   “‘Kanian oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “Lapud ipapasen mon dios so sarilim,   iyakar ko iray dayo sumpad sika, saray sankaruksaan ed saray nasyon,+Tan uyosen day espada ra sumpad karakpan na karunongan moTan pabandayen day maglorian kagalangan mo.+   Ipelag da kad abot,*Tan pateyen da kad pegley na maawang a dayat.+   Nibagam ni kasin, ‘Sakey ak a dios,’ ed samay mamapatey ed sika? Magmaliw kan too labat, aliwan dios, diad lima na saramay mamapabanday ed sika.”’ 10  ‘Ompatey kad lima na saray dayo, a singa ed ipapatey na saramay ag-asegat,Ta siak a mismo so nansalita,’ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova.” 11  Tan oniay mensahe nen Jehova a sinmabi lamet ed siak: 12  “Anak na too, mangansion kay sakey a tagleey* nipaakar ed ari na Tiro, tan ibagam ed sikato, ‘Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “Sika so alimbawa na inkayadyari,*A napno kay karunongan+ tan perpektoy karakpan mo.+ 13  Wadman ka nensaman ed Eden, say hardin na Dios. Akasulong ed sika so amin ya ankablin bato—Rubi, topacio, jaspe;crisolito, onix, tan jade; safiro, turkesa,+ tan esmeralda;Tan balitok iray angitapewan tan angiliraan ed sarayan bato. Niparaan iratan diad agew na impamalsa ed sika. 14  Tinuro ta ka bilang say alanaan a kerubin a manasalimbeng. Wadman kad masanton palandey na Dios,+ tan nanakar kad saray mandarlang a bato. 15  Anggapoy nabalaw ed saray dalan mo manlapud samay agew ya apalsa kaAnggad aromog ed sika so ag-inkatunong.+ 16  Lapud dakel a negosyom,+Napno ka na inkaruksa, tan ginmapo kan mankasalanan.+ Kanian ipasen ta kan mabanday tan ibantak ta ka manlapud palandey na Dios,O kerubin a manasalimbeng, tan deralen ta ka+ manlapud kawalaan na saray mandarlang a bato. 17  Nagmaliw a mapaatagey so pusom lapud karakpan mo.+ Dineral moy karunongan mo lapud maglorian kagalangan mo.+ Ibantak ta kad dalin.+ Gawaen ta kan nenengnengen ed arapan na saray arari. 18  Lapud kabaleg na kasalanan mo tan inkasaol mod negosyo, pinabanday mo iray santuaryom. Papawayen koy apoy manlapud pegley mo, tan saya so mangupot ed sika.+ Pagmaliwen ta kan dapol ed tapew na dalin diad arapan na saramay amin ya onnenengneng ed sika. 19  Amin a makapikabat ed sika ed saray totoo et onnengneng ed sika tan mankelkelaw ira.+ Biglaan tan makapataktakot so panampot mo,Tan naandi ka lad andi-anggaan.”’”+ 20  Tan oniay mensahe nen Jehova a sinmabi lamet ed siak: 21  “Anak na too, iyarap moy lupam ed Sidon,+ tan manpropesiya ka sumpad sikato. 22  Ibagam, ‘Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “Onsumpa ak ed sika, O Sidon, tan nigloria ak ed pegley mo;Tan naamtaan na totoo a siak si Jehova sano sikatoy ukomen ko tan napasanto ak diad panamegley to. 23  Idapok ed sikato so salot tan onagus so dala ed saray karsada to. Saray napatey et natumba ed pegley to sano onsabi so espada diad amin a diking to;Tan naamtaan na totoo a siak si Jehova.+ 24  “‘“Insan say sankaabungan na Israel et agla napaliberan na makasugat iran turok tan makapaot-ot iran sabit,+ saramay manbabalaw ed sikara; tan naamtaan na totoo a siak so Soberanon Katawan a Jehova.”’ 25  “‘Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “Sano tiponen ko lamet so sankaabungan na Israel manlapud saray totoo ya angitayakan ed sikara,+ napasanto ak ed limog da diad pakanengneng na saray nasyon.+ Tan manayam la rad dalin da+ ya inter kod lingkor kon Jacob.+ 26  Maligen iran manayam ditan+ tan mangipaalagey ira na kaabungan tan mantanem ira na kaubasan,+ tan maligen iran manayam ditan sano ukomen kon amin iramay manbabalaw ed sikara a walad kaliberliber da;+ tan naamtaan da a siak si Jehova a Dios da.”’”

Paimanod leksab

Odino “lubok.”
Odino “kansion parad paneermen.”
Literal, “so mantatatak na sakey a pangaligan.”